Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Deltagere: Elisabeth Tine Aggerbeck, Stiftsrådsmedlemmer Ribe
Afbud: Erik Nielsen


Der blev sat et ekstra punkt på dagsordenen: punkt 11 med en henvendelse fra Malene Bjerre fra Helsingør Stift vedr. tidsskriftet "Folk og kirke".


Peter Hundebøll erindrede om, at det fælles stiftsrådsmøde på lørdag den 7. november 2020 er aflyst.

 

MødepunktReferat
1 - Det er jeg optaget af
Provst Kræn Christensen fortæller i 5 min.
Kræn Christensen fortalte om, at de i Skads Provsti
har fokus på "Mission og diakoni" blandt andet i et
samarbejde med Esbjerg Kommune gennem forskellige projekter.

2 - Valg

Valg af:
Formand
Næstformand
Repræsentant til budgetsamråd

Følgende blev valgt:


Formand blev Peter Hundebøll
Næstformand blev Else Marie Madsen
Repræsentant til budgetsamrådet blev Hans Chr.
Dalgaard Hansen.

3 - Temadrøftelse: Vision for Ribe Stift
Gert og Elisabeth har udarbejdet en oversigt over hvilke aktiviteter, der skal sættes i gang i perioden fra november 2020 til og med marts 2021.
Oversigten over aktiviteter og over processen bliver omdelt på mødet.


En af aktiviteterne er at stiftsrådet skal drøfte de spørgsmål, som vi beder menighedsråd, kirkens ansatte, præster, provster, provstisekretærer, kirkelige organisationer, samarbejdspartnere og medlemmer om at drøfte.


Spørgsmålene er følgende:

 1. Hvad er folkekirkens budskaber og opgaver i mødet med det enkelte menneske?
 2. Hvad gør folkekirken for at folk oplever, at de hører til i en bestemt kirke/menighed?
 3. Hvad er folkekirkens opgaver i lokalsamfundet?
 4. Hvad er folkekirkens opgaver i det politiske og kulturelle liv? Regionalt og nationalt?

Sager:
Projekt - Vision for Ribe Stift - 2019, 2020, 2021
(2019 - 29927)

Elisabeth og Gert orienterede om den overordnede tidsplan og aktiviteterne i visionsprocessen, herunder det hjælpemateriale, der vil blive udarbejdet til de, der bliver tovholder på en aktivitet.

Fra drøftelsen af visionsspørgsmålene kom følgende frem:


1. Hvad er folkekirkens budskaber og opgaver i mødet med det enkelte menneske?
Forkyndelse af budskabet at Jesus er verdens frelser.
Mere end et budskab: Det er relationelt arbejde, det er folkekirken som rammen for tro, tradition og fællesskab. Det er kirkerummet.

2. Hvad gør folkekirken for at folk oplever, at de hører til i en bestemt kirke/menighed?
Man mødes i fællesskaberne.

Man kan bruge kirken også selv om man flytter fra et sted i landet til et andet.
Menneskerne føler sig knyttet, der hvor de store følelser bliver rummet.
Tilknytning gennem tradition som dåb. Fra familien og fra samfundet.
Gennem aktiviteter, som babysalmesang, alle
helgen....
Lav tærskel: vær der når der er behov. Feks. gennem lørdagsdåb.
Gennem mødet med dem man kender.
Her bliver de store spørgsmål vendt. Vi skal kunne møde dem.

3. Hvad er folkekirkens opgaver i lokalsamfundet?
Samarbejdet med idrætscentret.
Man kan være kirke sammen med og ved siden af de øvrige foreninger og aktiviteter, der foregår i samfundet.
En aktiv kristen medspiller lokalt. Blandt andet ved at komme ud og deltage sammen med andre i andre/andres sammenhænge. F.eks. som deltager på en messe.
Hvad er det for et fællesskab vi skal være en del af?
Man kan også være med, hvor det ikke handler om kirken og kristendom.

Kirken skal også lavet andet, som gør at folk knytter an til kirken og ser den som en medspiller og samarbejdspartner.
Folk skal have et alibi for at gå til gudstjeneste og det er et alibi at komme til allehelgen. Vi skal måske være bedre til at fornemme, hvad der skal til, hvor at de lokale kommer i kirke.
Det kan være babysalmesang, kor, dame- og
herresaloner.
Besøge folk - så kommer de også - det relationelle arbejde spiller en væsentlig rolle.
Vi har stor frihed i de lokale menighedsråd, til at bruge ressourcer på det, vi mener er vigtigt lokalt.

4. Hvad er folkekirkens opgaver i det politiske og kulturelle liv? Regionalt og nationalt?
Det er et godt politisk budskab at julegudstjenesten skal ligge på DR1.
Budskabet skal være, at vi er glade for, at vi lever i et sekulært samfund, men at religion har betydning og er et vigtigt anliggende. Understregning af hvad religion betyder i et samfund.
Miljøspørgsmålene kunne man også få nogen til at byde ind på.
Vi bør synlige f.eks. ift. supersygehusene, hvor der bør være kirke eller andagtsrum.

Det handler om relationer - at skabe kontakt og dialog og at inddrage beslutningstagere og
meningsdannere på alle niveauer i samfundet.
Kirken skal være en stemme i den demokratiske debat. Vi er en vigtig del af samfundet og grundlaget for det politiske.
Svaret er faktisk "Kræn": Hvis man vil tænde, skal man brænde.
OBS på det miljømæssige i folderen.

4 - Økonomi: Budget og drift 2020

Jette Jepsen gennemgår budget og drift 2020
Sager:
Stiftsbidrag 2020 (2019 - 2090)

Jette Jepsen gennemgik budget og drift for 2020.
5 - Økonomi: Indlån og udlån 2020
Jette Jepsen gennemgår oversigten over indlån og
over udlån.
Sager:
Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån 2020
(2020 - 4051)
Jette Jepsen gennemgik oversigten over indlån og udlån.
6 - Økonomi: Budget 2021
Bilag til budget 2021 omdeles på mødet.
Jette Jepsen gennemgik det omdelte materiale.
Det blev besluttet at godkende det fremlagte forslag til budget 2021.

7 - Ansøgning fra Hans Vim Mikkelsen om støtte til udgivelse

Hans Vium Mikkelsen, rektor for FUV ansøger stiftsrådet om 8.000 kr. til udgivelse af bogen "Fundamentalteologi. Artikler og essays om teologi
mellem tradition og samtid". Udgivelsen koster i alt
43.000 kr. og Hans Vium Mikkelsen ansøger om tilskud til dækning af underskuddet på knap 27.000
kr.
Formandskabet indstiller at ansøgningen
imødekommes.
Sager:
Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2020 - Bogudgivelse af
Hans Vium Mikkelsen (2020 - 29727)

Det blev besluttet, at imødekomme ansøgningen.
8 - Ansøgning fra Egil Hvid Olsen om støtte til
udgivelse

Sognepræst Egil Hvid-Olsen søger om støtte til udgivelse af billedbogen "Klamme kys og kærlighed"
om kirkelig vielse af homoseksuelle.
Formandskabet har ikke behandlet ansøgningen.
Stiftsrådets tidligere bidrag til bogudgivelser har
ligget på mellem 6.000 kr. og 9.000 kr.
Sager:
Ansøgning til Ribe Stiftsråd 2020 - om støtte til
udgivelse - Klamme kys og kærlighed (2020 - 30095)
Det blev besluttet ikke at give tilskud til bogen.
Begrundelsen er, at bogens overskrift og indhold efter stiftsrådets vurdering, er for polemisk i forhold til at være en børnebog.
9 - Ansøgning fra til markedsføring af pilgrimsrute i Ribe Stift
Ansøgning fra sp. Erling Kristensen eftersendes.
Sager:
Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2020 - Pilgrimsrute,
finansiering af materiale (2020 - 30725)
Ansøgningen blev imødekommet.

10 - Ansøgning fra Peter Hundebøll til Teologi for
voksne

Peter Hundebøll og Erling Kristensen har ansøgt om
et tilskud på 40.000 kr. til afvikling af et forløb i 2021 med Teologi for voksne. Det samlede budget er på 70.000 kr.
Sager:
Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2020 - Teologi for
voksne i Ribe stift - budget 2021 (2020 - 30726)

Peter Hundebøll forlod mødet under behandlingen af dette punkt.

Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen.

11 - Ansøgning om køb af "Folk og kirke"


Henvendelse fra redaktøren af "Folk og kirke" fra
Helsingør Stift, som anmoder om, at stiftsrådet
køber og fordeler et antal magasiner til ca. 20 kr. pr.
stk. i alt 800 stk. Samlet udgift ca. 16.000 kr.

Det blev besluttet
 • at købe 800 magasiner svarende til ca. 20.000 kr. inkl. moms
 • at nedsætte en gruppe, der laver et forslag til distributionen, så man sikrer, at alle blade kommer ud til målgruppen
 • at evaluere forsøget i efteråret 2021
 

12 - Evaluering af udvalgene under Ribe Stiftsråd


I forbindelse med afslutning på stiftsrådets valgperiode samt i lyset af arbejdet med en ny vision
for Ribe Stift, foreslår formanden, at de enkelte udvalg under stiftsrådet foretager en selvevaluering af udvalgsarbejdet i foråret 2021.
Udgangspunktet er samme model, som blev anvendt
i 2016.
Sager:
Ribe Stiftsråd - Evaluering af udvalgene under
stiftsrådet - 2021 (2020 - 30255)

Det blev besluttet at evalueringen sendes ud til udvalgene.
13 - Orientering fra formanden
Invitation til årsmøde i Vejle den 5. og 6. februar 2021 fra Danske Kirkers Råd Teologi for voksne

Formanden orienterede om Invitation til årsmøde i Vejle den 5. og 6. februar 2021 fra Danske Kirkers Råd fremsendes til udvalget.


Peter Hundebøll tager til møde i Folketingets
Kirkeudvalg om bl.a. julegudstjenesterne.

14 - Orientering fra biskoppen
 • Folkekirkens liturgidebat.
 • Status for arbejdet med klima i folkekirken
 • Status på menighedsrådsvalget i Ribe Stift
 • Status på Corona og folkekirke, herunder aflysning af årets stiftsmøde
 

Biskoppen orienterede om


Folkekirkens liturgidebat
Online konference i januar og frist for tilbagemelding i marts. Opsamling i oktober 2021.


Status for arbejdet med klima i folkekirken
Vi arbejder med det lokalt.


Status på menighedsrådsvalget i Ribe Stift
Der er et menighedsråd som gerne vil have
personlige suppleanter, et par der skal have suppleringsvalg og en enkelt ansøgning om, at være menighedsråd med en mindre.

Status på Corona og folkekirke, herunder aflysning af årets stiftsmøde
Den seneste udmelding, at der kun må være 50 personer til en begravelse udenfor.

Biskoppen sagde, at der er brug for, at vi alle højt og tydeligt siger, at vi er gode til at håndtere restriktionerne OG at det er vigtigt, at folkekirken er åben.

15 - Orientering fra Budgetsamrådet
v. Hans Chr. Dalgaard Hansen
Herunder omprioriteringspuljen.
Hans Chr. Dalgaard Hansen orienterede om mødet i budgetsamrådet. Kirkeministerens beslutning vedr. omprioriteringspuljen blev omdelt.
16 - Orientering fra Den Fælles Kapitalforvaltning
v. Lars Hansson
Sager:
Fælleskapitalforvaltning - bestyrelsesmøder 2020
(2020 - 3834)

Lars Hansson orienterede fra det seneste møde i Den Fælles Kapitalforvaltning, og pegede på, at forrentningen havde været på 1,04% og at forventningen for det kommende år ligger lavere fra 0,24-0,53%.


Der ud over var der en diskussion om, hvorvidt
Kapitalforvaltningen skal investere i aktier.
Kirkeministeriet undersøger muligheden.

17 - Orientering om status på folkemødet Grænsen
2020
v. Torkild Bak
Torkild Bak orienterede om at der arbejdes på et
rekonstrutueret folkemøde i Kr. Himmelfart 2021
med det oprindelige tema i et format, hvor det kan gennemføres selv om de nuværende restriktioner fortsat er opretholdt.
18 - Orientering om ting vi har støttet i 2020
Samtalekort – gesprächforum
Bog – sørgesangene i Ribe
Bog – oversættelse af bog om Rømø kirke
Tænketanken for forfulgte kristne
Sager:
Tænketank - for forfulgte kristne - 2020 (2020 -
27741)
Blev taget til efterretning.
19 - Mødedatoer 2021
11. februar kl. 16-19
19. maj kl. 16-19
19. august kl. 16-19
12. oktober kl. 15-19
 
20 - EventueltLena har været til møde i Folkekirkens Nødhjælp, som har et ønske om at komme ud i stifterne. De vil rette henvendelse til stiftsrådets formandskab.