Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Referat Ribe Stift 
Stiftsrådsmøde den 31. august 2022 - d. 31-08-2022 kl. 16:00 til 19:00

Deltagere: Elof Westergaard, Else Marie Riis Madsen, Elsebeth Povlsgaard Nebeling, Elsemarie Lind Dam- Jensen, Erik Juhl, Erik Nielsen, Lars Hansson, Marianne Holm Zeuthen, Mette Hvid-Olsen, Preben Kræn Christensen, Dagmar Warming
Afbud: Elna Ludvig Jørgensen
 

Mødepunkt Referat 1 - Orientering om FTC Peter Sode og Poul Erik Kammersgaard fra Folkekirkens Tværfaglige Center i Esbjerg kommer og giver en status på centret. Der er afsat en ½ time.
Peter Sode og Poul Erik Kammersgaard orienterede om arbejdet på F´TC.
Der var efterfølgende en drøftelse af i hvor høj grad, at FTC når ud i hele stiftet samt formuleringerne i kommunikationen med såvel præster og menighedsråd i stiftet.
Stiftsrådet opfordrede til, at FTC tager kontakt til stiftsråd og provstiudvalg ift. de økonomiske udfordringer.


2 - Ribe Stifts vision - udvalgsstrukturen Stiftsrådets vision er:
Kirken er åben Klar og relevant kristen forkyndelse og menneskeligt fællesskab Vores opgave er at give en rig kristen tradition videre i et samspil med den verden, vi er en del af. Der er ånd og kraft, kærlighed og frihed, glæde og håb i det kristne budskab. Det er forbundet med fællesskab, omsorg og åbenhed. Derfor vil vi styrke: En åben kirke på alle planer Kirkens mange menneskelige ansigter Kirken som en engagerende sammenhæng for frivillige og ansatte Stiftsrådet skal under dette punkt beslutte hvordan udvalgsstrukturen skal være set i relation til visionen.
Praktikant Ane Friis Nielsen blev introduceret. Principperne blev suppleret med fokus på sammenhæng mellem kirke og samfund, samt en overvejelse om, hvilken rolle udvalget skal have. Input til udvalgenes arbejde: Målgrupper: Hvordan åbner vi kirken for alle? Kontinuitet i folkekirkens tilbud Kan vi lave introduktion eller vejledningsmateriale med forslag til hvordan de enkelte sogne kan arbejde med implementeringen. Det blev besluttet at arbejde videre på følgende måde: De eksisterende udvalg bliver bedt om at formulere et forslag til opgaver og budget. Ane Friis Nielsen bliver sparringspartner. Forslag til principper for nedsættelse af udvalgene : Alle udvalg nedsættes, Til at løse én konkret opgave og I den tidsbegrænsede periode, det tager at løse opgaven Med en bred repræsentation af lægmænd, frivillige, kirkeligt ansatte og repræsentanter fra lokale og regionale samfundsinstitutioner (ex: landboforeninger, kommunerne, industrien, frivillige organisationer) Med udgangspunkt i et kommissorium Med et budget for hele perioden Forslag til nedlæggelse af udvalg: Gudstjeneste-udvalget nedlægges. Arbejdet vil på sigt blive lagt i et liturgisk forum Forslag til udvalg, der fortsætter Mellemkirkeligt udvalg - etableres i et samarbejde med Haderslev Stift Diakoniudvalget - skal have en konkret og tidsbegrænset opgave Unge og kirke - Skal have en konkret og tidsbegrænset opgave - f.eks. etablering af et samarbejde med efterskolerne Udvalg for kirkelig undervisning (religionspædagogik) Forslag til nye udvalg: Udvalg til rekruttering af menighedsrådsmedlemmer ift. det kommende valg med fokus på en bred rekruttering Et fælles arbejdsmiljøudvalg på tværs af de to ledelsessøjler Et udvalg, der afdækker hvordan vi kan holde kirkerne åbne i dagtimerne, så det bliver muligt at besøge kirkerne for både lokale, og de, der kommer forbi. Stiftsadministrationen udarbejder sammen med formanden et forslag til sammensætning af de nye udvalg. Stiftsrådet må meget gerne komme med forslag til medlemmer i de enkelte udvalg. De øvrige udvalg blev gennemgået. Forslag om formidling: Indsats i hvert provsti i stedet for at gøre det i hele stiftet på en gang. Det er også en mulighed, at alle provstier nedsætter et udvalg Man kan bruge de eksisterende fora og udvalg til at formidle visionen ud i provstierne. F.eks. på budgetsamråd Ide-indsamling, hvor Ane ringer rundt. Der er mange ting, der kan blive diskuteret lokalt Stiftsrådet bliver repræsenteret i hvert udvalg.
 

3 - Gennemgang af ansøgninger til Omprioriteringspuljen Orientering fra Budgetfølgegruppen og gennemgang af ansøgningerne til Omprioriteringspuljen 2022. Biskoppen bad om, at stiftsrådet kastede et blik på stiftsadministrationens reduktion af bevillingen frem til 2026 fra 101 mio. kr. til 89 mio. kr. Der er en tilsvarende reduktion af FUV. Ansøgningerne uden bilag ligger i grupperummet. Der er følgende ansøgninger: 1. Permanent opjustering af basisbevillingen til Folkekirkens IT (FIT) 2. Forøgelse af grundbevillinger til Folkekirkens Kiremusikskoler 2023- 2025 3. Permanent bevilling til nye regnskabs- og økonomiopgaver
4. Permanent bevilling til oprettelse af pensionsadministration vedr. tjenestemænd ved. Folkekirkens løncenter (FLC)
5. Flerårig bevilling til finansiering af en dåbskommission søges af biskopperne
6. Flerårig bevilling til undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2023 ansøgt af Kirkeministeriet
7. Flerårig bevilling til oplysning/rekruttering og kompetenceudvilkling. Ansøgt af Kirkemusikskolerne
8. Flerårig bevilling til videreførelse af arbejdet i Folkekirkens Migrantarbejde. Ansøgt af Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
9. Et årig bevilling til forprojekt om bedre understøttelse af lokaløkonomi. Ansøgt af Stifternes Løncenter for Menighedsråd (SLM) og Folkekirkens Administrative Fællesskab.
10. Flerårig bevilling til studenterpræsterne i Aarhus. Sager: Ribe Stiftsråd - Generel sag - 2022 (2022 - 980) Bilag: Reduktion af bevillingen til Folkekirkens It som følge af ændret finansiering af brugerrelaterede it- udgifter, Slides fra teknisk gennemgang Stiftsrådet bad om, at Budgetsamråd og Budgetfølgegruppe tager højde for, at der også skabes rum i puljen, så der er mulighed for at både stifter og FUV kan genoprettes næste år. Prioriteringen bør være, at de institutioner, der afleverer 2% til omprioriteringspuljen også får bevillinger og at der gives færrest mulige permanente bevillinger. Stiftsrådet foreslår, at man reducerer forbruget på omp på 50% i 2023. 1. Permanent opjustering af basisbevillingen til Folkekirkens IT (FIT) 2. Forøgelse af grundbevillinger til Folkekirkens Kirkemusikskoler 2023- 2025 3. Permanent bevilling til nye regnskabs- og økonomiopgaver 4. Permanent bevilling til oprettelse af pensionsadministration vedr. tjenestemænd ved. Folkekirkens løncenter (FLC) 5. Flerårig bevilling til finansiering af en dåbskommission søges af biskopperne 6. Flerårig bevilling til undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2023 ansøgt af Kirkeministeriet 7. Flerårig bevilling til oplysning/rekruttering og kompetenceudvilkling. Ansøgt af Kirkemusikskolerne Udgår 8. Flerårig bevilling til videreførelse af arbejdet i Folkekirkens Migrantarbejde. Ansøgt af Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 9. Et årig bevilling til forprojekt om bedre understøttelse af lokaløkonomi. Ansøgt af Stifternes Løncenter for Menighedsråd (SLM) og Folkekirkens Administrative Fællesskab. Udgår 10. Flerårig bevilling til studenterpræsterne i Aarhus.
 

4 - Økonomi: Orientering fra GIAS-centret Jette Jepsen orienterer. Sager: Stiftsmidler - Årsrapport - 2021 (2022 - 1951) Jette Jepsen orienterede om, at det fremsendte er oplysninger fra Kapitalforvaltningen med en bemærkning fra Rigsrevisionen, hvor urealiserede kursreguleringer fremover skal bogføres direkte i balancen. Bilag: 8. Erklæring 2021 - Ribe Stifts stiftsmidler, Til alle Stifter vedr. bem. fra Rigsrevisionen (3), Endelig Rapport_til_stifterne - juni 2022, følgebrev til rapport_til_stifterne-1 - juni 2022 Der ud over er der tale om en revisionspåtegning. Revisionspåtegningen skal fremadrettet ligge på hjemmesiden. Under den juridisk kritisk revision, er der som noget nyt er et punkt om, at der skal være et fast punkt på dagsordenen hvor kapitalforvalterne informerer om hvordan det går, når der er møde i kapitalforvaltningen.
 

5 - Økonomi: Budget og drift for det bindende stiftsbidrag. Jette Jepsen gennemgår oversigten. Finansiering af udgifter til Christina Ryggards deltagelse i udvalget "Kirken på landet" - overnatning og kørsel. Sager: Stiftsbidrag 2022 (2021 - 1950) Bilag: SKM_C550i22081613000 Jette Jepsen gennemgik forbruget på det bindende stiftsbidrag. Christina Rygaard Christiansen har meldt afbud til årsmødet, men udgifter til deltagelse vil fremover blive trukket af Stiftsbidraget, fordi Christina Rygaard Christiansen er udpeget af stiftsrådet.
 

6 - Økonomi: Oversigt over Indlån og udlån af stiftsmidlerne Jette Jepsen gennemgår oversigterne. Sager: Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån - 2022 (2022 - 2771) Bilag: Aktdokument, SKM_C550i22081510280 Jette Jepsen gennemgik oversigterne.
 

7 - Økonomi: Orientering om godkendelse af udgiften til "folk og kirke" Biskoppen har godkendt en udgift til bladet "Folk og kirke" på 10.000 kr. i 2022. Bladet bliver nu nedlagt. Sager: Helsingør Stift - Folder Folk & Kirke - økonomi - 2022 (afmeldt og ophør fra september 2022) (2022 - 22577) Bilag: Biskoppen orienterede. vedr. folk og kirke.
 

8 - Ansøgning: Ansøgning om støtte til RAMS salmesangsarrangement 2022 RAMS søger om dækning til forplejning for mellem 100 og 350 deltagere ved et fyraftensarrangement for menighedsråd, præster, provstiudvalg og kirkens medarbejdere som tak for støtte og opbakning. Beløbet der søges ligger på mellem 8.000 kr. og 28.000 kr. Formandskabet anbefaler at ansøgningen imødekommes. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2022 - Støtte til salmesangsprojektet 2022 (2022 - 23027) Bilag: Ansøgning til stiftsrådet vedr. dækning af udgifter ved RAMS salmesangs-arrangement for menighedsråd og provstiudvalg, Ansøgning til stiftsrådet Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen i overensstemmelse med det antal, der kommer, men med et maksimum beløb på 28.000 kr.
 

9 - Ansøgning: Støtte til bogudgivelsen "Tilsyn og ledelse i folkekirken" Erling Andersen som er ansat som lektor ved FUV søger om støtte på 2.000 kr. til udgivelse af en bom om "Forholdet mellem tilsynet og ledelse i folkekirken". Bogen er en opsamling på konferencen af samme navn som blev afviklet i efteråret 2021. Formandskabet indstiller at ansøgningen imødekommes, og at man samtidig orienterer FUV om, at stiftsrådet i fremtiden gerne ser, at udgifterne til en eventuel udgivelse inkluderes i deltagerprisen. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2022 - Støtte til udgivelse af bog om forholdet mellem tilsyn og ledelse (2022 - 20563) Bilag: Ribe stiftsråd, Bilag 1 - Bidragydere, Bilag 2 - Budget Tilsyn Godkendt som indstillet.
 

10 - Ansøgning: Ansøgning om støtte til bogudgivelse om Dåben Godkendt som indstillet. Pastor emeritus Erik Nikolajsen søger om støtte til udgivelse af en bog om dåben " En livsnær gennemgang af folkekirkens dåbsritual"" Erik Nikolajsen bor i Herning. Formandskabet indstiller, at der meddeles afslag på ansøgningen, da ansøger bor i et andet stift. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2022 - støtte til bogudgivelse (2022 - 20565) Bilag: Dåbsbog - maj 2022 - endelig udgave
 

11 - Ansøgning: Ansøgning om støtte til bogudgivelse, "Englekor og stjernespor" Egil og Mette Hvid-Olsen søger om støtte til udgivelse af julebogen "Englekor og stjernespor" som er en rimet billedbog med gendigtning af juleevangelierne. Målgruppen er børn. Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2022 - Udgivelse af bogen ”Englekor og stjernespor” (2022 - 23024) Bilag: Ansøgningsskema_til_Ribe_Stiftsråd_-_2022 Englekor og stjernespor Mette Hvid Osen forlod mødet. Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen med 8.000 kr.
 

12 - Ansøgning: Ansøgning om støtte til bogudgivelse "Kvindeskikkelser i Kaj Munks liv..." Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård søger om støtte til udgivelse af en bog om " Kvindeskikkelser i Kaj Munks Liv og Digtning, 2" Den samlede udgivelse er på 38.500 kr. og de søger om et minder tilskud. Formandskabet indstiller, at der ydes støtte på 4.000 kr. svarende til støtten til den første udgivelse. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2022 - Støtte til Stiftsrådet tiltrådte indstillingen. udgivelse af bog om kvinder i Kaj Munks liv (2022 - 24518) Bilag: 2022.08.13.ansøgning.Ribe.Stift.Stiftsrådet
 

13 - Ansøgning om støtte til KMS-Konferencen 2022 Kristent-Muslimsk-Samtaleforum søger på linje med tidligere år om støtte til afholdelse af konferencen 2022. Stiftsrådet har tradition for at yde støtte til konferencen på 3.000 kr. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2022 - Støtte til KMS- Konferencen 2022 (2022 - 23028) Bilag: Ansøgning om økonomisk støtte til KMS 2022, Picture (Device Independent Bitmap) Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med 3.000 kr
 
14 - Invitation fra Kristent-Muslimsk Samtaleforum Sager: Invitationer - biskop - 2022 (2022 - 524) Bilag: KMS-Rapport 2021, Invitation til KMS 2022 Til efterretning.
 

15 - Orientering fra formanden Orientering om stiftsrådets høringssvar ifb. med økonomiloven m.fl. Sager: Ribe Stiftsråd - Generel sag - 2022 (2022 - 980) Bilag: Ribe Stiftsrådes høringssvar. Økonomiloven. Formanden gennemgik stiftsrådets høringssvar. Der er indkaldt til fælles stiftsmøde den 26. november 2022 i Fyens Stift.
 

16 - Orientering fra biskoppen Status på domprovstestillingen Arbejdet med fokus på arbejdsmiljø i folkekirken. Biskoppen orienterede om, Stiftsmødet, hvor provsten i Grene skal kreeres. Byen bliver inviteret. Status på domprovstestillingen, hvor der bliver indsat en ny domprovst den 13. november 2022. Domprovsten er valgt, men navnet bliver ikke officiel før Dronningen har underskrevet. Stiftsrådet bliver inviteret til gudstjenesten. Arbejdet med fokus på arbejdsmiljø i folkekirken. Fokus har været på chikane generelt og ift. kvinder. Det var vigtigt for biskoppen at sige, at både menighedsråd og præster skal behandle de kvindelige præster, når de er kaldet. Der har været et konstruktivt møde med Landsforeningen af Menighedsråd.
 

17 - Orientering fra Den Fælles Kapitalforvaltning Orientering fra kapitalforvaltningen om urealiseret kurstab Orientering om indgået kontrakt med Jyske Invest Orientering om tilbagemelding fra SKAT vedr. sagsbehandlingstiden på tilbagebetaling af udbytteskat Sager: Fælleskapitalforvaltning - Stiftsmidlerne - økonomi - generel sag - 2022 (2022 - 8362) Stifternes Kapitalforvaltning - møde den 10. maj 2022 - formøde den 28. april 2022 (TEAMS) (2022 - 2507) Fælleskapitalforvaltning - fritagelse for udbytteskat på 27% af afkast på investeringsbeviserne - gældende fra 2021 (2021 - 11154) Bilag: Aktdokument, Sagsbehandlingstid 2022, Bilag 1 - Viborg Stift - 2022-35548, Til alle Stifter vedr. urealiseret kurstab i 2022 (2) Formanden orienterede om følgende: Udbyttet svinger og det går p.t. ikke så godt. Orientering om indgået kontrakt med Jyske Invest Orientering om tilbagemelding fra SKAT vedr. sagsbehandlingstiden på tilbagebetaling af udbytteskat Orientering fra kapitalforvaltningen om urealiseret kurstab. Sagsbehandlingen er blevet længere og samlet set er sagsbehandlingstiden 18 måneder.
 

18 - Mødedatoer 2022 1. november 2022 - Budget. 19 - Eventuelt Marianne Zeuthen orienterede om, at hun ikke kan deltage i det kommende møde i Danske Kirkers Råd.

Dagsorden - referat fra den 31. august 2022