Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Deltagere: Elna Ludvig Jørgensen, Elof Westergaard, Else Marie Riis Madsen, Gert Frost Nicolajsen, Gitte Schultz Clausen, Hans Christian Dalgaard Hansen, Ingrid Lisby Schmidt, Jens Torkild Bak, Karen-Lena Randrup, Lars Hansson, Marianne Holm Zeuthen, Peter Lauridsen Hundebøll, Preben Kræn Christensen
Afbud: Erik Nielsen

MødepunktReferat

1 - 5 min. om "Det er jeg optaget af"


v. Marianne Zeuthen

Marianne Zeuthen orienterede om Folkekirke 2020 fra vugge til grav. Dåb, konfirmation, begravelse i lyset af corona.

2 - Omprioriteringspuljen 2021


Gennemgang og drøftelse af hvilke projekter, der skal nyde fremme.


Hans Chr. Dalgaard Hansen skal bruge inputtene fra stiftsrådet til drøftelsen i Budgetsamrådet.


Sager:
Budgetfølgegruppen - 2020 (2020 - 575)


Bilag:
Til Stiftsrådene. Slides fra teknisk gennemgang i budgetsamrådet.

Projekterne blev drøftet, og følgende kom frem:


1. LFM: Synliggørelse af folkekirken som
arbejdsplads.


2. KM: Folkekirken som arbejdsplads


3. Aarhus Stift: Bliv præst.


De 3 første ansøgninger ligner hinanden meget
indholdsmæssigt, og bør på en eller anden måde
tænkes sammen. Men det er vigtigt, at man fastholder inddragelsen af alle aktører. Ærindet er vigtigt, og kirken har brug for en indsats.


4. FAR: Projektforlængelse
Overvejelse af krav om at der udarbejdes en handlingsplan, der sikrer finansieringen efter bevillingsbortfald.


5. Biskopperne: Bibliarium
Projektet sender et signal om, at være et projekt for
østdanmark bl.a. ved den geografiske placering og
bestyrelsen, som udelukkende består af medlemmer
fra østdanmark. Det er ligeledes vanskeligt at se, hvordan andre end de sjællandske stifter vil få glæde af det.


Indtægterne falder og fremover vil der være færre ligningsmidler som følge af corona. I det lys bliver 4,8 mio. kr. i årligt drifttilskud et voldsomt træk på omprioriteringspuljen, hvor det er folkekirkens
institutioner (stifter, kirkemusikskoler, FUV), der bidrager med et årligt omprioriteringsbidrag på 2%


Der var enighed om, at der ikke bør gives midler til dette projekt.


6. LLF, RIB, VIB og AAL: Differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger
Der var støtte til projektet.


7. Folkekirke og religionsmøde: Drift
Ingen bemærkninger - ud over den permanente drift.


8. FUK
Det står uklart, hvad man får ved at ansatte endnu en medarbejder på 30 timer?


9. Akademirådet: Vejledning om ny kunstnerisk udsmykning i kirkerne på DAP'en
Kan ansøgningen bevilges midler fra omprioriteringspuljen?


10. Døvemenighed: Vedligeholdelsesarbejder i Døves Kirke
Ok.


11. ADF og FIT: Indfak og RejsUD
Ingen bemærkninger - men måske kunne man have sparet op, fordi implementeringen af de nye systemer har været planlagt i 10 år.


12. FIT: Verificering
Opgaven er tidligere flyttet fra sogneniveau/præster og kordegne til FIT. Det bør kunne lægges hos kordegnene fremfor centralt. Det er under en procent af de, der har brug for at blive verificeret.


Generelle bemærkninger
Det er vigtigt, at midlerne ikke kun går til de store byer, men at man også her er opmærksom på at sprede midlerne. Det vil være godt at se hvordan fordeling af de ansøgte (og måske tidligere tildelte) midler fordeler sig på stifter?

Vær forsigtige med at lægge noget ind i en permanent drift fordi vi forventer faldne indtægter.

3 - Økonomi: Budget og drift for det bindende stiftsbidrag 2020

Jette Jepsen gennemgår  forbruget.


Bilag omdeles på mødet.

Jette Jepsen gennemgik forbruget på det bindende stiftsbidrag.

4 - Økonomi: overigt over indlån og udlån af stiftsmidlerne


Jette Jepsen gennemgår indlån og udlån.


Sager:
Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån 2020
(2020 - 4051)
Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån 2020
(2020 - 4051)


Bilag:
SKMBT_C36020080609350,
SKMBT_C36020080609450

Jette Jepsen gennemgik oversigten over indlån og udlån.


Der blev orienteret om en henvendelse fra Skjern Provsti og Erik Nielsen om udsættelse af afdrag på et lån til Nr. Vium Herborg.


Stiftsrådet besluttede, at menighedsrådet får en udsættelse af det kommende afdrag som skal afdrages 31. december 2020.
Provsti og menighedsrådet vil også gerne have det første afdrag tilbagebetalt. Her henviser stiftsrådet til provstiets 5% midler.


Status på økonomien i budget 2021 i provstierne.
Biskoppen orienterede om, at han har hørt at ligningen falder i de fleste provstier fra næste år. Det blev bekræftet ved en kort bordrunde.

5 - Ansøgning fra Salmedatabasen om støtte til digitaliserin af en artikeldatabase


Salmedatabasen og syng nyt søge om støtte til etablering af en hymnologisk artikel-database samt til digitalisering og frit tilgængelig publicering af Anders Mallings ’Dansk Salmehistorie 1-8’. Der bliver ansøgt om 15.000 kr. til projektet.


Projektet har fået støtte fra Det Sønderjyske salmelegat på 18.000 kr. i 2020, og har også
modtaget støtte tidligere år.


Formandskabet indstiller, at ansøgningen
imødekommes.


Sager:
Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2020 - Online
salmeressourcer (2020 - 20360)


Bilag:
Projektbeskrivelse til stiftsrådet, Følgebrev Ribe
Stiftsråd

Besluttet som indstillet.

6 - Ansøgning til bogudgivelse på tysk: "Dagligt talt"

Eberhard Harbsmeier har fremsendt en ansøgning
om støtte på 7.500 kr. (svarende til 1.000 euro) til at udgive sin bog "Dagligt talt" på tysk.


Formandskabet indstiller, at ansøgningen
imødekommes.


Sager:
Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2020 - om støtte til
udgivelse af #Daglig talt" på tysk (2020 - 21607)


Bilag:
Ansøgning om støtte til udgivelse af #Daglig talt på
tysk

Besluttet som indstillet.

7 - Vision for Ribe Stift


Orientering fra arbejdsgruppen om status
på arbejdet med en vision for Ribe Stift.

Gert Nikolajsen er frikøbt til at bidrage i
visionsarbejdet.


Udgangspunktet er de aktiviteter, der er blevet
foreslået i den proces, der allerede har været i gang, med fokus på at inddrage såvel medlemmer og lægmænd indenfor og udenfor kirken, samt en bred vifte af personer med relation til folkekirken.


Det overordnede spørgsmål vi arbejder med er "Hvor vil vi gerne have, at folkekirken i Ribe Stift er om 10 år"


Med det udgangspunkt har vi udarbejdet 5-
6 spørgsmål, som bliver udgangspunktet for alle vi er i dialog med.

8 - Folkekirken og klimadagsordenen


Biskoppen ønsker at drøfte mulighederne for at
understøtte menighedsrådenes og provstiudvalgenes arbejde med klimadagsordenen, herunder at nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der kan bidrage
med vejledning og information på området.


Sager:
Klima og Bæredygtighed - Ribes jorde - 2020 (2020 -20281)

Bilag:
Folkekirken og klimadagsordenen, oplæg fra
biskoppen til drøftelse i stiftsrådet og blandt
provster II

Biskoppen orienterede om baggrunden for og
arbejdet med at sætte klima og bæredygtighed på dagsordenen.


Der var følgende bemærkninger:

 • Menighedsrådene er allerede godt i gang med arbejdet.
 • Det skal starte nedefra - fra menighedsrådene
 • Det er vigtigt, at der bliver lavet noget erfaringsopsamling på tværs af menighedsrådene
 • Det er tiden, der skal arbejde for det her
 • Det skal gøres legitimt at arbejde med klimadagsordenen
 • Det er vigtigt hele tiden at få adgang til viden om den seneste teknologi og konsulenter
 • Oprettelse af en videnbank, som kan bruges på tværs
 • Det skal også tænkes ind på projektniveau
 • Det bør hedde en grøn-dagsorden fremfor en klimadagsorden
 
9 - Orientering fra formanden
 • Genåbning af samfundet og af kirkerne
 • Evaluering af Stiftsudvalgenes arbejde
 • Stiftsmødet 2020
 

Genåbning af samfundet og af kirkerne
Peter Hundebøll fortalte, at genåbningen har taget længere tid end forventet, og at der fortsat er mange, der betaler en stor pris. Det er f.eks.. både de unge i korene og beboerne på plejehjemmene.
Der var følgende bemærkninger til genåbningen

 • Det virker som om, der er nogen kirker, der laver deres egne regler.
 • Der er mange gudstjenester uden sang.
 • Mange steder går det stille og roligt
 • Nogen steder strammes der op på reglerne

Evaluering af Stiftsudvalgenes arbejde
Der var enighed om, at udvalgene i løbet af foråret 2021 evaluerer deres eget arbejde.


Stiftsmødet 2020
Stiftsmødet er aflyst på grund af corona.

Der er lavet et alternativt arrangement, hvor
stiftsrådet, menighedsrådene i Ringkøbing Provsti, Ringkøbing Provstiudvalg og provsterne.


HC og Gert deltager ikke. Lars deltager med sit
menighedsråd. Stiftsrådet spiser sammen

Menighedsrådsvalg
Tilbagemeldingerne fra bordet var at menighedsrådene generelt får medlemmer til alle
pladser.

10 - Orientering fra biskoppen

 

 • Genstart af liturgidebatten
 • Conrona/Covid-19 og de kommende højtider
 • Landemode 2020/Provstemøde den 2. oktober 2020
 

Genstart af liturgidebatten
Corona har affødt nogle nye erfaringer og nye
overvejelser ift. liturgien.

Drøftelserne sættes i gang igen. Tilbagemelding på mail senest den 23. marts 2021.
Midtvejskonferencen afholdes i januar 2021.

Conrona/Covid-19 og de kommende højtider
Det er præsterne, der har stået forrest, når man
skulle finde løsninger ifbm. coronaspørgsmål.

Tilbagemeldingerne fra kirkegårdstaskforce var, at vejledningerne er en god hjælp for lokale
beslutninger.


Der arbejdes med allehelgen og julen, og der vil
komme råd og inspiration til, hvordan det skal
håndteres. Der ud over kan der være høstgudstjenester og konfirmandgudstjenester.

Landemode 2020/Provstemøde den 2. oktober 2020


Kirke- og kulturmedarbejdere
Biskoppen har haft møde med kirke- og
kulturmedarbejdere. De skal igennem en
obligatorisk efteruddannelse som er forholdsvis
dyr og de har fortalt, at det betyder i nogle tilfælde, at kirke- og kulturmedarbejderne bliver ansat som kirketjenere i stedet.


Præstefordelingsmodel
Biskoppen sidder som tovholder for en tværstiftlig
arbejdsgruppe, der skal se på den fremtidig fordeling af præstestillingerne.

11 - Orientering fra Budgetsamrådet
Kan evt. tages under punktet med ansøgningerne til omprioriteringspuljen
Ingen yderligere bemærkninger.
12 - Orientering fra Den Fælles kapitalforvaltning
Der er møde samme dag om formiddagen

Lars Hansson gennemgik en oversigt over
kapitalerne.


Indtægt på 0,76% til og med juli 2020. Det er et fint resultat. Kapitaludbyderne forventer det næste år at afkastet vil ligge mellem 0,31 og 0,62%
Der sættes en proces i gang om hvorvidt man
fremadrettet skal investere i aktier.


Jette Jepsen omdelte bilaget "status på genudbud af KAS-GIAS" fremsendt af programledelsen for KASGIAS udbuddet, hun orienterede om at projektet forventes at blive lidt forsinket pga. Coronakrisen.

13 - Indbydelse til fælles stiftsrådsmøde i Viborg
den 7. november 2020


Der skal ske en fælles tilmelding på mødet, som
herefter sendes til Viborg.


Sager:
Stiftsråd - fælles stiftsrådsmøde - Viborg - 14.
november 2020 - OBS NY dato 7. november 2020
(2020 - 223)
Stiftsråd - fælles stiftsrådsmøde - Viborg - 14.
november 2020 - OBS NY dato 7. november 2020
(2020 - 223)


Bilag:
Til udsendelse, ENDELIGT PROGRAM til Fælles
Stiftsrådsmøde i Viborg den 7. november 2020, Til
alle Stiftsråd, indbydelse til fælles Stiftsrådsmøde i
Viborg, lørdag den 7. november 2020, Deltagerliste
til Fælles Stiftsrådsmøde lørdag den 7. november
2020 i Viborg Stift

Deltagere er følgende:
Karen-Lena Randrup
Lars Hansson
Else Marie Riis Madsen
Elof Westergaard
Gitte Nielsen
Elna Jørgensen


Peter Hundebøll og Hans Chr. Dalgaard Hansen
vil melde tilbage inden 1/10-2020 om de deltager i mødet.

14 - Forslag til mødedatoer i 2021
11. februar kl. 16-19
19. maj kl. 16-19
19. august kl. 16-19
12. oktober kl. 15-19 - Budget 2022
Godkendt.
15 - Stiftsrådsmøder i 2020
Møde den 3. november 2020 kl. 16 - Budget 2021
 
16 - EventueltIntet.