Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Referat Ribe Stift – Møder Stiftsrådsmøde 25. og 26. februar 2022, ordinært møde - d. 26-02-2022

Deltagere: Elna Ludvig Jørgensen, Elof Westergaard, Else Marie Riis Madsen, Elsebeth Povlsgaard Nebeling, Elsemarie Lind Dam-Jensen, Erik Juhl, Erik Nielsen, Lars Hansson, Marianne Holm Zeuthen, Dagmar Warming Afbud: Preben Kræn Christensen, Mette Hvid-Olsen, Jens Torkild Bak, Gert Frost Nicolajsen
Der var ingen bemærkninger.

Mødepunkt Referat 1 - Udpegning til Det Mellemkirkelige Råd Ribe Stift skal udpege en repræsentant til Det Mellemkirkelige Råd. Det er ikke et krav at den udpegede er medlem af stiftsrådet. Sager: Folkekirkens Mellemkirkelige Råd - Udpegning fra stiftsrådet - 2021-2025 (2021 - 24775) Bilag: Valg til Folkekirkens mellemkirkelige Råd 2022-2026 Sognepræst Peter Sode Jensen blev valgt.

2 - Udpegning til Folkekirkens Nødhjælp Ribe Stift skal udpege en repræsentant til Folkekirkens Nødhjælps Råd. Der udpeges en repræsentant for hvert stiftsråd jf. Folkekirkens Nødhjælps vedtægter. Sager: Henvendelse fra Folkekirkens Nødhjælp til Ribe Stiftsråd. Udpegning (2022 - 6550) Bilag: Repræsentant for Lolland-Ribe Stift i Folkekirkens Nødhjælps Råd Elna Jørgensen blev valgt.

3 - Udpegning til Danske Kirkers Råd Ribe Stiftsråd skal udpege en repræsentant til Marianne Zeuthen blev valgt. Danske Kirkers Råd. Der er 3 årlige møder.

4 - Økonomi - Budget og drift for det bindende stiftsbidrag - Årsrapport 2021 Jette Jepsen gennemgår Det Bindende stiftsbidrag 2021. Fra 2021 er der kommet nye retningslinjer, hvor årsrapporten for Det Bindende Stiftsbidrag bliver et biregnskab til fællesfondens årsrapport 2021. Det betyder, at biskop og stiftskontorchef skal underskrive årsrapporten i stedet for som tidligere formanden for Ribe Stiftsråd. Derfor anmodes stiftsrådet om at der gives fuldmagt til at biskop og stiftskontorchef kan underskrive årsrapporten efter gennemlæsning af biregnskabet for Det Bindende stiftsbidrag af formanden for stiftsrådet. Der er deadline for aflevering af årsrapporten den 18. marts 2022, hvorefter den fremsendes til Ribe Stiftsråd. Sager: Stiftsbidrag 2021 (2020 - 1854) Bilag: Aktdokument, SKM_C550i22020312581 Jette Jepsen gennemgik regnskabet for Det Bindende Stiftsbidrag. Regnskabet blev godkendt. Det blev besluttet at biskop og stiftskontorchef kan underskrive årsrapporten efter formanden for stiftsrådet har gennemlæst biregnskabet for Det Bindende stiftsbidrag af.

5 - Økonomi - Drift for det bindende stiftsbidrag - 2022 Jette Jepsen gennemgår forbruget på Det Bindende Stiftsbidrag pr. d.d. i 2022 Sager: Stiftsbidrag 2022 (2021 - 1950) Bilag: Aktdokument, SKM_C550i22021514430 Jette gennemgik forbruget. Forbruget blev taget til efterretning.


6 - Økonomi - Det bindende stiftsbidrag - fastsættelse af udskrivningsprocenten og rammen for 2023 Formandskabet anbefaler at udskrivningsprocenten Godkendt som indstillet. Udskrivningsprocenten fastholdes på 0,55% fastholdes på 0,55% i 2023. Sager: Stiftsbidrag 2023 (2022 - 2069) Bilag: Aktdokument, SKM_C550i22020313070

7 - Økonomi - stiftsmidlerne, Årsrapport for 2021 Udkast til årsrapport 2021 for stiftsmidlerne bliver gennemgået. Sager: Stiftsmidler - Årsrapport - 2021 (2022 - 1951) Bilag: Aktdokument, SKM_C550i22021613150 Jette Jepsen gennemgik regnskabet for stiftsmidlerne. Regnskabet blev godkendt og underskrives af formanden.

8 - Økonomi - stiftsmidlerne - Rentefastsættelse for indlån og udlån i 2023 Formandskabet anbefaler at indlånsrenten i 2023 justeres til 0,5% og udlånsrenten fastholdes på 2,0% i 2023 svarende til forslag 3. Årsagen for ændringen er, at der skal tages højde for urealiserede kursreguleringer i egenkapitalen. Sager: Stiftsbidrag 2023 (2022 - 2069) Bilag: Aktdokument, SKM_C550i22021413560 Det blev besluttet at indlånsrenten i 2023 justeres til 0,5% og udlånsrenten fastholdes på 2,0% i 2023.

9 - Økonomi - Orientering om indlån og udlån i 2022 Jette Jepsen orienterer om indlån og udlån pr. 15. februar 2022. Sager: Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån - 2022 (2022 - 2771) Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån - 2022 (2022 - 2771) Bilag: Aktdokument, SKM_C550i22021514510, Aktdokument, SKM_C550i22021608240 Jette Jepsen gennemgik låneoversigten. Gennemgangen blev taget til efterretning.

10 - Ansøgning - Prædikenfestival 2022 Der er indkommet en ansøgning om støtte på 32.000 kr. til gennemførsel af en prædikenfestival 2022, samt om at tilskuddet gøres permanent. Ribe Stift støttede prædikenfestivallen med 32.000 kr. i 2021 og festivallen blev ligeledes støtte af stiftsrådet i Haderslev med 32.000 kr. I 2021 var der i alt 38 deltagere. Beløbsrammen blev ikke udnyttet helt på grund af coronasituationen. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Permanent støtte til Sydjysk Prædikenfestival - 2022 (2021 - 29798) Bilag: Ansøgning Ribe Stiftsråd ang. Prædikenfestival 2022 og fremover Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen i årene 2022, 2023 og 2024. Det er en betingelse for bevillingen, at der hvert år indsendes et regnskab og evaluering af arrangementet.

11 - Ansøgning - sponsorering af migrantpræstepar En arbejdsgruppe under Folkekirkens Tværkulturelle center har søgt om sponsorering af et migrantpræstepar eller to migræntpræster fra migrantmenigheder i Ribe Stift, som vil blive inviteret til at deltage i inspirationsdage i Middelfart i august 2022. Opholdet koster 2.800 kr. for en person og 5.000 kr. for et par. Ansøgningen har tidligere år været behandlet i udvalget "Kirken i mødet med andre". Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - tilskud til migrænt præstepar/ledere fra migangtmenigheder (2022 - 3919) Bilag: Budget-Migrantpræstedage Det blev besluttet at ansøgningen imødekommes med op til 5.600 kr.

12 - Ansøgning om støtte til Kirkemusikerfestival 2022 I lighed med 2021 ansøger kirkemusiker Christine Toft Kristensen fra Grene om støtte på til afvikling af en kirkemusikerfestival i 2022. Ribe Stiftsråd støttede festivalen i 2021 med 15.000 kr. Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen med 15.000 kr. Sager: Ansøgning om støtte til Kirkemusikerfestival 2022 (2022 - 6545) Bilag: Kirkemusikerfestival 2022 (invitation)

13 - Evalueringsrapport Folkekirkens julekalender Ribe Stift ydede i 2022 støtte til en landsdækkende julekalender om kirkekunst i Danmark. Julekalenderen er efterfølgende blevet evalueret og rapporten er vedlagt. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd fra Viborg Stift - julekalender - 2021 (2021 - 14110) Bilag: Glæden findes mange steder RAPPORT Evalueringen blev taget til efterretning.

14 - Orientering fra Tænketank for forfulgte Kristne Formanden for tænketanken, biskop emeritus Karsten Nissen har fremsendt en redegørelse for tænketankens arbejde. Punktet blev udsat til det kommende møde.

15 - Orientering fra formanden Orientering om det fælles stiftsrådsmøde. Formanden orienterede om følgende: Det fælles stiftsrådsmøde er blevet aflyst. Orientering om formandsmøde i stiftsrådsregi hvor kørselsgodtgørelsesproblematikken for med mellemrum bliver løftet af Helsingør. Både i denne kreds og ift. Kirkeministeriet samt om muligheden for samarbejde mellem stiftsrådene via en samarbejdsaftale. Der er udarbejdet et forslag til ændring i økonomiloven. Stiftsrådet var enig i at bakke op omkring en henvendelse vedr. kørselsgodtgørelse, diæter og samarbejdsmuligheder på tværs af stiftsråd. Der ud over blev muligheden for at hæve stiftsbidraget fra 1% til f.eks. 2 eller helt op til 5%. Det er stiftsrådets holdning, at udskrivningsprocenten på op til 1% skal fastholdes.

16 - Orientering fra biskoppen Orientering om liturgiprocessen. Den nationale diskussion om arbejdsmiljøet blev drøftet og status på liturgiprocessen som er gået over til, at der arbejdes med dåb og nadver samt at arbejde med et liturgisk forum herunder en gudstjenestevejledning. Punkterne blev drøftet.

17 - Orientering fra budgetsamrådet Der har endnu ikke været møder i budgetsamrådet i 2022. Intet.

18 - Orientering fra Den fælles Kapitalforvaltning Sager: Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån - 2023 (2022 - 3486) KAS-GIAS Udbud - programledelsesmøde den 9. december 2021 herunder styregrupppemøde den 26. november 2021 (2021 - 32534) Fælleskapitalforvaltning - Jyske Capital - rapporter 2021 (2021 - 4171) Bilag: Aktdokument, Forventninger til renteafkast 2023, Aktdokument, Til stiftsrådene om afslutning på KAS- GIAS udbuddet, Jyske Capital - opgørelse pr. 31-12- 2021, Aktdokument Lars Hansson orienterede om følgende: De to nye kapitalforvaltere fra hhv. Sydbank og SEB Der skal være en ny forvalter. Regnskabet for administration for stifternes kapialfovaltning

19 - Eventuelt Jette gjorde opmærksom på, at diætskemaet skal udfyldes. Ansøgninger til stiftsrådet skal være stiftet i hænde senest 10 dage inden mødet, men også gerne tidligere.

20 - Stiftsrådsmøder 2022 17. maj 2022 31. august 2022 1. november 2022 -Budget 2023


2021 - 35488 - Ribe Stift – Møder 25-02-202

Dagsorden - referat fra seminar og stiftsrådsmøde den 25.26. februar 2022