Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Dagsorden og referat fra stiftsrådsmøde den 24. maj 2023

Stiftsrådsmøde den 24. maj 2023 - d. 24-05-2023 kl. 16:00 til 19:00
Deltagere: Elof Westergaard, Else Marie Riis Madsen, Elsebeth Povlsgaard Nebeling, Elsemarie Lind Dam- Jensen, Erik Juhl, Erik Nielsen, Lars Hansson, Marianne Holm Zeuthen, Mette Hvid-Olsen, Preben Kræn Christensen, Dagmar Warming, Morten Fester Thaysen

Afbud: Elna Ludvig Jørgensen
Else Marie Riis Madsen forlod mødet lidt tidligere.

Der var den 24. maj 2023 om morgenen indkommet en ansøgning om støtte til folkemødet i Ribe Stift i anledningen af Ansgarjubilæet i 2026. Stiftsrådet valgte ikke at behandle denne ansøgning. Punktet bliver sat på dagsordenen til mødet den 29. august 2023 og Signe Von Öettingen bliver inviteret til at deltage i mødet.

Mødepunkt Referat 1 - Det er jeg optaget af Morten Thaysen fortæller. Domprovst Morten Thaysen fortalte om, at han er optaget af vigtigheden af at og hvordan folkekirken husker at vende sig mod det omgivende samfund.

2 - Status for arbejdet med vision for Ribe Stift Status for visionen: Visning af hjemmeside Status på udvalgsarbejdet: o Diakoniudvalget o Arbejdsmiljøudvalget o Åbne kirker om dagen o Rekruttering af medlemmer til menighedsrådsvalget o Unge og kirkeudvalget o Projekt rekruttering og fastholdelse af præster: o Læs teologi og bliv præst o Branding af Ribe Stift o Onboarding i Ribe Stift o Teologisk faglighed o Godt præsteembede Elisabeth Aggerbeck orienterede. Der er godt gang i alle de udvalg, der blev enten blev startet op i efteråret 2022 samt i de fortsatte fra tidligere. Sidstnævnte er bl.a. diakoniudvalg og Unge og Kirke. Tilbagemeldingerne fra stiftsrådets repræsentanter var følgende: Diakoniudvalget: Undervisning i sorg for gravere og sognemedhjælpere Arbejdsmiljøudvalget: Har grundlæggende drøftelser om definitionen af arbejdsmiljø og har fået inspirationsmateriale fra et af medlemmerne. Åbne kirker: Har haft 2 møder og har også fokus på åbne kirkegårde. Der er aftalt et møde med politiet, som kan komme med gode vinkler til arbejdet. Rekruttering af menighedsrådsmedlemmer: Bidrager til tilrettelæggelsen af stiftsmødet den 5. oktober 2023 og vil gerne lave et materiale, der er meget tilgængeligt. Det mellemkirkelige Udvalg: Indsamling af data om aktiviteter og statistik fra provstierne. På den baggrund vil udvalget lave en strategi. Der vil blive orienteret om det på næste møde. Projekt rekruttering og fastholdelse er også så småt kommet i gang: Medlemmerne til styregruppen og til udvalgene er nedsat og der er for alle udvalg udarbejdet kommissorier og udvalgene er indkaldt til møde med Helle Nordentoft og Dorte Strøyberg medio juni. Hjemmesiden er oppe at køre og blev vist frem for deltagerne.
 

3 - Ansøgninger til omprioriteringspuljen Orienteringspunkt. Arbejdsgruppen vedr. etablering af et Liturgisk Forum har udarbejdet en rapport og oversendt den til FUV og Kirkemusikskolerne, hvor Liturgisk Forum skal forankres. FUv har med opbakning fra Kirkemusikskolerne fremsendt en ansøgning til Omprioriteringspuljen. Rapporten omdeles. Stiftsadministrationerne har ligeledes fremsendt en ansøgning til Omprioriteringspuljen med henblik på en genopretning fra 2024. Biskoppen orienterede om ansøgningerne.

4 - Økonomi - Budget og drift for det bindende stiftsbidrag 2023 Jette Jepsen gennemgår budget og drift for det bindende stiftsbidrag 2023. Der er vedhæftet en orientering om, at udgifterne til overnatning og forplejning for stiftspræstemødet fra 2024 er steget. Budgettet for 2024 skal derfor øges. Sager: Stiftsudvalg - Diakoniudvalget - økonomi - 2023 (2022 - 31440) Konvent - stiftpræstemøde - 2024 (2022 - 33595) Stiftsbidrag 2023 (2022 - 2069) Bilag: Budget Stiftspræstemøde 2024, SKM_C550i23051514050, Årskontingent 2022 - Dansk Diakoniråd Jette Jepsen gennemgik budget og drift for det bindende stiftsbidrag 2023. Hun gjorde opmærksom på, at udgiften til stiftspræstemødet i 2024 bliver større. Tilbuddet fra overnatningsstedet er 20.000 kr. dyrere end i år. Diakoniudvalget fik 5.000 kr. yderligere til deres budget. Det er dermed hævet til 25.000 kr.

 

5 - Økonomi: oversigt over indlån og udlån af stiftsmidler Jette Jepsen gennemgår oversigten over ind- og udlån af stiftsmidler. Sager: Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån - 2023 (2022 - 3486) Bilag: SKM_C550i23051513040 Jette Jepsen gennemgik oversigten over ind- og udlån af stiftsmidler.

 

6 - Orientering om bevilgede midler Der er bevilget følgende siden stiftsrådsmødet den 26. februar 223: Arrangementet fremtidens organister den 24/5-2023 hos Morten Thaysen (kaffe/kage). Genudgivelse af bog ”skurke, helte og gud” Egil Hvid Olsen, 5000,- kr. 20/3-2023 Afklaring af bevilling til ”Tænketank for forfulgte Kristne”, de har fået 5000,- kr. i 2022 (rest beløb fra bev.i 2020) Ny bevilling på 5000,- kr. for 2023, samlet 10.000,- kr. som bliver udbetalt nu her. Lars Hansson orienterede om de bevilgede midler. Rettelse: Genudgivelsen af bogen "Skurke, helte og gud" fik 8.000 kr.

7 - Tidligere bevilling til Leitogia Ribe Stiftsråd har på sit møde den 28. februar 2023 besluttede stiftsrådet at bevilge støtte til afholdelse af Leitogias nordiske lirturgikonference ved at finansiere deltagelse af 4 deltagere fra Ribe Stift. Tine Illum oplyser imidlertid, at deltagergebyret ikke indgår i budgettet. Det er alene til de udgifter, der skal finansiere det, der ikke kan finansieres af deltagerbetalingen. Deltagerbetalingen er 3.300 kr. pr. deltager. Tine Illum oplyser at, at et støttebeløb fra Ribe Stiftsråd fortsat er kærkomment. Formandskabet indstiller, at afvente yderligere information om projektets økonomi fra FUV og at formand og biskop efterfølgende behandler ansøgningen. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Financiel støtte til Godkendt som indstillet. afholdelse af Leitourgias nordiske liturgikonference - 2023 (2022 - 36342) Bilag: SV Til Trine Årup Illum. Bevilling fra Ribe Stift til deltagerbetaling for 4 deltagere fra Ribe Stift til Leitourgias nordiske liturgikonference (STPR F2 2316943)

8 - Ansøgning - Røddingkonventet 2023 Arbejdsgruppen bag Røddingkonventet er præster fra frimenigheden i Ryslinge, domprovsten Morten Thaysen i Ribe, sognepræst Mette Hvid-Olsen i Varde, sognepræst i Løjt-Genner og Bjarke Lynning Nielsen, sognepræst i Bregninge. Ønsket med Røddingkonventet er: 1. Vi ønsker, at Rødding Konventet anno 2023 fortsat vil være et årligt tilbagevendende konvent, som også taler til den yngre generation af teologer. 2. Vi arbejder på at trække unge teologer til området. Der er få ansøgere til stillinger i Sønderjylland. Rødding Konventet anno 2023 kan være med til at sætte Sønderjylland på landkortet og gøre det attraktivt at søge til området. 3. Ved at skabe et fagligt forum, som kan være med til at styrke præstegårdsteologien på landsplan, rustes præsterne til deres daglige virke. 4. Menighedsrådsmedlemmer med interesse i fagteologiske emner får mulighed for at deltage i verserende kirkelige debatter og blive klædt på til deres virke for det kirkelige liv i sognene. Der søges om 5.000 kr. til afholdelsen. Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes. Sager: Ansøgning - Ribe stiftsråd - Rødding Konvent - 2023 (2023 - 12604) Bilag: 2. 2023. Ansøgning om øko. støtte. Mette Hvid-Olsen forlod mødet. Godkendt som indstillet.

 

9 - Ansøgning - Støtte til Det midt- og vestjyske søndagsakademi Godkendt som indstillet. Margrethe Dahlerup Koch søger om 50.000 kr. til etablering af et søndagsakademi for lægfolk 3 lørdag primo 2024. Formålet er at dække gudstjenesterne hvis præsten bliver syg, i sommerperioden og under vakancer. Forløbet har tidligere været afviklet i Tønder og Aabenraa provstier med støtte fra Ribe Stiftsråd. Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes. Sager: Ansøgning til stiftsrådet - økonomisk støtte til Det midt- og vestjyske søndagsakademi - 2023 (2023 - 13256) Bilag: Ansøgningsskema_til_Ribe_Stiftsråd_-_2023

10 - Ansøgning - Projekt Salmer og kirkemusik Ane Friis Nielsen ansøger om støtte på 276.742 kr. årligt til et 2-årigt projekt (i alt 553.484 kr.) "Salmer & kirkemusik". Projektet skal understøtte implementeringen af Ribe Stifts vision ved at gøre salmesang og musik til indgangen til kirken. Projektet skal etablere salmesang på to fronter: For dagplejere rundt i Ribe Stift og på den måde være med til at lukke noget af det hul, der er mellem babysalmesang og minikonfirmandundervisningen og RAMS salmesangsprojekt På demens- og ældreområdet. Ane Friis Nielsen vil selv stå for projektet. Formandskabet indstiller at ansøgningen imødekommes, med den betingelse, at der nedsættes et udvalg, der følger projektet. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Musik i folkekirken, kirken er åben - 2023 (2023 - 13511) Bilag: Ane Friis Nielsen ansøgning til Ribe Stiftsråd pdf, Ane Friis Nielsen, Projektansøgning Ribe Stiftsråd1, CV Ane Friis Nielsen, Eksamensbevis Bevis_Diploma- kopi 2, Udtalelse UCSyd - Ane Friis Stiftsrådet er positivt indstillet, men ser gerne at projektet bliver skarpere beskrevet. Det blev besluttet, at stiftsadministrationen og repræsentanter fra stiftsrådet drøfter det med ansøger med henblik på at skærpe ansøgningen. Ansøgningen behandles igen på stiftsrådets møde den 29. august 2023. Elsemarie og Marianne deltager i mødet.

11 - Ansøgning - om støtte til bogprojekt. Teologien i de nye salmer Morten Skovsted fra salmer.dk har søgt om støtte til udgivelse af bogen "Teologien i nyere salmer". Der ansøges om 10.000 kr. -15.000 kr. til projektet. Der vil være en lang række bidragsydere til bogen. Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes med 8.000 kr. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Salmer.dk søger støtte til bogprojekt - 2023 (2023 - 14593) Bilag: Teologien i de nye salmer - stiftsråd Godkendt som indstillet. Der er 3 personer fra Ribe Stift, der bidrager til bogen.

12 - Orientering fra formanden Teologi for voksne Sager: Teologi for voksne - Ribe Stift - 2023 (2023 - 15012) Bilag: Folder 2023 2024 Lars Hansson orienterede om Teologi for voksne.

13 - Orientering fra biskoppen Opslag af præstestillinger Dækning af vakancer, Ansættelser, Strukturændringer Differentieret vedligehold Bydelsvisitats Bededag Status på henvendelse til Kirkeministeriet vedr. udfyldningsvalg til stiftsrådet Biskoppen orienterede om, Opslag af præstestillinger Dækning af vakancer: det er svært at finde vikarer og der er faste vakancer på 4 mdr. Dog med en konkret vurdering hver gang. Ansættelser, Strukturændringer Teologiske retninger Differentieret vedligehold er ved at være færdigt. Bydelsvisitats 3 dage i Skads Provsti til september. Bededag og drøftelse af hvordan vi får en dialog med de lokale politikere. Status på henvendelse til Kirkeministeriet vedr. udfyldningsvalg til stiftsrådet. Afventer. Vi skal fortsat være opmærksomme på de faldne medlemstal.

14 - Orientering fra budgetsamrådet Erik Juhl orienterede om, at der var et møde i marts måned. Erik Juhl deltog via et TEAMS-link. Drøftelserne var 2% omprioriteringsbidrag og en teknisk fremskrivning af budgettet for 2024.

15 - Orientering fra Fælles Kapitalforvaltning Sager: Fælleskapitalforvaltning - bestyrelsesmøder - 2023 (2023 - 1225) Fælleskapitalforvaltning - bestyrelsesmøder - 2023 (2023 - 1225) Fælleskapitalforvaltning - bestyrelsesmøder - 2023 (2023 - 1225) Fælleskapitalforvaltning - bestyrelsesmøder - 2023 (2023 - 1225) Bilag: SKM_C550i23051011260, Vedtægt, Stifternes Kapitalforvaltning, 3.1 Tilrettet vedtægt, Referat fra møde den 23. februar 2023 i Stifternes Kapitalforvaltning{F2#10615372#2#10615362#4} Lars Hansson orienterede om at de første 4 måneder i 2023 har givet et positivt afkast. Det er forventningen fra kapitalforvalternes side at tabet de seneste par år, vil være indtjent igen i løbet af 2-3 år. Der vil sandsynligvis fremadrettet blive muligt at investere i aktier. Den kontante kapital, der svarer til 27-28 mio. kr., bliver ikke forrentet . Lars Hansson havde nævnt det på mødet og det betød, at kapitalforvalteren nu vil undersøge muligheden for at de kan forrentes. Vedtægtsændringerne blev godkendt. Erik Nielsen spurgte ind til investeringer i grøn energi.

16 - Stiftsrådsmøder - 2023 29. august 2023 10. oktober 2023 - Budget og valg 7. november 2023 - Fællesmøde med provstiudvalgene 2022 - 37617 - Ribe Stift – Møder 24-05-2023, 16:00