Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Underskrevet dagsorden og referat fra Stiftsrådsmødet den 23. maj 2024

Referat
Ribe Stift – Møder
Stiftsrådsmøde den 23. maj 2024 - d. 23-05-2024 kl. 16:00 til 20:00
Deltagere: Elna Ludvig Jørgensen, Elof Westergaard, Else Marie Riis Madsen, Elsebeth Povlsgaard Nebeling,
Elsemarie Lind Dam-Jensen, Erik Juhl, Erik Nielsen, Lars Hansson, Marianne Holm Zeuthen, Mette Hvid-
Olsen, Preben Kræn Christensen, Dagmar Warming, Morten Fester Thaysen
Der var afbud fra Erik Nielsen og Elsebeth Nebeling. Elsemarie Lind Dam-Jensen forlod mødet før tid.

DagsordenReferat
1 - Stiftsrådet som tænketank - forslag til form og
indhold
Stiftsrådet nedsatte på sit møde den 29. februar
2024 en arbejdsgruppe bestående af Mette Hvid
Olsen, Morten Thaysen og Dagmar Warming, og det
blev besluttet, at arbejdsgruppen med udgangspunkt
i de forskellige bidrag, der faldt på mødet skulle
komme med forslag til form og indhold på mødet i
maj 2024.

Forslaget fra arbejdsgruppen var, at stiftsrådet
drøfter 3 centrale udfordringer på et seminar (12-12-
møde):
De 3 emner er:
1. Hvordan kan vi gøre det lettere at være
menighedsråd i Ribe Stift?
2. Præstemangel - hvordan gør vi Ribe
Stift interessant for både de præster,
der er i stiftet og for nye kolleger?
Og/eller hvordan gør vi folkekirken
interssant for unge mulige
teologistuderende? Udgangspunktet
kan være de forskellige tiltag, som
stiftrådet har iværksat under
projekttitlen "Rekruttering og
fastholdelse af præster i Ribe Stift"
3. Rekruttering af organister til
folkekirken.
Det blev besluttet, at følge forslaget til form og
indhold.
Internatet kan ligge i efteråret 2024 eller i foråret
2025 evt. i Breklum på en fredag-lørdag.
Stiftsadministrationen kommer med forslag til
tidspunkter i foråret (doodle). Arbejdsgruppen
arbejder videre med form og indhold.
Det blev desuden besluttet, at vi genopliver "det
optager mig" som start på stiftsrådsmøderne.
Under dagens dagsordens punkt evt. tager vi en
runde på forslag til at gøre det lettere at være
menighedsråd i Ribe Stift.

2 - Forslag til undersøgelse af årsag til at
menighedsrådsmedlemmer ikke genopstiller til MRvalg
i 2024
Skjern Provstiudvalg v. Erik Nielsen har rettet
henvendelse til Ribe Stiftsråd og Landsforeningen af
menighedsråd med forslag om, at undersøge hvorfor
menighedsrådsmedlemmer væler ikke at genopstille
til menighedsrådsvalget 2024.
Punktet er blevet udsat fra mødet den 29. februar
2024.
Sager:
Valg 2024 - Forslag til Ribe Stift og Landsforeningen
af Menighedsråd - undersøgelse af årsag til MRmedlemmer
ikke genopstiller efter valg 2024 (2023 -
28809)
Bilag:
Aktdokument, Forslag til undersøgelse fra Skjern
Provstiudvalg
På grund af Erik Nielsens fravær på dagens møde
blev punktet udsat til augustmødet.
 
På grund af Erik Nielsens fravær på dagens møde
blev punktet udsat til augustmødet
3 - Nedsættelse af et kirkemusikalsk udvalg
Det blev på stiftsrådets møde den 29. februar 2024
besluttet at nedsætte et kirkemusikalsk center
mellem de forskellige initiativer i Ribe Stift.
Formandskabet foreslår, at de - med henblik på at få
skabt et overblik over de forskellige arktiviteter i
Ribe Stift - tager initiativ til en drøftelse med aktører
på de kirkemusikalske område, som har iværksat et
eller flere initiativer. F.eks. rektor for
Kirkemusikskolen i Løgumkloster, organisten i
Billund, domorganisten m.fl.
Det blev besluttet, at Morten Thaysen tager initiativ
til at samle de mennesker, der sidder med en opgave
omkring kirkemusikken i Ribe Stift. Formålet med at
samle de centrale aktører er at finde ud af, om der
er behov for koordinering af de forskellige initiativer,
eller måske blot at tale sammen med passende
mellemrum.
4 - Fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Hvad skal
der ske i 2025? Forslag om Studierejse til Stockholm
Henvendelse fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd
om at deltage på et stiftsrådsmøde.
Formandskabet foreslår, at Christian Arffmann
deltager på et stiftsrådsmøde først i 2025.
Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde den 23. maj
2024 (2024 - 4042)
Else Marie Madsen foreslog, at Christian Arffmann,
som er netværksmedarbejder i Folkekirkens
Mellemkirkelige Råd, kommer til et stiftsrådsmøde i
foråret 2025.
Det blev besluttet, at Christian Arffmann kan deltage
på mødet i februar 2025. Møderne for 2025 bliver
fastlagt efter augustmødet.
5 - Økonomi - Budget og drift for Det bindende
stiftsbidrag - 2024
Jette Jepsen gennemgår budget og drift for Det
bindende stiftsbidrag.
Sager:
Stiftsbidrag 2024 (2023 - 1390)
Bilag:
Aktdokument, SKM_C550i24050214520
Jette Jepsen orienterede om at årsrapporterne er
lagt på hjemmesiden og at Rigsrevisionen har
foretaget finansiel kontrol af lån i stiftsmidlerne.
Derudover gennemgik Jette Jepsen forbruget på Det
bindende stiftsbidrag.
6 - Økonomi - Oversigt over indlån og udlån af
stiftsmidler
Jette Jepsen orienterer om indlån og udlån.
Sager:
Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån - 2024
(2023 - 5158)
Bilag:
SKM_C550i24050114250
Jette Jepsen gennemgik oversigten over ind- og
udlån.
7 - Ansøgning - Det Sønderjyske Søndagsakademi
Initiativtagerne v. provst Kirsten Kruchow Sønderby
fremsender her en evaluering samt en fornyet
ansøgning til hhv. Haderslev og Ribe Stiftsråd med
henblik på at kunne fortsætte Akademiet.
Initiativtagerne ansøger Haderslev Stiftsråd om
55.000 kr. i 2025 og 2026. Ribe Stiftsråd ansøges om
25.000 kr. i 2025 og 2026.
Formandskabet indstiller, at ansøgningen
imødekommes.
Sager:
Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Det Sønderjyske
SøndagsAkademi. Ansøgning om ny projektperiode -
2024 (2024 - 9354)
Bilag:
Det Sønderjyske SøndagsAkademi. Ansøgning om ny
projektperiode og evaluering af projekt., SSA1
SøndagsAkademi. Projektbeskrivelse, SSA2.
Godkendt som indstillet.
Indledende brev til menighedsråd om at ville deltage
i Akademiet, SSA3 Brev til Menighedsråd og deres
deltagere, SSA5. Anbefalinger og udsagn deltagere,
SSA4 Økonomi, Folder Det Sdr. SøndagsAkademi.
Ny'22, Picture (Device Independent Bitmap), Picture
(Device Independent Bitmap)
Godkendt som indstillet.
9 - Ansøgning - Støtte til Tænketanken for forfulgte
kristne
Tænketanken for forfulgte kristne har fremsendt en
ansøgning til stiftsrådene i Danmark med ønsket om
at opnå støtte til deres arbejde. Ribe Stiftsråd
bevilgede i 2023 10.000 kr. lige som København og
Helsingør stiftsråd. De øvrige stifter bevilgede 5.000
kr.
Formandskabet indstiller, at stiftsrådet yder 5.000 kr.
i støtte til Tænketanken.
Sager:
Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Tænketanken for
forfulgte kristne - 2024 (2024 - 15260)
Godkendt som indstillet.
10 - Orientering fra formanden
Tilbagemelding fra
bededagskonferencen
Status på projekt "Rekruttering og
fastholdelse af præster"
Orientering om temadrøftelse om
"folkekirkens styre"/ forholdet mellem
stat og kirke på mødet i august.
Fælles stiftsrådsmøde afholdes den 16.
november 2024 i Aalborg
Sager:
Stiftsråd - Fælles stiftsrådsmøde lørdag den 16.
november 2024 i Alborg (2024 - 13660)
Bilag:
Fælles stiftsrådsmøde afholdes lørdag den 16.
november 2024 i Aalborg
Formanden orienterede om
Bededagskonferencen blev drøftet. Der
var forslag om, at man kunne holde en
årlig konference mellem kirkeudvalget
og folkekirken for at understøtte
samtalen. Problemet er, at de
kirkepolitiske ordfører sjældent har tid
til at deltage. Kan man stiftsrådene
nedsætte et udvalgt i fællesskab? Lars
Hansson tager punktet med til et fælles
formandsmøde.
Orientering om temadrøftelse om
"folkekirkens styre"/ forholdet mellem
stat og kirke på mødet i august.
Status på projekt "Rekruttering og
fastholdelse af præster - det går fint.
Der er en god energi i udvalgene.
Fælles stiftsrådsmøde afholdes den 16.
november 2024 i Aalborg,
11 - Nyt punkt. Ansøgning - Støtte til 62
podcastgudstjenester fra folkekirken
Nyt punkt!
Lone Marie Lundsgaard søger om støtte til en
podcastserie fra 1. december 2024 og et år frem - i
alt 62 podcastgudstjenester samt en bog med
billeder.
Budgettet er 527.000 kr.
Det blev besluttet at meddele afslag. Begrundelse
for afslaget er dels, at stiftet har sit eget podcastteam
som er støttet af stiftsrådet, at der også i FUV
bliver produceret gudstjenestepodcasts og dels at
stiftsrådet først og fremmest støtter initiativer i Ribe
12 - Nyt punkt. Ansøgning - Støtte til bogen "EnSom
Os"
Nyt punkt!
Johannes Lunn, sognepræst fra Aarhus Stift, søger
om støtte til at lave en protrætsamling om ensomme
mænd. Arbejdstitlen er" ENSOM os - mænds
ensomme beretning"
Johannes Lunn samarbejder med fotograf Jens
Honoré.
Budgettet er 450.000 kr. Der er ikke ansøgt om et
Stiftsrådet besluttede at afslå ansøgningen,
Begrundelsen er, dels at stiftsrådet ikke mener, at
det er en bog, som denne gruppe har brug for og
dels at stiftsrådet først og fremmest støtter
initiativer i Ribe
Stiftsrådet besluttede at afslå ansøgningen,
Begrundelsen er, dels at stiftsrådet ikke mener, at
det er en bog, som denne gruppe har brug for og
dels at stiftsrådet først og fremmest støtter
initiativer i Ribe Stift.
13 - Nyt punkt. Ansøgning - Støtte til studieorlov
Nyt punkt!
Christin Toft Kristensen, som er organist og korleder
ved Billund Kirke søger om 7.500 kr. som økonomisk
støtte til dækning af udgifter i forbindelse med
undervisning, rejse og ophold.
Fokus i orloven er på korarbejdet i en kirkelig
kontekst samt fordybelse i faglitteratur indenfor især
børnekorsmetodik og børnestemmedannelse.
Stiftsrådet finder ikke, at de skal behandle
enkeltansøgninger fra ansatte ved kirkerne i Ribe
Stift. Derfor blev det besluttet, at orientere
ansøgeren om, at ansøgninger til egen
efteruddannelse bør sendes til det menighedsråd,
som er arbejdsgiver for ansøgeren. Hvis ikke
menighedsrådet finder at de kan finansiere det, bør
manighedsrådet søge midlerne hos provstiet inden
stiftsrådet ansøges om støtten.
14 - Orientering fra biskoppen
Rekruttering af præster til Ribe Stift -
den aktuelle situation
Fællesfondens økonomi 2024:
Præstebevilling og
stiftsadministrationens bevilling.
Fællesfondens økonomi 2026-2027:
besparelser/opgavebortfald
Tidsregistrering for præster
Der er ydet støtte til filmprisen
"Gabriel" på 1.000 kr.
Rekruttering af præster til Ribe Stift - den aktuelle
situation'
Der var den 1. maj 13 ledige stillinger. Biskoppen
orienterede om, at han hellere vil genopslå en stilling
7 gange, end at ansætte den forkerte.
Fællesfondens økonomi 2024: Præstebevilling og
stiftsadministrationens bevilling.
Præstebevillingen er presset af forskellige årsager.
Bevilling og antal præster stemmer bl.a. ikke
overens. Dertil kommer at bevillingen i år er presset
af de merudgifter, der er forbundet med OK24.
Fællesfondens økonomi 2026-2027:
besparelser/opgavebortfald
Der er stor søgning på omprioriteringspuljen og
derfor skal de institutioner, der får en driftsbevilling,
spare mellem 4 og 7 mio. kr.
Tidsregistrering for præster
Der er kommet en vejledning. på DAP'en. Præsterne
skal fra 1. juli 2024 registrere det i Outlook.
Der er ydet støtte til filmprisen "Gabriel" på 1.000
15 - Orientering fra Den Fælles Kapitalforvaltning
Der har været møde den 8. maj 2024.
Lars Hansson orienterer fra mødet, herunder bl.a.
om behovet for at investere i aktier.
Sager:
Fælleskapitalforvaltning - bestyrelsesmøder - 2024
(2024 - 5201)
Fælleskapitalforvaltning - bestyrelsesmøder - 2024
(2024 - 5201)
Fælleskapitalforvaltning - bestyrelsesmøder - 2024
(2024 - 5201)
Bilag:
Fwd Til bestyrelsen til alle stifter vedr. forventet
renteafkast af inv. beviser i 2024 og 2025 (STPR F2
2790863), InlineImage 1, Til alle stifter - februar
2024, Aktdokument, Materiale fra
Fælleskapitalforvaltning 8. maj 2024, Fwd Til
bestyrelsen til KM om investering i aktier, Stifternes
Kapitalforvaltning (STPR F2 2930808), InlineImage 1,
InlineImage 2, Til KM om investering i aktier
Lars Hansson orienterede om at renteforventningen
er sendt ud for det to kapitalforvaltere.
Sydbank 4,5 % i 2024 og 3,25% i 2025
SEB: 3 3,5 i 2024 og 3,4 % i 2025
Der er et lille afkastsoverskud på de første 4
måneder i 2024.
Der er kommet en langsigtet prognose for de næste
10 år som viser, at antallet af aftaler har været
stigende, men der er nu flere urner end kister.
Indbetalingerne falder imidlertid ikke. Fremadrettet
vil kapitalforvaltningen prøve at lave prognoser på
udgifter.
Kapitalforvatlningen har valgt at bede om
muligheden for at investere i op til 20% af den
samlede pulje til aktier. Det er stiftsrådet indforstået
med.
 
16 - Orientering fra Budgetsamrådet
Erik Juhl orienter
Erik Juhl fortalte om, at der ikke er mange midler til
uddeling for 2025.
Der bliver på næste møde i den kommende uge en
teknisk gennemgang af alle ansøgningerne. Herefter
skal de drøftes i stiftsrådet i august.
17 - EventueltElna orienterede om, at hun også passer sit hverv i
Folkekirkens Nødhjælp.
Ole Madsen træder ud af Ribe stiftsråd fordi han har
fået nyt embede i Haderslev Stift. I stedet for at have
endnu en valgrunde ønsker stiftsrådet at søge
dispensation for besættelse af
præsterepræsentanten frem til næste valg i 2025.
Biskoppen orienterede om at Ansagar kirken på
Ribes Vikingecenter er blevet malet indvendigt,
blevet rigtigt fint og er et besøg værd.
Bordrunde:
Hvad skal der til for at gøre det lettere at være
menighedsrådsmedlem:
Der var følgende input:
Det er vigtigt at der fortsat kan være
meget forskellige menighedsråd.
Arbejdsgiverrollen kan være svær.
Måske skal nogen opgaver løftes op i et
provsti eller et stift.
Det er vigtigt at menighedsrådet har
hele sognet for øje
Der er nogen, der er blevet overvældet
over omfanget af opgaverne
Der er mange, der er kommet i gang
med at rekruttere nye medlemmer -
herunder med de rette kompetnecer.
Konkrete erfaringer:
Kontakt til kandidater i
nærområdet: det er en
hjælp, at der er et
velfungerende
menighedsråd
Det er de læge, der laver
alle aktiviteter.
Udfordringen er, at det er en balance
mellem en forening og en myndighed
fordi man skal balancere mellem de
formelle krav og de mere
foreningsprægede aktiviteter.
Der mangler hjælp til helt konkrete
opgaver: en byggesag, udbudsopgaver,
arkivering m.m.
Det er næsten kun muligt at være
kontaktperson, hvis man er pensionist.
For ellers kan man ikke være på kirken.
Sammenlægning mellem 2 sogne. Der
skal fortsat være 10 medlemmer, men
der skal ikke være mere end en til hver
post.
Bygninger og byggesager er en stor
opgave.
I Fredericia har de lavet "Kirkernes
hus", hvor der er ansatte til at løse
forskellige konkrete opgaver.
Menighedsrådene sidder med i
bestyrelsen for "Kirkernes hus".
Spørgsmålet er, hvad det gør ved
demokratiseringen, at man betaler sig
fra flere opgaver?
18 - Møder i 2024
28. august - kl. 15:30 - temadrøftelse om forholdet
mellem stat og kirke/folkekirkens styre.
29. oktober - budget og valg - Kl. 15:00
 

Underskrevet dagsorden og referat fra Stiftsrådsmøde den 23. maj 2024