Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Stiftsrådsmøde den 19. maj 2021 - d. 19-05-2021 kl. 16:00 til 19:00

Deltagere: Stiftsrådsmedlemmer Ribe, Jette Jepsen, Elisabeth Tine Aggerbeck, Elof Westergaard

Afbud fra Ingrid Lisby Schmidt. Erik Nielsen deltog ikke i mødet og Torkild Bak forlod mødet efter punkt. 6.

Mødepunkt Referat 1 - Temadrøftelse: Dannelse Formanden for RAMS Lone Linde og daglig leder af RAMS Thomas Risom holder et oplæg, som efterfølgende kan drøftes. Dannelse er til debat i disse år. Hvad er dannelse? Hvilke dannelsesidealer vægter vi i det danske samfund i 2021? Og på hvilken måde kan kirken her spille en rolle? Stiftsrådet har gennem de sidste år været med til at nære denne debat, ved bl.a. at give tilskud til afholdelse af tre store konferencer med Danmarks Lærerforening og Foreningen Forældre og Samfund. Desuden indgår spørgsmålet om dannelse også i skoletjenesternes daglige arbejde. Som temadrøftelse på stiftsrådsmødet har vi derfor bedt repr. fra Rams om at komme med deres bidrag, fortælle om deres arbejde og det dannelsessyn, som de finder væsentlig i skole-kirkesamarbejdet. Fra RAMS Deltog formand Lone Linde og daglig leder Thomas Rissom. RAMS holdt et oplæg om dannelse i folkekirken set fra RAMS. Følgende emner blev drøftet efterfølgende: RAMS' struktur og arbejdsformer samt netværk på landsplan Netbaseret netundervisning Læring af corona Kvalitet i materialet Arbejde en-til-en Samarbejdet med sognepræsterne 2 - Status på visionsarbejdet Der er lagt op til at visionsdrøftelserne foregår i ugerne omkring pinse. Gert Nikolajsen og Elisabeth Aggerbeck samler op og kategoriserer inputtene, som efterfølgende skal drøftes i visionsarbejdsgruppen. Arbejdsgruppen udarbejder med udgangspunkt heri et forslag til vision for Ribe Stift. Der var en drøftelse af hvorvidt vi kan nå at få nok input til visionen. Vi fortsætter med den proces, der er sat i gang. 3 - Økonomi: Budget og drift for det bindende stiftsbidrag 2020 Jette Jepsen gennemgik forbruget.Jette Jepsen gennemgår forbruget. Sager: Stiftsbidrag 2021 (2020 - 1854) Bilag: SKM_C550i21051013170 4 - Økonomi: Oversigt over indlån og udlån af stiftsmidler Sager: Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån 2021 (2020 - 36712) Bilag: SKM_C550i21051208360 Jette Jepsen gennemgik oversigten over ind- og udlån. 5 - Økonomi: Orientering om opkræving af udbytteskat på afkastet Jette Jepsen orienterer om at der er fremsendt en anmodning om at blive fritaget for udbytteskat. Sager: Fælleskapitalforvaltning - fritagelse for udbytteskat på 27% af afkast på investeringsbeviserne - gældende fra 2021 (2021 - 11154) Bilag: Til stifterne, stiftsråd om ansøgning til Skattestyrelsen om skattefritagelse af afkast Jette Jepsen orienterede. 6 - Forslag om ændring af stiftsrådets lånepolitik Formanden og næstformanden for provstiudvalget i Skjern har fremsendt et forslag til ændring af stiftsrådets lånepolitik. Anmodningen er fremsendt på baggrund af en konkret sag, og forslaget er, at det i § 6 indsættes et nyt stk. 3, hvoraf det fremgår, at en lån først forfalder til betaling, når det har været muligt for såvel provstiudvalg som menighedsråd at budgetsætte det. Formandskabet indstiller, at henvendelse tages med i en revision af lånepolitikken, som bør foretages af det stiftsråd, som tiltræder til efteråret 2021. Det blev besluttet allerede nu at nedsætte et udvalg, der skal komme med forslag til en ny udlånspolitik samt en formidling af konsekvenserne af færre lån. Udvalget skal komme med et forslag, som skal drøftes i det kommende stiftsråd. Deltagere er statsadministrationen samt Lars Hansson, Erik Nielsen og en provst Sager: Stiftsrådets lånepolitik - Mulighed for ændring - 2020 (2020 - 20484) Bilag: Forslag til stiftsrådet, Stiftets lånepolitik 7 - Ansøgning om overførsel af bevilling fra 2020 til 2021 Sognepræst Arne Mårup fik i 2020 en bevilling på 5.000 kr. til udgivelse af en lærebog i homiletik. Han nåede ikke at gøre brug af bevillingen, og anmoder derfor om, at bevillingen kan overføres til 2021. Formandskabet indstiller, at anmodningen imødekommes Sager: Ansøgning - Ribe Stiftsråd - Morten Thaysen - lærebog i homiletik (2019 - 31592) Bilag: f30fbb1fe088470395c2e92e46dae56b Besluttet som indstillet. 8 - Ansøgning om støtte til bogudgivelse om regnbueteologi Der er tale om en antologi med input fra følgende forfattere: Sognepræst Mia Rahr Jacobsen: Bliver du ked af det nu? Sognepræst Viggo Julsgaard Jensen: Vi har også noget at sige Lektor,cand. theol. Irene Larsen: Bibellæsning for lesbiske og bøsser Sognepræst emeritus Ib Lauritsen: Af en kirke bøsses erindringer Sognepræst emerita, ph.d.,LeneSjørup: Skabetsteologi Sognepræst Carina Wøhlk: I regnbuers tegn Sognepræst, konsulent Anne-Birgitte Zoëga: Nej,det er ikke et fakkel tog-men skulle jeg sprede lidt lys på vejen er det ok! Budgettet er på 59.000 kr., og der søges om støtte på 5.000 kr. fra hvert af de 10 stiftsråd. Formandskabet indstiller, at der gives afslag på støtte til udgivelsen. Begrundelsen er, at forfatterne Besluttet som indstillet.ikke kommer fra Ribe Stift. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2021 - Støtte til udgivelse af bogen "Vi erogså kirken - skitse til en regnbueteologi" (2021 - 6594) Bilag: RibeStift, Forord, Forlagsbudget 9 - Ansøgning om udgivelse af kirkeblad for indsatte Eva-Maria Schulz som er arresthuspræst i Viborg søger om et tilskud på 10.000 kr. fra alle landets stiftsråd til udgivelse af et "kirkeblad" for indsatte i fængsler, arresthuse og på pensioner. Der er et samlet budget på 49.000 kr. Formandskabet indstiller, at ansøgningen drøftes. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd 2021 - Udgivelse af et "kirkeblad" for indsatte i fænglser (2021 - 10066) Bilag: Ansøgning til stiftsrådene, Oversigt over Danmarks fængsler - marts 2021 Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen med anmodning om, at få tilsendt en evaluering. 10 - Ansøgning om støtte til bogudgivelse - en sjælesorgsantologi Lone Vesterdal og Thomas Gudbergsen ansøger om 10.000 kr. i støtte til udgivelsen "Sjælesorg i bevægelse - en introduktion til hovedspor i sjælesorgens teolog og praksis i Danmark" Formandskabet indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Begrundelsen er at forfatterne ikke kommer fra Ribe Stift. Sager: Ansøgning til stiftsrådet - Bogudgivelse Sjælesorg i bevægelse - 2021 (2021 - 11708) Bilag: Ansøgning til Ribe Stiftsråd, Budget Sjælesorgsantologi.pdf 9. april, Indholdsfortegnelse Sjælesorg i bevægelse.docx, Indledning til sjælesorg i bevægelse Besluttet som indstillet.11 - Ansøgning om støtte til udgivelse af "Julekalender" Viborg Stift ansøger om støtte på til udgivelse af en landsdækkende video-julekalender med kunstværker fra hele Danmark. Budgettet er på 235.000 kr., og Viborg Stift søger alle stiftsråd i Danmark om et støttebeløb 11.000 kr. Resten finansieres af Viborg Stift. Formandskabet indstiller, at der ydes støtte til projektet. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd fra Viborg Stift - julekalender - 2021 (2021 - 14110) Bilag: Ansøgning stifter Besluttet som indstillet.12 - Ansøgning om støtte til udgivelse af en prædikensamling Torkild Bak søger om støtte til udgivelse af en prædikensamling. Torkild Bak udgav i 2017 en prædikensamling med støtte fra både stiftsrådet og Ribe Domsogns menighedsråd. Budgettet for udgivelsen er 42.000 kr. hvoraf de forventede indtægter er på 16.000 kr. Der mangler derfor finansiering på 26.000 kr. Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes med 9.000 kr. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Tilskud til udgivelse af prædikensamling - 2021 (2021 - 14384) Bilag: Ansøgning til Ribe Stiftsråd, Budget, Aftale med forlaget Eksistensen Torkild Bak havde forladt mødet. Besluttet som indstillet. Stiftsrådet køber desuden et eksemplar til hver af stiftsrådets medlemmer. 13 - Ansøgning om forhøjelse af budgettet til stiftsårbogen Ribe Stiftsråd har afsat et budget til udgivelse af Ribe Stifts årbog på 95.000 kr. Det er imidlertid ikke Besluttet som indstillet.muligt at holde udgivelsen indenfor denne ramme. Derfor søger redaktionsudvalget om at få hævet budgettet med 30.000 kr. til i alt 125.000 kr. Deltagere i redaktionsgruppen er Sognepræst Birgitte Nør Jahn Sognepræst Morten Thaysen Sognepræst Søren Lydeking Pedersen Kommunikationsmedarbejder og HR- medarbejder Jane Nørgaard Iversen Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes. Sager: Ribe Stiftsårbog - 2021 (2021 - 14383) Bilag: Aktdokument, Ansøgning til tillægsbevilling til Ribe Stiftsårbog 2021 14 - Ansøgning fra Landsforeningen af Menighedsråd om støtte til filmprisen Gabriel Landsforeningen søger en gang årligt stiftsrådet om støtte til uddelingen af filmprisen "Gabriel". Stiftsrådet har i mange år støttet prisen med 1.000 kr. Biskop og næstformand indstiller, at ansøgningen imødekommes med 1.000 kr. Sager: Ansøgning - Den kirkelige filmpris Gabriel - 2021 (2021 - 14049) Bilag: Aktdokument, Ansøgning- Støt Gabriel 2021 Peter Hundebøll forlod mødet. Besluttet som indstillet. 15 - Ansøgning støtte til international konference "Kirken på landet" Biskop og Formand har tidligere givet 7.500 kr. Der søges om yderligere 7.500 kr. til konferencen med henblik på at nedbringe deltagergebyret for deltagerne. Formandskabet indstiller, at der ydes yderligere støtte til konferencen. Biskoppen forlod mødet. Besluttet som indstillet.Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2021 - Kirken på landet - støtte til international konference om Kirken på Landet (2020 - 36106) Bilag: Ansøgning Ribe stift 2021 16 - Forslag om at Ribe Stiftsråd udgiver en bog "Ord fra kanten af kernen" Som et led i indsatsen for at rekruttere præster til området har sognepræsterne Charlotte Locht og Mette Hvid-Olsen taget initiativ til, at samtlige præster i Ribe Stift inviteres til at skrive et indlæg i en bog. Sager: Projekt - Bogudgivelse fra Ribe stiftsråd - Ord fra kanten om kernen - 2021 (2021 - 14582) Bilag: Brev til stiftsråd Det blev besluttet at afsætte 55.000 kr. til projektet. Kræn Christensen og Marianne Zeuthen deltag som sparringspartnere for arbejdsgruppen. 17 - Ansøgning om støtte til cykeltur i grænselandet og gudstjeneste i Tønder Kirke Ansøgning om finansiering. arrangement. 14.-15. august 2021 Cykeltur i Grænselandet og Gudstjeneste i Tønder kirke Anmodning om at stiftsrådet er vært for et lettere traktement efter gudstjenesten (sandwich, vand og øl). Arrangementet er en fejring af genforeningen 2020, som måtte udskydes på grund af coronapandemien. Stiftsrådet er repræsenteret ved gudstjenesten i Tønder kirke. Formandskabet indstiller, at der bevilges op til 7.000 kr. til arrangementet. Besluttet som indstillet. 18 - Tak for støtte fra salmer.dk Til orientering. Takken blev taget til efterretning.Sager: Ribe Stiftsråd - generel sag - 2021 (2021 - 4950) Bilag: Aktdokument, Mange tak til Det Sønderjyske Salmelegat, Mange tak til stiftsrådet 19 - Evaluering af udvalgene under Ribe Stiftsråd Formandskabet indstiller, at evalueringerne indgår i visionsarbejdet og de anbefalinger, der kommer til den fremtidige struktur for udvalg under Ribe Stiftsråd som følge af en ny vision for Ribe Stift. Sager: Ribe Stiftsråd - Evaluering af udvalgene under stiftsrådet - 2021 (2020 - 30255) Ribe Stiftsråd - Evaluering af udvalgene under stiftsrådet - 2021 (2020 - 30255) Ribe Stiftsråd - Evaluering af udvalgene under stiftsrådet - 2021 (2020 - 30255) Bilag: spørgeskema evaluering, gertscan0148, Ribe SMNsråd - Evaluering af udvalgene under stiftsr=e5det - 2021 Besluttet som indstillet. 20 - Ribe Stifts kommunikation Ribe Stift udarbejder hen over sommeren et udkast til kommunikationsstrategi, hvor både Stiftsårbog, DAP, FaceBook og hjemmeside kommer til at indgå. Oplægget vil blive fremlagt til drøftelse på stiftsrådets mødet i august 2021. Stiftsårbogen fra 2020, som udkom i januar 2021 var et bidrag til visionsprocessen. Stiftsårbogen handler i år om kirkemusik. Orienteringen blev taget til efterretning 21 - Orientering fra formanden Fælles stiftsrådsmøde den 13. marts 2021 Sager: Viborg Stiftsråd - Fælles stiftsrådsmøde i Viborg Stift lørdag den 13. marts 2021 - (flyttet fra lørdag den 7. november 2020 (2019 - 38527) Formanden orienterede fra det fælles stiftsrådsmøde den 13. marts 2021 og oplyste, at mødet afholdes i Fyens Stift næste år. Han orienterede desuden om, at "Teologi for voksne" starter op i Ribe Stift august 2021. Varighed 3 år. Der blev omdelt en folder.Bilag: Aktdokument, REFERAT af Fælles Stiftsrådsmøde møde - TEAMS-møde lørdag den 13. marts 2021, 13.03.2021 - Oplæg fra Bodil Therkelsen - Himmeske Dage, 13.03.2021 - Oplæg fra Bodil Abildgaard - Folkekirkens Økonomi, 13.03.2021 - Oplæg fra Ellen Aagaard Pedersen - Analyse af kommunikation i Folkekirken 22 - Orientering fra biskoppen Orientering om ansøgninger til Omprioriteringspuljen Arbejdet med klimadagsordenen på landsplan og lokalt Orientering fra det seneste bispemøde Præstemangel Præstefordeling Status på liturgi-debatten FUV undersøgelser: Befolkningsundersøgelse og Folkekirken en til en Orientering om introduktionsmøder for nye menighedsråd Sager: Fælles klimaprojekt - klimasekretariat - omprioriteringspuljen - 2021 (2021 - 14243) Bilag: Handout til stiftsråd_grøn omstilling_folkekirken Orientering om ansøgninger til Omprioriteringspuljen Biskoppen omdelte en oversigt over ansøgningerne og gennemgået. Ansøgningerne bliver gennemgået på mødet i august. Arbejdet med klimadagsordenen på landsplan og lokalt Orientering fra det seneste bispemøde Der er en skærpet opmærksomhed på "Danskerne og døden" Grunden er, at der er flere bedemænd, som kan tage sig af begravelserne, derfor er det vigtigt, at vi som folkekirke er relevante. Præstemangel Der er stor præstemangel på landsplan og derfor også vanskeligt at rekruttere sognepræster til også geografisk attraktive stillinger. Præstefordeling Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med den fremtidige fordeling af præster. Det vil komme til at betyde, at vi i Ribe Stift kommer til at aflevere præstestillinger. Status på liturgi-debatten Der er kommet 400 input som drøftes på bispemødet i oktober. Den 13. november 2021 bliver der en konference igen. FUV undersøgelser: Befolkningsundersøgelse og Folkekirken en til en Orientering. Orientering om introduktionsmøder for nye menighedsråd Intro-møderne blev gennemført som virtuelle møder, og det havde fungeret godt, men det fysiske møde med menighedsrådsmedlemmerne er vigtigt. Det kunne man gøre midtvejs igen.23 - Orientering fra budgetsamrådet Hans Chr. Dalgaard Hansen orienterer fra mødet i budgetsamrådet. H.C. Dalgaard Hansen fortalte, at der havde været et virtuelt møde den 11. marts 2021 samt en gennemgang af den nye DAP. Indsatsområdet for udviklingsfonden er klima og kirke. Pensionerne indgår nu i regnskabet for indeværende år. 24 - Orientering fra Den Fælles Kapitalforvaltning Lars Hansson orienterer fra Den Fælles Kapitalforvaltning Status om udbuddet af KAS/GIAS Sager: KAS-GIAS Udbud - programledelsesmøde den 22. april 2021 - herunder styrgruppemøde den 15. april 2021 (2021 - 11590) Bilag: Til alle stiftsråd - Status på KAS-GIAS programmet Forrentningen i de første 4 mdr. har været - 1,51 % Forvaltningen af kapitalerne skal i udbud. 25 - Stiftsrådsmøder i 2021 19. august 2021 12. oktober 2021 26 - Eventuelt #Meetoo blandt præster blev nævnt.

Referat fra den 19. maj 2021