Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Deltagere: Stiftsrådsmedlemmer Ribe, Jette Jepsen, Elisabeth Tine Aggerbeck, Elof Westergaard

 

MødepunktReferat
1 - Det er jeg optaget af
Oplæg ved Gert Nikolajsen
Gert Nikolajsen takkede for hilsnen til sin 60 års
fødselsdag.
Han orienterede om 2 ting, som optager ham:
1. Den grundlæggende glæde ved at være
præst og kirke og
2. Statsministerens udtalelse om, at "Gud
har vigepligt" og den bekymring, det
kan give anledning til, hvis man både
skal have ytringsfrihed, åndsfrihed og
trosfrihed
Elisabeth Aggerbeck tager punktet "Det er jeg
optaget af" på næste møde. Ingrid

2 - Temadrøftelse: Vision for Ribe Stift

Drøftelse.


Den 5. februar 2020 blev der afholdt et
opstartsmøde for arbejdet med en vision. Fra
stiftsrådet deltog Peter Hundebøll, Else Marie
Madsen, Gert Nikolajsen, Lars Hansson, Kræn
Christensen og Elof Westergaard.


Orientering om dagen og det kommende og
drøftelse af hvilke elementer, der skal være i en
vision for Ribe Stift.

Biskoppen og Else Marie Madsen fortalte
om arbejdet med visionsprocessen.


Biskoppen fortalte, at behovet er opstået
af, samfundsudviklingen og den heraf nødvendige
drøftelse vi skal have i Ribe Stift med Stiftsråd,
provstiudvalg, menighedsråd, præster, medlemmer
og samarbejdspartnere.


Stiftsrådet kom med følgende input til
visionsprocessen:

 • Der skal være ejerskab i stiftsrådet
 • Skal visionen slå igennem i menighedsrådene?
 • Det skal være målbart og konkret, det der kommer ud af det.
 • Det er vigtigt, at vi får kirkelivet til at fungere. Overskriften her er at skabe relationer fordi relationer giver kirkegængere.
 • Det kan være at få nogle flere kirke og kulturmedarbejdere fordi de kan være med til at løfte den relationelle opgave.
 • Det er vigtigt, at visionen udmøntes i en handleplan
 • Vi skal have fat i både kirkegængere og de der er mere løst tilkoblede til
 • Visionen skal være fræk og skarp og enkel
 • Visionen skal også afspejle sig i stiftsrådets udvalgsstruktur
 • Det er vigtigt at invitere de almindelige folkekirkemedlemmer ind i drøftelsen
 

3 - Økonomi: Budget og drift for det bindende
stiftsbidrag 2019 - Årsrapport 2019

Årsrapporten for Det bindende stiftsbidrag 2019 er endnu ikke udarbejdet. Derfor anmoder administrationen om, at Ribe
Stiftsråd giver formanden fuldmagt til at underskrive årsrapporten når denne foreligger. Afleveringsfristen til Kirkeministeriet og rigsrevisionen er den 16/3-
2020.


Jette Jepsen gennemgår forbruget for 2019.
Sager:
Stiftsbidrag 2019 (2019 - 2034)
Bilag:
Aktdokument, Stiftsbidrag 2019 - budget - Drift
bogført til dato i 2019

Det blev besluttet, at give formanden fuldmagt til at underskrive årsrapporten for 2019.


Jette Jepsen gennemgik forbruget for det bindende stiftsbidrag i 2019.

4 - Økonomi: Budget og drift for det bindende
stiftsbidrag 2020

Jette Jepsen gennemgår budget og drift for det
bindende stiftsbidrag 2020.
Sager:
Stiftsbidrag 2020 (2019 - 2090)
Bilag:
Aktdokument, SKMBT_C36020021012300

 

Jette Jepsen gennemgik budget og forbrug for det bindende stiftsbidrag indtil 10/2-2020.

5 - Økonomi: Det bindende Stiftsbidrag -
fastsættelse af udskrivningsprocenten og rammen for 2021

Formandskabet (formand, næstformand og biskop)
indstiller at fastholde udskrivningsprocenten
på 0,55% med en samlet ramme på 2.180.734,- kr. i 2021.
Sager:
Stiftsbidrag 2021 (2020 - 1854)
Bilag:
Aktdokument, Ribe Stiftsråd - Stiftsbidrag - forslag til
udskrivningsprocent og ramme for 2021

Det blev besluttet at fastholde
udskrivningsprocenten på 0,55 % i 2021.

6 - Økonomi: Stiftsmidlerne, Årsrapport for 2019

Årsrapport 2019 er færdig og kan underskrives af
formand Peter Hundebøll på mødet.
Sager:
Stiftsmidler - Årsrapport 2019 (2020 - 2997)
Bilag:
Aktdokument, Ribe Stift - Årsrapport 2019 for
stiftsmidlerne (002)

Jette Jepsen gennemgik årsrapporten for 2019.
Årsrapporten blev godkendt og underskrevet af formanden.

7 - Økonomi: Stiftsmidlerne - rentefastsættelse for for indlån og udlån i 2021


Formandskabet (formand, næstformand og
biskop) anbefaler forslag 2.


Jette Jepsen gennemgår bilaget.
Sager:
Stiftsbidrag 2021 (2020 - 1854)
Bilag:
Aktdokument, SKMBT_C36020020513450

Jette Jepsen gennemgik forslagene.


Det blev besluttet at vælge model 2 som betyder at,

 • Udlånsprocenten i 2021 bliver 2 % og
 • indlånsprocenten i 2021 bliver 1 %
 

8 - Økonomi: Orientering om indlån og udlån 2020

Orientering ved Jette Jepsen.
Sager:
Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån 2019
(2019 - 2008)
Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån 2020
(2020 - 4051)

Bilag:
Aktdokument, SKMBT_C36020013108440,
Aktdokument, SKMBT_C36020021113210

Jette Jepsen gennemgik oversigten over bevilget udlån indtil dato, der er endnu ikke frigivet indlånskapitaler i 2020.
Den samlede saldoliste for alle bevilgede udlån i Ribe Stift blev gennemgået, listen er trukket pr. 31/1-2020.

9 - Skabelon for politik for indlån og udlån i
stiftsmidlerne

Til orientering: Udarbejdet af KAS/GIAS-centret på
baggrund af stiftsanalysen. Det er et forslag til
fremtidig brug, når stiftsrådet vil udarbejdes en ny lånepolitik.


Sager:
Ribe Stiftsråds lånepolitik - gældende fra 16/5-2018
og frem (2018 - 9659)


Bilag:
Aktdokument, Til stifter og stiftsråd om skabelon til
politik for lån i stiftsmidlerne, Stiftsråd- Udkast til
lånepolitik til stiftsmidlerne

Blev taget til efterretning.
Skabelon kan anvendes som inspiration,
når stiftsrådet skal opdatere lånepolitikken.

10 - Ansøgning om optagelse af lån til Biblinarium

Formandskabet indstiller ansøgningen til drøftelse.

Det er her vigtigt, at være opmærksom på, at når man støtter ansøgningen, vil der med etableringen af et Biblinarium følge en årlig driftsudgift, som der ikke er redegjort for i ansøgningen.
Sager:
Ansøgning til stiftsrådet om støtte til Bibliarium - 2020 (2020 - 573)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning til stiftsrådene, Bibliarium - kort beskrivelse

Stiftsrådet er positivt indstillet overfor at bevilge et lån i stiftsmidlerne, men efterlyser et samlet budget som også indeholder Bibliariumets driftsudgifter og finansieringen heraf. Da bibliariumet er fysisk
placeret i København er det stiftsrådets opfattelse,
at driftsudgiften primært bør finansieres lokalt.

11 - Ansøgning: Udgivelse af en antologi

Fra Anna Bojsen-Møller, Ry.
Ansøgning om økonomisk støtte på 5.000 kr. til en antologi, skrevet af kvindelige teologer og præster.


Forfatterne har tilknytning til Københavns, Helsingør, Roskilde, Lolland Falster, Fyens, Haderslev og Aarhus stifter.

Formandskabet indstiller, at der gives afslag til
ansøgeren med den begrundelse, at der ikke er tale om aktiviteter i Ribe Stift.

Sager:
Ansøgning til Ribe Stiftsråd 2020, Antologi,
ansøgning (2019 - 37227)
Bilag:
Antologi, ansøgning, Antologi. To glas vand på
alteret.

Besluttet som indstillet.

12 - Ansøgning: Langfredags  mindegudstjeneste i Lønborg Kirke 10/4 2020

Lønborg Menighedsråd søger om et tilskud til
ekstraordinære udgifter i forbindelse med afsløringen af en mindesten på Lønborg kirkegård langfredag den 10 april 2020.
Der er tale om ansøgning om støtte på 6.000 kr. til at få komponeret et stykke musik til lejligheden.


Formandskabet indstiller, at ansøgningen
imødekommes.

Sager:
Ansøgning til Ribe Stiftsråd 2020: Afsløring af
mindesten på Lønborg Kirkegård (2020 - 2648)
Bilag:
langfredags mindegudstjeneste i Lønborg Kirke 1042020

Erik Nielsen orienterede om, at Menighedsrådet
søgte om hele beløbet til arrangementet svarende til 31.000 kr. og forlod herefter mødet.


Det blev besluttet at finansiere musikstykket på
6.000 kr., som er en del af arrangementet.

13 - Ansøgning: Til bords på grænsen


I tilknytning til fejringen af genforeningen 2020 er der fremsendt en ansøgning fra provst Christina Rygaard Christiansen om støtte til at afholde en gudstjeneste og fælles kaffebord på grænsen.
Ansøgningen er indkommet efter formødet og der er derfor ikke lavet en indstilling


Sager:
Ansøgning til Ribe Stiftsråd 2020, Til bords på
grænsen (2020 - 5580)
Bilag:
Ansøgning til stiftsrådet, Ansøgning til Ribe Stiftsråd
fra 'Til bords på grænsen'

Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen med  30.000 kr.

14 - Ansøningsskema til ansøgninger til Ribe
Stiftsråd

Det blev på stiftsrådsmødet den 7. november 2019 besluttet, at der skulle udarbejdes et ansøgningsskema som kunne anvendes i forbindelse med ansøgning af støtte i stiftsrådet. Ansøgningsskemaet skulle angive de oplysninger, som stiftsrådet som minimum skal have, når der ansøges om midler.


Ansøgningsskemaet lægge på Ribe Stifts
hjemmeside.


Sager:
Ansøgningsskema til Ribe Stiftsråd (2020 - 1337)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgningsskema til Ribe Stiftsråd

Ansøgningsskemaet blev godkendt.
15 - Ansøgning om underskudsgaranti for Grænsen

Torkild Bak orienterede om  ansøgningen og forklarede, at baggrunden var, at Margrethe Westager havde meldt afbud til  folkemødet.
Derfor er der kommet udgifter til et alternativt arrangement.


Det blev besluttet at stille en underskudsgaranti til rådighed på 35.000 kr.

16 - Stiftsmøde den 1. oktober 2020


Drøftelse.


Hvordan skal mødet tilrettelægges - form og indhold
og placering samt eventuelt nedsættelse af
arbejdsgruppe til at forberede mødet.

Udvalget Peter Hundebøll, Elna Jørgensen, Lena Randerup bad om at få en ekstra i arbejdsgruppen. Torkild Bak blev valgt.


Tidsrummet for stiftsmødet er fra 14:30-17:30. Der var forslag om at starte med gudstjenesten, så spisningen kunne foregå uden bagkant eller alternativt, at gudstjenesten kom umiddelbart efter arrangementet.

17 - Grænsen 2020
Status fra domprovst Torkild Bak.

Torkild Bak orienterede om at,

 

 • De forventer at ansætte en sekretariatsmedarbejder de sidste 2½ måned.
 • Programmet gennemgås p.t. med henblik på justeringer. Programmet er tilgængeligt den 1. marts, hvor man også kan reservere adgangskort.
 • Kirkeminister Joy Mogensen deltager fra lørdag til søndag og er inviteret til at prædike i Sankt Katharine kirken
 • Programmet kommer i printformat og bliver tilgængeligt når man ankommer til byen, ligesom det kan printes fra hjemmesiden folkemødeiribe.dk
 • Der kommer en hvid hest
 • Ribe Bryghus har lavet en øl til anledningen af folkemødet
 • Genforeningsjubilæet slutter i Ribe med en genforeningsfest den 12. juli, med en gudstjeneste i Ribe Domkirke. Et vist antal gratis adgangskort bliver tilgængeligt på billetnet. Det er Esbjerg Kommune der står som arrangør af dette arrangement.
 

18 - Orientering fra formanden

 • Invitation til seminar fra FUV om tilsyn og ledelse den 5.- 6. november 2020. Stiftsrådet kan deltage med 1 person.
 • Arbejdet med menighedsrådsvalget og de nye menighedsråd - vi skal huske at koordinere indsatsen.
 • Afslutning af "Kirken på landet", 31. januar 2020.
 • Teologi for lægfolk i Ribe Stift.

Sager:
Inviation - konference - Forholdet mellem tilsyn og
ledelse - 5. november og 6. november 2020 (2019 -
36190)
Viborg Stiftsråd - Fælles stiftsrådsmøde i Viborg Stift
lørdag den 7. november 2020 (flyttet fra lørdag den
14. november 2020) (2019 - 38527)
Bilag:
Brev med Udmelding af dato og skitse af indhold -
Konference BAB og FUV{F2#3104222#2#3104219#6},
Aktdokument

Invitation til seminar fra FUV om tilsyn og ledelse den 5.- 6. november 2020. Stiftsrådet kan deltage med 1 person.
Else Marie Riis Madsen deltager.

Arbejdet med menighedsrådsvalget og de nye menighedsråd - vi skal huske at koordinere indsatsen.
Peter Hundebøll fortalte, at det er aftalt at indsatsen koordineres. Stiftsadministrationen indkalder til møde i maj 2020.

Afslutning af "Kirken på landet", 31. januar 2020.
Projektet er afsluttet, men der er etableret et
netværk med en præst, en provst og et lægt medlem fra hvert stift, som mødes til et 3-dages seminar hvert år. Der vil været et fortsat samarbejde med landdistrikternes fællesråd.
Der er udarbejdet materiale om hvordan man kan samarbejde, når man laver fællespastorater.


Teologi for lægfolk i Ribe Stift.
Flere stifter har tilbudt teologi for lægfolk. I udvalget for kirkelig undervisning drøftes muligheden for at få teologi for lægfolk også i Ribe Stift. Der arbejdes med et koncept på 4
undervisningsdage i foråret og 4 i efteråret over 3 år.

19 - Orientering fra biskoppen

 

 • Orientering om støtte til Anna Sofie Arent om udgivelse af bog
 • Biskoppernes udmelding til kirkeministeren om deres holdning til kirkens indsats ift. klimaet
 • Drøftelserne om folkekirkens liturgi
 • Besøgsrunde hos provstiudvalgene i foråret 2020
 • Differentieret vedligeholdelse

Sager:
Klimapolitik - klima tiltag - 2020 (2020 - 1142)
Bilag:
Klimadagsorden biskopper til minister, Til
Kirkeministeren om folkekirken og
klimasituationen_F2_3459436_0_3459433_0,
ATT00001

Orientering om støtte til sognepræst Anna Sofie Arent om udgivelse af bog om
konfirmandundervisning.


Udmelding til kirkeministeren om deres holdning til kirkens indsats ift. klimaet
Baggrunden var at spille ind i forhold til den
udmeldte klimapolitik, der hvor kirken kan bidrage både i forhold til bygningsmasse og kirkegårde. Der var opstået et behov for at gøre opmærksom på, at der i kirken allerede er mange initiativer på klimaområdet og har været det i en årrække.
Det er biskoppens forventning, at klima vil indgå på lige fod med hensyn til de øvrige hensyn til såvel økonomi, historie og æstetik.

Drøftelserne om folkekirkens liturgi
Der er en liturgikonference den 25. april 2020. De stiftsrådsmedlemmerne der har lyst til at deltage kan give biskoppen besked eller sende en mail til Elisabeth Aggerbeck inden den 26. februar 2020. Så vil de få tilsendt et program, hvor der er et link, hvor man skal tilmelde sig


Besøgsrunde hos provstiudvalgene i foråret 2020
Biskoppen besøger provstiudvalgene og der er møde med de første provstiudvalg i hhv. Skjern og Varde i morgen.
Formålet er at få input til visionsprocessen, viden om hvilke udfordringer provstiudvalgene har, hvordan det ser ud i forhold til menighedsrådsvalget og hvordan solidariteten i forhold til lokalfinansiering af præster samt eventuelt pastoratssammenlægninger.


Differentieret vedligeholdelse
Der er nedsat et udvalg på landsplan der skal se på muligheden for differentieret vedligehold af kirkerne. Biskop Marianne Gaarden fra Lolland-Falster er initiativtager.

I øvrigt:

 • Der er kommet ny kirkestatistik. Tag den med på provstiudvalgsmøde.
 • Det har vist sig, at en bemærkning om manglende kendskab til salmerne har vækket genklang i såvel medierne som i folkekirken
 
20 - Orientering fra budgetsamråd
Der har ikke været mødet i Budgetsamrådet siden
sidste stiftsrådsmøde.
Intet

21 -Orientering fra Den fælles kapitalforvaltning

 • Genudbud af KAS-GIAS
 • Rapportering 2019 fra Jysk
 • Kapitalforvaltning
 • Orientering fra møde den 3. februar 2020

Sager:
Økonomi - Udbud af KAS-GIAS (2018 - 31108)
Fælleskapitalforvaltning - Jyske Capital - Rapporter
2019 (2019 - 5711)
Fælleskapitalforvaltning - bestyrelsesmøder 2020
(2020 - 3834)
Bilag:
Aktdokument, Nyhedsbrev om KAS-GIAS genudbud,
Rapportering af kapitalforvaltning ved Jyske Capital,
Ribe Stift_5093 349910_31.12.2019, Aktdokument,
SKMBT_C36020020611390,
SKMBT_C36020020711460

Afkast var på 1,64% i 2019


Lars gennemgik de 3 kapitaludbydere og de klarer sig lidt forskelligt, men ikke væsentligt. Der er ikke anledning til, at ændre fordelingen mellem kapitaludbydere.

De danske obligationer har givet 35 mio. kr. og
erhvervsobligationer har givet 5 mio.I.ft. kursgevinsten giver erhvervsobligationerne forholdsvis mere end obligationerne. Derfor drøftes det, om der skal investeres i aktier fremadrettet. Her vil der blive tale om en forsigtig linje.


Vi har en lille negativ rente, som skyldes at der er en stram styring fra stiftsadministrationens side.

22 - Fællesmøder
 • Ændring af datoen for Det fælles Stiftsrådsmøde i Viborg fra den 14. november 2020 til den 7. november 2020.
 • Forslag til fællesmøde med provstiudvalgene i Ribe Stift efteråret 2020
 

Ændring af datoen for Det fælles Stiftsrådsmøde i Viborg fra den 14. november 2020 til den 7. november 2020. Taget til efterretning.
Forslag til fællesmøde med provstiudvalgene i Ribe Stift efteråret 2020/ 3. november 2020:
Stiftsadministrationen sender en advisering ud.


På næste møde drøftes udfordringen med den
negative rente. Provstiudvalgene opfordres til at
drøfte problemstillingen.


Det blev desuden aftalt, at udvalgene til mødet den 3. november 2020 skal komme med en med status på deres udvalgsarbejde til stiftsrådet

23 - Stiftsrådsmøder i 2020
2. møde - 19. maj 2020
3. møde - 27. august 2020
4. møde - 3. november 2020 - budget 2021
Møderne starter kl. 16:00
 
24 - Eventuelt