Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Referat Ribe Stift

Møder Stiftsrådsmøde den 17. maj 2022 - d. 17-05-2022 kl. 16:00 til 19:00

Deltagere: Elna Ludvig Jørgensen, Elof Westergaard, Else Marie Riis Madsen, Elsebeth Povlsgaard Nebeling, Elsemarie Lind Dam-Jensen, Erik Juhl, Erik Nielsen, Gert Frost Nicolajsen, Jens Torkild Bak, Lars Hansson, Marianne Holm Zeuthen, Mette Hvid-Olsen, Preben Kræn Christensen, Dagmar Warming

Der var afbud fra Dagmar Warming.


Mødepunkt Referat 1 - Beslutning om implementeringen af visionen for Ribe Stift Under dette punkt skal stiftsrådet beslutte den videre proces for arbejdet med visionen. Se særskilt oplæg: Opsamling på seminaret i februar 2022 samt Kirkefondets forslag til udbredelse af visionen for Ribe Stift. Sager: Vision for Ribe Stift - implementering - 2022 (2022 - 2843) Vision for Ribe Stift - implementering - 2022 (2022 - 2843) Bilag: Opsamling på visionsinternatet feb. 22 og forslag til det videre arbejde. Maj 2022, Ud med visionen for Ribe Stift

Skal stiftsrådet have et eller flere indsatsområder under visionen "Kirken er åben" Det blev besluttet, at have følgende indsatsområder: Dialog om kirkens brug (kirkens mange ansigter) Ribe Stift som en attraktivt sted at være/som en attraktiv arbejdsplads Fokus på rekruttering af præster og kirkepersonale Kirkens arbejdsmiljø (præster, menighedsråd og kirkens personale) Rekruttering af frivillige til kirken Det skal understreges og fremgå, hvordan hver enkelt pind understøtter kirkens udadvendthed. Hvordan skal udvalgsstrukturen se ud, så den understøtter udbredelsen af visionen? Det blev besluttet, at Stiftsadministrationen udarbejder en oversigt over hvad der skal være bestyrelser, og hvad der skal være udvalg. Stiftsrådet beder de enkelte udvalg om at forholde sig til deres eksistensberettigelse ift. visionen. Formand og biskop fra stiftsrådet deltager ved møderne. Tværkulturelt mødested v. Peter Sode inviteres til det kommende møde i stiftsrådet i august "Udvalget for kirken i mødet med andre" nedlægges. Gert Nicolajsen orienterer udvalget. Der kommer et oplæg fra formandskabet til nye udvalg til august. Biskoppen foreslog, at der nedsættes et udvalg, der afdækker mulighederne for at have kirkerne fysisk åbne. Det Kriminalpræventive Råd kan inddrages. Biskoppen arbejder videre med ideen. Det blev besluttet, at der i stiftsrådet skal udpeges en kontakt til det enkelte udvalg, såfremt der ikke er repræsentation fra stiftsrådet i det enkelte udvalg. Hvordan kan puljen til projekter være med til at understøtte visionens udbredelse? Det blev besluttet, at ansøgningspuljen øremærkes med 75% til projekter, der understøtter visionen og 25% til øvrige aktiviteter. Hvilken implementerings strategi skal der være? Det blev besluttet, at der udarbejdes et forslag til en implementeringsstrategi og budget til næste møde. Det blev desuden besluttet, ikke at anvende kirkefondets tilbud bl.a. på grund af økonomien. Holdningen var, at det ville være bedre at ansætte en til opgaven, som kan bringe den indhøstede viden i spil i stiftet. Hvordan skal visionen implementeres i stiftsrådets møder? Det blev besluttet at fastholde de 5 min. "Hvad er jeg optaget af". Dagsordenen bliver opbygget efter de foreslåede blokke.

2 - Økonomi: budget og drift for det bindende stiftsbidrag 2022 Sager: Stiftsbidrag 2022 (2021 - 1950) Bilag: SKM_C550i22050311310 Jette Jepsen gennemgik budget og drift for det bindende stiftsbidrag 2022. Status blev taget til efterretning.
3 - Økonomi: Oversigt over indlån og udlån af Jette Jepsen gennemgik oversigten over ind- og stiftsmidler Sager: Stiftslån - Skt. Katharine Sogns Menighedsråd - udbedring af skimmelforekomst i præstegården - låne nr. 8888-5 (2021 - 33834) Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån - 2022 (2022 - 2771) Bilag: Afgørelse, Lånegodkendelse, SKM_C550i22050311300 udlån af stiftsmidler. Status blev taget til efterretning.
4 - Orientering om bevilgede projekter Besluttet af formandskabet Tværkulturelt center: lejre for flygtninge - 30.000 kr. Røddingkonventet: - 6.000 kr. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2022 - Rødding Konventet anno 2022 (2022 - 7332) Bilag: Ansøgning til Ribe Stiftsråd, 2. 2022. Ansøgning til Ribe stiftsråd., 3. 2022. Ledsagebrev til ansøgningsskema. Orienteringen blev taget til efterretning.
5 - Anmodning om overførsel af bevilling til 2022 Povl Götke har anmodet om at få overført bevillingen fra 2021 til udgivelse af magasinet "Åndehullet" for indsatte i fængsler, arresthuse og pensioner, da de ikke nåede at anmode om, at få overført bevillingen. Fremover kan overførsler godkendes af biskoppen. Formandskabet indstiller at ansøgningen imødekommes. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd 2021 - Udgivelse af et "kirkeblad" for indsatte i fænglser (2021 - 10066) Bilag: Re Til Eva Marie Schultz og Povl Götke, bevilling til kirkeblad fra Ribe Stiftsråd er udløbet 3112-2021. (STPR F2 1819094) Besluttet som indstillet.
6 - Ansøgning om støtte til sommerpraktik Ribe Stift vil gerne invitere teologistuderende i sommerpraktik i Tønder Provsti i 2022. Formålet er på længere sigt, at rekruttere præster til stiftet ved at introducere dem for stiftet. En måde vi gør det på er ved at have "Teologiens døgn" og en anden måde er at etablere praktikker. Ribe Stift søger her om finansiering af transport, overnatning og delvis forplejning. Budgettet er på ca. 25. 000 kr. Formandskabet indstiller at ansøgningen imødekommes. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Sommerpraktik - 2022 (2022 - 13717) Bilag: Sommerpraktik i Ribe stift uge 33, Budget for sommerpraktik uge 33, Ide katalog til sommerpraktik Besluttet som indstillet.
7 - Ansøgning. Den kirkelige filmpris Gabriel 2022 Ribe Stiftsråd bevilger hvert år 1.000 kr. til den kirkelige filmpris Gabriel. Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes, og anbefaler, at ansøgningen fremover behandles af formandskabet. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Filmprisen Gabriel - 2022 (2022 - 8122) Bilag: Ansøgning- Støt Gabriel 2022 Besluttet som indstillet.
8 - Ansøgning fra om støtte til fejringen af Danmissions jubilæum Danmission bliver 200 år og Danmission i Esbjerg ansøger stiftsrådet om støtte til fejringen i Esbjerg på 4.800 kr. Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes. Besluttet som indstillet. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Danmission - 2022 (2022 - 8119) Bilag: Ansøgningsskema_til_Ribe_Stiftsråd_-_2021 (1)
9 - Ansøgning fra Aarhus Universitet. 75-året for ordination af kvindelige præster I anledningen af 75-års jubilæet for den første officielle ordination af kvindelige præster i folkekirken den 28 april 2023 vil Aarhus Universitet udgive bogen "Køn, kultur og kirke". Der søges om 10.000 kr. i støtte til udgivelsen. Formandskabet indstiller at, ansøgningen imødekommes. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Støtte til bogudgivelse om køn - 2022 (2022 - 6820) Bilag: ansøgning om publikationsstøtte_brev, 75-året for ordination af kvindelige præster Besluttet som indstillet. Begrundelsen er, at det er et produkt der retter sig mod hele landet.
10 - Ansøgning om støtte til åbent seminar Anders Skaaning Andersen som er sognepræst på Fyens Stift og kandidatstuderende i diakoni arrangerer sammen med teologi og diakonistudierne på AU, foreningen Diakonia og Folkekirken i Aarhus en temadag med titlen "Diakonale medarbejdere i fremtidens Folkekirke" og søger om støtte på maksimum 6.000 kr. til at afvikle dagen. Formandskabet indstiller, at der meldes afslag på ansøgningen fordi projektet ikke er i Ribe Stift. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Åbent seminar på AU omkring diakonale arbejdspladser i Folkekirken - 2022 (2022 - 13305) Bilag: 2022_06_16_Åbent Seminar_AU_diakoni_program, temadag diakoni stiftsråd Besluttet som indstillet.
11 - Orientering om FTC's årsrapport 2021 Årsrapport for 2021. Sager: Folkekirkens Tværkulturelle Center - FTC - 2022 (2022 - 9860) Bilag: FTC's årsrapport 2021, 2021 Årsrapport for FTC med logo, Picture (Device Independent Bitmap) Taget til efterretning.
12 - Orientering fra Tænketanken for forfulgte kristne En orientering om status på arbejdet. Sager: Tænketanken for forfulgte kristne - 2022 (2022 - 6666) Bilag: Henvendelse til stiftsrådene jan. 2022, oversigt indbetalinger stifterne[5534], Medlemmer TFFK 240122, oversigt indbetalinger stifterne[5534] Taget til efterretning.
13 - Orientering fra formanden Formandsdialog om høringssvar på ændringer til økonomiloven Revision af lånepolitikken Formanden orienterede om den dialog der havde været ift. høringssvaret på ændringer til økonomiloven, herunder et ønske fra et stift om at kunne hæve udskrivningsprocenten. Der er inviteret til et nyt formandsmøde den 25. august 2022. Svarbrevet, som formanden sendte vedr. høringssvaret sendes ud til stiftsrådsmedlemmerne. Der kommer et nyt møde for stiftsrådsmedlemmer den 26. november kl. 10- 15. Tilmelding til stiftsadministrationen. Revision af lånepolitikken genoptages. Det er formanden og Erik Nielsen der drøfter det.
14 - Orientering fra biskoppen Biskoppen orienterede om Afviklingen af bispemødet i april i Ribe, herunder statsministerens besøg. At præstebevillingen fortsat er presset. Der er mange genopslag og få ansøgere til stillingerne. Ribe Stift tiltrækker præster fra, men den bredere gruppe kommer der få ansøgere fra. Der er stiftsmøde igen til oktober og den nye provst skal kreeres. Skal der - med den nye vision - inviteres andre til stiftsmødet? Kan visionen sættes på ved et foredrag? Der var følgende kommentarer: Det vil være godt at invitere borgmestrene De ansatte ved kirkerne vil være godt at invitere Gert Nicolajsen foreslog at Emil Bjørn Hilton Saggau holder et oplæg. Han har skrevet en bog "Fra pendler til landsbybeboer" Det kunne være folketingspolitikere RAMS har kontakten til skolerne. Måske skal skolerne inviteres. Der skal være plads til og tages hånd om at de præster, der ikke har et menighedsråd, skal deltage Skal vi indføre en pris ved stiftspræstemødet? Det kan f.eks. være personer som på særligt vis kan bygge bro mellem kirken og samfundet. Det var der opbakning til.
15 - Orientering fra budgetsamrådet Orientering fra seneste møde. Erik Juhl orienterede fra det seneste møde i budgetsamrådet, herunder: Budgettet for Forsikringsenheden Fællesfondens rammer - og en teknisk justering af budgettet Der indbetale 200 mio. kr. årligt til udbetaling af tjenestemandspensioner. Det blev drøftet hvordan man forrenter pengene bedst, herunder fordelingen af statsobligationer og aktier. Anbefalingen var 40/60 på hhv. statsobligationer og aktier og stiftsrådet skal tilkendegive deres holdning til fordelingen inden 1. juni 2022 Stiftsrådet besluttede, at tilslutte sig anbefalingen.
16 - Orientering fra Den Fælles Kapitalforvaltning Orientering fra seneste møde i Kapitalforvaltningen. Sager: KAS-GIAS Udbud - programledelsesmøde den 9. december 2021 herunder styregrupppemøde den 26. november 2021 (2021 - 32534) Bilag: Til stiftsrådene om afslutning på KAS-GIAS udbuddet Der blev omdelt en oversigt over stifternes kapitaler, herunder et regnskab for Stifternes Kapitalforvaltning. Heraf kan man se, at der har været et negativt afkast på 6,1 % svarende til et urealiseret tab på 198.602.733 kr. SEB har en forventet forrentning på 1,36 % det kommende år Sydbank har en forventning om en forrentning på 2% . KAS/GIAS udbuddet er afsluttet.
17 - Årsmøde i Danske Kirkers Råd Marianne Zeuthen er forhindret i at deltage, men der kan komme to andre personer med fra stiftsrådet. Danske Kirkers Råd holder årsmøde den 11 juni 2022 kl. 10-14. Årsmødet afholdes i Roskilde Baptistkirke, Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Inden mødet vil der være kaffe og morgensang fra kl. 9.30, hvor alle er velkomne. Bilag: Aktdokument Der var ikke andre, der kunne deltage.
18 - Stiftsrådsmøder 2022 31. august 2022 1. november 2022
19 - Eventuelt Stiftspræsterne og Tværkulturelt Center bør præsenteres på stiftets FB. Gert Nicolajsen fremsatte en ansøgning om støtte til Peter Sode og Jacob Legarth til en tur til den Russisk ortodokse kirke. Udgiften er 22.800 kr. for dem begge. Det kan finansieres af budgettet for udvalget "Kirken i mødet med andre". Elna Jørgensen orienterede om at der havde været møde i Folkekirkens Nødhjælp. Domprovst Torkild Bak og sp. Gert Nicolajsen har deres sidste stiftsrådsmøde. Biskoppen takkede for deres indsats i stiftsrådet gennem en lang årrække. Torkild Bak og Gert Nicolajsen takkede ligeledes

Dagsorden - referat fra 17. maj 2022