Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Deltagere: Stiftsrådsmedlemmer Ribe, Jette Jepsen, Elisabeth Tine Aggerbeck, Elof Westergaard
Afbud: Erik Nielsen, Ingrid Lisby Schmidt


Gert Nikolajsen orienterede kort om stedet og dets historie

MødepunktReferat
1 - 5 min. om "Det er jeg optaget af"
v. Elisabeth Aggerbeck
Elisabeth Aggerbeck fortalte om, at hun gerne ville
have styr på hvem der har gavn af folkekirkens
organisatoriske opbygning.
2 - Temadrøftelse: Coronakrisen og folkekirken
Hvad har coronakrisen betydet for folkekirken lokalt, på stiftsniveau og nationalt - og hvad skal vi tage med videre.

Der kom følgende tilbagemeldinger på erfaringer med coronakrisen og folkekirken:

 • Det er tankevækkende hvor lidt folkekirken betyder på landsplan. Det skal vi tænke lidt over: hvorfor fylder folkekirken så lidt?
 • Hvordan står vi som organisation i denne sammenhæng. Forholdet mellem stat og kirke bliver vigtigt.
 • Det vil være gavnligt fremadrettet at have et beredskab, som kunne håndtere en proces, der hele tiden har været i gang. Vi skal være bedre rustet.
 • Kirken har været god til at være til stede og kreative. Præsterne har gjort det rigtig godt. 
 • Vi har holdt ud og holdt sammen.
 • Nedlukningen var ikke gennemtænkt
 • Der er en menighed, der er glade for minigudstjenester, og adgangen til videoer og streamning på internettet.
 • Det har været hårdt for præsterne og
 • for samarbejdet mellem præster og kirkens personale. Det har krævet et efterarbejde.
 • Skype og telefonisk kan fungere, men det er ikke kun en fordel.
 • Regeringens håndteringen med fokus på økonomi og sundhed sætter lys på den manglende historie og kulturbevidsthed.
 • Præsterne tog mange initiativer også ift. sognebørnene.
 • Måske skal vi tænke i, at kirken også skal være et andagtssted.
 • Kirken har også vist sig at skabe meget på lokalt niveau.
 • Som præst var det svært at vide, hvad man skulle gøre, men det var vigtigt at handle.
 • Det har også vist sig, som en mulighed for kirken.
 • Vi når nogle folk via videoer.
 • For mange er kirken blevet mere nærværende i denne periode.
 • Der har været udfordringer i forhold til konfirmationerne. Der har været mulighed for konflikter her.
 • Der er lavet flere projekter, som også har været godt.
 • Der er menighedsråd, der oplever, at menigheden faktisk har fundet ud af, at de godt kan undvære folkekirken, og at det var svært at komme i gang igen.
 • Der har været præster og andre, der har kritiseret (andre) præster. Der bliver et opfølgningsarbejde.
 • Der er nogle, der har manglet styring og planer centralt fra.
 • Frihed for møder, aktiviteter og kørsel har været godt
 • Det har været fint med hjemmearbejde
 • Facebook-videoer har været godt.
 • Folkekirken skal have en spindoktor ;-)
 • Det er blevet tydeligt, at vi alle er afhængige af at blive set. At blive overset eller ikke set, er vigtig.
 
3 - Økonomi: Budget og drift for det bindende stiftsbidrag 2020
Jette Jepsen gennemgår forbruget.
Sager:
Stiftsbidrag 2020 (2019 - 2090)
Bilag:
SKMBT_C36020050111580

Jette Jepsen gennemgik drift og budget for det bindende stiftsbidrag 2020 fra d.d.


Stiftspræstemødet blev aflyst i juni 2020 pga. Coronakrisen. Mødet er nu flyttet til den 2. og 3. november 2020 og det gør det dyrere, fordi der ikke var plads på det oprindelige kursussted.


Det blev besluttet, at budgettet for stiftspræstemødet forhøjes med 25.000 kr. fra 210.000 kr. til 235.000 kr.

4 - Ribe Stiftsråd - oversigt Indlån/udlån af stiftsmidlerne

Sager:
Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån 2020 (2020 - 4051)
Bilag:
Aktdokument, Låneoversigt - Indlån 2020 pr. 14-05-2020, Låneoversigt -Udlån 2020 pr. 14-5-2020

Jette Jepsen gennemgik oversigten over indlån og udlån 2020. Ud over oversigten, er der givet lån til Stenderup kirke i Grene provsti.

Jette orienterede der ud over om, at der pr. 30/4-2020 er udbetalt hjemfaldne gravstedskapitaler fra før 2007 til menighedsrådene for i alt 18.027.167,84 kr.


Det blev drøftet hvilke muligheder menighedsrådene har for at undgå at betale negative renter i banken for deres indestående.

5 - Coronakrisen og konsekvenser for projekter og aktiviteter

Coronakrisen har betydet at mange af de aktiviteter og projekter, der skulle være afviklet i dette forår er blevet flyttet og for nogle projekters vedkommende er ændret i form og indhold.

Status:

 • Folkemødet 2020: blev aflyst og udsat.
 • Stiftspræstemødet i juni 2020: er udsat.
 • Stiftsmødet i oktober 2020 :  afholdes ind til videre.
 • Fællesmøde med provstiudvalgene, den 3. november 2020: Flyttes til primo 2022 af hensyn til det ekstra pres, der må blive på mødeaktiviteten i efteråret. Med mødet i 2022 vil der blive taget udgangspunkt i de nye provstiudvalg.
 • Visionsprocessen for Ribe Stift: Arbejdsgruppen har besluttet, at arbejdet fortsat er nødvendig, men at aktiviteterne flyttes tidsmæssigt.
 • Prædikenfestival: Afvikles i efteråret 2020.
 • Til bords ved grænsen er aflyst, og det er endnu uafklaret, om det tages op på et senere tidspunkt. Der er afholdt udgifter til plakater.
 

Oversigten blev gennemgået.


Folkemødet 2020: blev aflyst og dele af det er udsat
til den 14. til 16. maj 2020.


Stiftsmødet i den 1. oktober 2020 bliver fastholdt og
afvikles i Hviding som tidligere.


Resten blev taget til efterretning.

6 - Tilbagemelding vedr. Bibliarium


Københavns Stift har på vegne af ansøgerne fremsendt et driftsbudget til Bibliarium.

Stiftsrådet behandlede ansøgningen på sit møde den
19. februar 2020. Stiftsrådet tilkendegav følgende:
"Stiftsrådet var positiv overfor ansøgning om lån i
stiftsmidlerne, men efterlyser et budget, der også
omfatter Bibliariumets driftsudgifter og finansiering
heraf. Da Bibliariumet er geografisk placeret i København, forventer stiftsrådet at driften primært
finansieres af lokale midler".
Sager:
Ansøgning til stiftsrådet om støtte til Bibliarium -
2020 (2020 - 573)
Bilag:
Aktdokument, Udfyldende oplysninger om økonomi,
opdateret driftsbudget bibliarium, 200227
Organisering af Bibliarium

Driften i
Fase 1, 2021-2025: er budgetteret med 4.800.000 kr. årligt finansieret med 4.400.000 kr. af Fællesfonden.

Resten er indtægter for salg af læringsspil.
Fase 2, 2026-2030: er budgetteret med 5.200.000 kr. årligt finansieret med 4.400.000 kr. af Fællesfonden.
Resten er indtægter for salg af læringsspil.
Fase 3, 2031 og frem: er budgetteret med 7.942.000 kr. årligt finansieret med 5.900.000 kr. af Fællesfonden. Resten er indtægter for læringsspil og arrangementer.


Drøftet.

7 - Orientering om bevilget støtte til samtalekort


Provst i Flensborg Hasse Neldeberg Jørgensen har ansøgt Ribe Stiftsråd om støtte på 10.360,00 kr. ud af
et samlet budget på 51.800 kr til udarbejdelse og trykning af samtalekort, som skal anvendes i forbindelse med 2020-jubilæet.


Samtalekortene skal inspirere til en stadig refleksion
over grænser og begrænsninger i menneskelivet og
kan dermed bruges også længe efter de til 2020 jubilæet knyttede aktiviteter er afviklet.


Formand og biskop har bevilget tilskuddet.


Sager:
Ansøgning til Ribe Stiftsråd 2020 - Samtalekort
Gesprächkarten - fra Hasse Neldeberg Jørgensen
(2020 - 8717)
Bilag:
Ribe Stiftsråd-ansøgning

Taget til efterretning

8 - Ansøgning: Støtte til projekt "Differentieret
vedligehold af folkekirkens bygninger"


Biskopperne i Lolland-Falster, Ribe, Roskilde, Viborg
og Aalborg stifter er gået sammen om at udarbejde
et projekt, der skal skabe et grundlag for, menighedsrådenes beslutning om, på hvilket niveau deres kirke/kirker skal vedligeholdes. Målet er, at
give menighedsrådene et handlingsrum i forhold til
også at kunne prioritere f.eks. kirkelige aktiviteter
højt.


Biskopperne ansøger de stiftsrådene i de stifter,
som er omfattet af projektet om 25.000 kr. til projektet i både 2021 og i 2022, svarende til 50.000 kr. over 2 år. I alt 250.000 kr.


Stiftsrådets bidrag går til de udgifter, der er knyttet til det provsti i stiftet, som de er en del af. Det første år vil der primært være tale om udgifter til kirkekonsulenter. I det andet år vil det være til afprøvning af det udviklede værktøj og til formidling af værktøjet til provstiets menighedsråd.

Formandskabet indstiller at ansøgningen
imødekommes.


Sager:
Projekt - Differentieret vedligehold - 2020-2022
(2020 - 11451)
Projekt - Differentieret vedligehold - 2020-2022
(2020 - 11451)


Bilag:
Aktdokument, Ansøgning til stiftsrådet om støtte til
Projekt differentieret vedligehold af kirkebygninger,
Aktdokument, Budgetønskeskabelon til
omprioriteringsmidler 2021 - Differentieret
vedligehold af kirkebygninger, Projektbeskrivelse til
ansøgning om differentieret vedligeholdelse (sendt
til FUV)

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.

9 - Ansøgning: Støtte til "Tænketank For Forfulgte
Kristne"

En nyoprettet tænketank "Tænketank For Forfulgte
Kristne" ansøger om et årligt bidrag fra hvert stiftsråd i Danmark på 5.000 kr. eller derover – foreløbig for en treårig periode. Beløbet skal gå til driften af tænketanken.


Tænketanken har til opgave at udbrede objektiv viden om religiøst forfulgtes vilkår med særligt henblik på forfulgte kristne.

Medlemmer:
Tidl. Minister Mette Bock,
Biskop emeritus Kresten Drejergaard, Odense
Journalist Grethe Hansen, Lyngby
Pastor Simon Hollti, Frikirkenet
Sognepræst Jørgen Jørgensen, Aabenraa
Biskop Czeslaw Kozon, Den Katolske Kirke
Professor Peter Lodberg, Aarhus
Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding
Biskop emeritus Karsten Nissen, Aabenraa
Generalsekretær Henrik Ertner Rasmussen
Ambassadør Birger Riis-Jørgensen, København
Sognepræst Kristian Østergaard, Sorø
Biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus

Formandsskabet indstiller, at ansøgningen
imødekommes, og at tænketanken opfordres til
årligt at fremsende en orientering om dens virke.


Sager:
Ansøgning til Ribe Stiftsråd 2020 Det Mellemkirkelige
Stiftsudvalg fra Tænketanken For Forfulgte Kristne”.
(2020 - 9704)


Bilag:
Ansøgning til stiftsrådet Det Mellemkirkelige
Stiftsudvalg, Henvendelse til stiftsrådene 040320,
Tænketanken for forfulgte kristne. Formalia

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.

10 - Ansøgning: Støtte til afholdelse af Luther-Akademiets efterårs seminar

Luther Akademiet søger Ribe Stiftsråd om et tilskud på 6.000 kr. til Luther-Akademiets "Herbsttag-ung", Løgumkloster 7.-9. oktober, 2020
Akademiet forsøger på denne måde at sænke deltagergebyret, med henblik på at tilpasse prisen til de tyske deltagere.


Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes.


Sager:
Ansøgning til Ribe Stiftsråd 2020 - fra Luther-
Akademiet til Ribe Stiftsråd att. formand Peter
Hundebøll og biskop Elof Westergaard (2020 - 9701)

Bilag:
2019-02-21_
Flyer_eMailversion_Herbsttagung_2020_loegumklos
ter, LASR_Ansøgning_RIBE

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.

11 - Ansøgning: Støtte til FEKK


Torkild Bak søger på vegne af FEKK om et årligt støttebidrag på 30.000 kr. fra 2021-2023 fra Ribe Stiftsråd samt 30.000 kr. fra FUV. Ribe Stiftsråd har ydet støtte til FEKK på 30.000 kr. årligt i perioden 2018 til 2020.


Formandskabet indstiller at ansøgningen imødekommes.


Sager:
Ansøgning til Ribe Stiftsråd 2020 - støtte til FEKK fra
2021-2023 (2020 - 9705)


Bilag:
FORUM FOR EUROPÆISK KIRKEKUNDSKAB FEKK

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.

12 - Udpegning af læg repræsentant til Kirken på landet


Projektet kirken på landet blev afsluttet i januar 2020 med et seminar. For at gøre brug af de resultater, der fremkom i projektet, er der nedsat en landsnetværksgruppe, som mødes en gang årligt.


Forslag fra biskoppen er Lars Hvelplund fra Lindknud
Menighedsråd.
De to gejstlige medlemmer er Christina Rygaard
Kristiansen og Gert Nicolajsen.


Sager:
Kirken på landet - Landsnetværk - 2020 (2020 - 12519)


Bilag:
Aktdokument

Stiftsrådet valgte at udpege Lars Hvelplund fra Lindknud Menighedsråd

13 - Ansøgning til bogudgivelse: Sørgesangene - dagbog i en coronatid


Biskop Elof Westergaard har skrevet en bog:
Sørgesangene - Dagbog i en Coronatid.


Bogen skal udgives på Bibelselskabets forlag.


Biskoppen søger om et tilskud til udgivelsen på 6.000 kr.

Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes.


Sager:
Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2020 - Coronadagbog
(2020 - 17244)


Bilag:
anøsgning stiftsrådet, coronadagbogAnsøgningsskema_til_Ribe_Stiftsråd_
2020

Elof Westergaard forlod mødet.


Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med 9.000 kr.

14 - Indbydelse til seminar om tilsyn og Ledelse


Stiftsadministrationerne og FUV afholder i Vejle
torsdag den 5. november 2020 og fredag den 6.
november 2020 med temaet: Forholdet mellem
tilsyn og ledelse.


Hvert stiftsråd kan deltage med en person og det
indstilles, at Else Marie Madsen deltager.

Taget til efterretning.
15 - Orientering fra formanden
 • Orientering om arbejdet med bidrag til de politiske holdninger ifb. med genåbningen af folkekirken
 • Orientering om konference i Kirkefondet "Kirken og de unge" den 7. september 2020 i Viborg

Sager:
Fra FUV, Konference i den 5. og 6. november 2020
med temaet: "Forholdet mellem tilsyn og ledelse"
(2020 - 13981)


Bilag:
ENDELIG INDBYDELSE OG PROGRAM - Konference
Tilsyn & Ledelse 5. og 6. november 2020

Peter Hundebøll orienterede om, arbejdet i Lands foreningen af Menighedsrådet i en coronatid,
herunder overvejelser om at hvorvidt valget til menighedsrådene skulle udsættes.


Orientering om konference om kirke og unge.

16 - Orientering fra biskoppen
 • Orientering om genåbning af folkekirken
 • Præsteansættelser
 • Provsteansættelse i Ringkøbing
 • Status på liturgidebatten
 

Præsteansættelser: Biskopperne nedsætter et udvalg, der skal se på, hvordan vi kan for at få et større udbud af ansøgere.
Charlotte Locht er uddannelseskonsulent og gør det godt.
Provsteansættelse i Ringkøbing. Det er indsendt til Kirkeministeriet med forventet indsættelse i september 2020

Liturgidebatten: Coronakrisen/Covid-19 har betydet at processen er skubbet ½ år. Debatten skal kickstartes en gang til.

17 - Orientering fra Budgetsamrådet


Der har været et Skypemøde den 3. juni 2020.

Hans Chr. Dalgaard orienterede om, at der har været en teknisk gennemgang af ansøgninger til Omprioriteringspuljen. Ansøgningerne gennemgås på stiftsrådets møde i august.


Budgetsamrådet blev orienteret om, at
udskrivningsgrundlaget for 2020 og
2021 sandsynligvis bliver anderledes end forventet på grund af coronakrisen.

18 - Orientering fra Den Fælles Kapitalforvaltning

Der har ikke været møde siden sidst.


Afkastopgørelsen for kapitalerne viser i perioden fra 1. januar 2020-31. maj 2020 et negativt afkast på 0,27. Det er alene marts måned, der bidrager til det
negative resultat.

19 - Stiftsrådsmøder i 2020


4. møde den 27. august 2020 kl. 16.00
5. møde den 3. november 2020 kl. 16.00

 
20 - Eventuelt

Peter Hundebøll har fået udsendt RAMS-materiale og opfordrede til at man gør brug af materialet.


Punktet: hvad er jeg optaget af, tager Marianne Zeuten.


Elof Westergaard orienterede om, at FUV har fået midler til at udarbejde en evaluering af kirkens håndtering af  Coronakrisen. Det kunne vi drøfte på
stiftsrådets møde den 3. november 2020.