Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Deltagere: Stiftsrådsmedlemmer Ribe, Jette Jepsen, Elisabeth Tine Aggerbeck, Elof Westergaard

MødepunktReferat

1 - Orientering fra formanden

  • Hvordan er det at være menighedsråd i en corona-tid
  • Fællesmødet i Viborg Stift er flyttet til den 13 marts 2021. Det er endnu uafklaret om det afvikles.
  • Teologi for voksne
 

Hvordan er det at være menighedsråd i en corona-tid

Peter Hundebøll fortalte, at det at menighedsrådene er omfattet af forsamlingsforbuddet betyder, at møderne må afholdes virtuelt. Han nævnte, at der er mange positive tiltag herunder blandt andet undervisning af konfirmander og brug af virtuelle kommunikations midler

 

Fællesmødet i Viborg Stift er flyttet til den 13. marts 2021.

Mødet fastholdes ind til videre. Peter Hundebøll, Lars og Else Marie vil gerne deltage, hvis ikke alle kan komme med.

 

Teologi for lægfolk

Der inviteres bredt til en information om kurset den 27. august 2021, hvor der bliver en andagt og et oplæg fra Peter Lodberg. Der ligger en brochure fra påsken.

2 - Økonomi: Budget og drift for Det bindende stiftsbidrag - 2020 - Årsrapport 2020

Årsrapporten for Det bindende stiftsbidrag 2020 er endnu ikke udarbejdet. Derfor anmoder administrationen om, at Ribe Stiftsråd giver formanden fuldmagt til at underskrive årsrapporten når den foreligger. Afleveringsfristen til Kirkeministeriet og Rigsrevisionen er den 19. marts 2021.

Jette Jepsen gennemgår regnskabet for 2020.

Sager: Stiftsbidrag 2020 (2019 - 2090)

Bilag: Aktdokument, Stiftsbidrag 2020 - endelig

Jette Jepsen gennemgik regnskabet for 2020.

Regnskabet blev godkendt og formanden bemyndiges til at underskrive regnskabet, når det foreligger i endelig form.

3 - FEKK. Anmodning om overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021

FEKK har fra 2018 til 2020 fået bevilling på 35.000 kr. årligt til afholdelse af et årligt seminar. Seminaret er ligeledes støttet af FUV.

Stiftsrådet besluttede på sit møde den 11. juni 2020 at bevilge 30.000 kr. årligt i en ny 3-årig periode.

Provst Torkild Bak søger desuden om overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021. Det drejer sig om 47.688 kr.

Der blev fra 2019 til 2020 overført 51.750 kr.

Formandskabet (formand, næstformand og biskop) indstiller at ansøgningen imødekommes.

Sager: FEKK - Forum for Europæisk kirkeret og kirkekundskab fra 2020 og frem (2020 - 2843)

Bilag: FEKK FORUM FOR EUROPÆISK KIRKEKUNDSKAB OG KIRKERET

Godkendt som indstillet

4 - Økonomi: Budget og drift for Det bindende stiftsbidrag 2021

Jette Jepsen gennemgår budget og drift for Det bindende stiftsbidrag 2021.

Sager: Stiftsbidrag 2021 (2020 - 1854)

Bilag: Aktdokument, Stiftsbidrag 2021 - budget - Drift bogført til dato i 2021

Jette Jepsen gennemgik budget og drift for Det bindende stiftsbidrag.

Det blev aftalt, at stiftsrådets budget på posten "andet" skyldes et mindreforbrug i 2020 og stiftsrådet vil gerne anvende midlerne til at understøtte nye udviklingsinitiativer samt at gennemføre aktiviteter, som er udskudt fra 2020 til 2021.

Budget og drift blev godkendt.

5 - Økonomi: Det bindende stiftsbidrag - fastsættelse af udskrivningsprocenten og rammen for 2022

Formandskabet indstiller, at udskrivningsprocenten fastholdes på 0,55 %

Sager: Stiftsbidrag 2022 (2021 - 1950)

Bilag: Aktdokument, Udskrivning 2022 - 3 forslag

Stiftsrådet besluttede, at udskrivningsprocenten for 2022 fastsættes til 0,55 % med en samlet ramme på 2.175.381,- kr.

6 - Økonomi: Stiftsmidlerne, Årsrapport for 2020

Årsrapporten 2020 for Stiftsmidlerne gennemgås.

Sager: Stiftsmidler - Årsrapport 2020 (2021 - 2319)

Bilag: Aktdokument, Ribe Stift - Årsrapport 2020 for stiftsmidlerne

Jette Jepsen gennemgik årsrapporten for stiftsmidlerne 2020.

Årsrapporten blev godkendt.

7 - Økonomi: Stiftsmidlerne - Rentefastsættelse for indlån og udlån i 2022

Formandskabet anbefaler forslag at fastholde den hidtidige rente på 1% i indlån og 2 % i udlån.

Sager: Stiftsbidrag 2022 (2021 - 1950)

Bilag: Rentesatser 2022 - 3 forslag, Aktdokument

Stiftsrådet besluttede at fastholde nuværende rentesatser for indlån på 1 % og udlån på 2 % i 2022.

8 - Økonomi: Orientering om indlån og udlån 2021

Jette Jepsen orienterer om indlån og udlån.

Jette Jepsen orienterede om at der d.d. ikke er bevilget udlån eller frigivet indlånskapitaler til menighedsrådene i Ribe Stift.

Tarm menighedsråd har sendt en ansøgning om optagelse af udlån til kirkerenovering i sognet, ansøgningen er under behandling i stiftet, og at formanden skal godkende lånet, da den samlede lånesum i stiftet for Tarm menighedsråd vil overskride stiftets kompetence til at yde lån op til 10. mio. kr.

9 - Orienteret om ydet støtte international konference om kirken på landet

Biskoppen har i samråd med formanden valgt at yde støtte på 7.500 kr. til FUV til afholdelse af en international konference om "Kirken på landet" i 2021.

Sager: Ansøgning - Kirken på landet - støtte til international konference om Kirken på Landet (2020 - 36106)

Bilag: Ansøgning om økonomisk støtte til international konference om Kirken på Landet, Ansøgning om økonomisk støtte

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

10 - Ansøgning stiftsrådene "Det Sønderjyske Søndags-Akademi"

De fire sønderjyske provster, Christina Rygaard Kristensen i Tønder, Anne Margrethe Hvas i Sønderborg, Kirsten Sønderby i Aabenraa og Torben Hjul Andersen i Haderslev, søger om midler til at etablere et akademi for ikke-teologer som vil forestå søndagsgudstjenester.

Den samlede pris for akademiet vil være 220.000 for et tre-årigt projektforløb

Ribe stiftsråd ansøges om 20.000 kr. i tre år. Budgetår 2021-2022-2023.

Haderslev stiftsråd ansøges om 55.000 i tre år. Budgetår 2021-2022-2023.

Formandskabet indstiller at ansøgningen imødekommes.

Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2021 - Det Sønderjyske Søndags-Akademi" (2020 - 32113)

Bilag: Artikel til Kirken i dag. April 2020. Lægmandsgudstjenester, Projektbeskrivelse Det sønderjyske akademi

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.

11 - Ansøgning om støtte til 2. Prædikenfestival 2021

Sognepræst Arne Mårup ansøger i lighed med 2020 om støtte til afholdelse af en fælles Prædikenfestival mellem Haderslev og Ribe Stifter.

Der ansøges om et støttebeløb på 32.000 kr.

Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2021 - Prædikenfestival (2020 - 35403)

Bilag: Ansøgning til Ribe Stiftsråd om Prædikenfestival 2021, 2020.11.30 Regnskab_prædikenfestival 2020, Feedback på Sydjysk Prædikenfestival 2020, 2021 Ansøgning Ribe Stiftsråd ang Prædikenfestival

Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen.

12 - Ansøgning om støtte til Kirkemusikerfestival

Organist Christine Toft Kristensen søger Ribe Stiftsråd om støtte på 15.000 kr. til afholdelse af en kirkemusikerfestival i Billund den 1. oktober 2021.

Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2021 - Ansøgning om støtte til Kirkemusikerfestival (2021 - 2867)

Bilag: Kirkemusikerfestival

Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen.

13 - Ansøgning om støtte til konsulenthjælp til udvikling af model for præstebolig

Rømø sogn er kommet i pastorat med Døstrup- Mjolden og deler fremover sognepræst med de to sogne. Der er derfor ikke længere brug for præstegården som bolig for en sognepræst. Præstegården er imidlertid en integreret del af sognegården og ligger tæt op af kirken. Derfor søger Rømø Menighedsråd om støtte på 70.000 kr. til en konsulent, der kan være med til at pege på muligheder for alternative anvendelser af præstegården. Formandskabet indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd 2021 - Rømø projekt (2021 - 2602)

Bilag: ME pg anv Ansøgning v4_til_Ribe_Stiftsråd_-_2021, ME pg anv ansøgning konsulentbistand Ribe Stift, ME pg anv Guide til Projektbeskrivelse

Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen.

14 - Orientering fra biskoppen

Biskoppen

  • Status på coronasituationen i Ribe Stift
  • Den forestående påske
  • Liturgikonferencen i januar 2021

 

Domprovsten

  • Status på folkemødet "Grænsen 2020"

 

Stiftskontorchefen

  • Status på Visionsdrøftelserne, herunder stand by- periode pga. Corona
  • Status på projektet "Differentieret vedligehold
 

Biskoppen orienterede om

Status på coronasituationen i Ribe Stift

Biskoppen har haft en dialog med alle præsterne i stiftet, og er imponeret over hvor godt de klarer det.

 

Den forestående påske

Det er menighedsrådene, der tilrettelægger konfirmationen. I forhold til påsken arbejder Kirkegårds-Taskforce med forslag til aktiviteter, hvis der stadig er restriktioner til påske.

 

Liturgikonferencen i januar 2021

Det seneste par år har fremtidens gudstjeneste været til debat. Der har været nedsat tre udvalg som har arbejdet med gudstjenestens liturgi, autorisation, dåb og nadver. Alle menighedsråd har modtaget udvalgenes rapporter, og mange steder er det blevet flittigt diskuteret. Biskoppen refererede kort fra den afholdte liturgikonference online i januar 2021 og fortalte om online opsamlingsmøder i marts måned. I august-september sidste år var der planlagt nogle debatmøder rundt omkring i Ribe Stift. De blev desværre aflyst pga. coronakrisen, og fristen for at komme med forslag og kommentarer blev udsat til 26. marts i år. Da det stadig ikke er muligt at mødes til fysiske møder, har vi besluttet i stedet at arrangere otte online-debatmøder i marts måned, et for hvert provsti i stiftet:

Tirsdag den 9. marts kl. 16.30-18.00: Skads Provsti og Malt Provsti  

Onsdag den 10. marts kl. 16.30-18.00: Grene Provsti og Ringkøbing Provsti  

Torsdag den 11. marts kl. 16.30-18.00: Skjern Provsti og Varde Provsti

Torsdag den 18. marts kl. 17.00-18.30: Tønder Provsti og Domprovstiet

Biskoppen holder et kort oplæg, og der vil være en paneldebat ved hvert møde. Der vil også være mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer fra deltagerne.

 

Henvendelse fra Johannes Lund, Spjald vedr. menighedsrådsvalget.

Han er fortaler for, at der sendes valgkort ud.

 

Arbejdet med præstemangel i Ribe Stift.

Det viser sig, at ca. 30% er fyldt 60 år. Der sættes derfor et arbejde i gang med fokus på rekruttering og fastholdelse af præster.

 

Domprovsten

Status på folkemødet "Grænsen 2020"

Det er blevet undersøgt, om der er mulighed for at flytte forlkemødet fra maj til oktober 2021. Der er alt for stor usikkerhed for, at kunne afvikle arrangementet til maj, ikke mindst på grund af manglende muligheder for at planlægge og forberede. Det er forventningen, at det vil kunne lade sig gøre. Stiftsrådet er positivt indstillet over

 

Stiftskontorchefen

Status på Visionsdrøftelserne, herunder stand by- periode pga. Corona. Møde på tirsdag.

 

Status på projektet "Differentieret vedligehold" - udsat til maj 2021

Arbejdet i Ribe Stiftsadministration går godt trods hjemsendelse

15 - Orientering fra BudgetsamrådetDer har ikke været møde i Budgetsamrådet.

16 - Orientering fra Den fælles Kapitalforvaltning

Der afholdes møde den 11. februar 2021.

Sager: Fælleskapitalforvaltning - Jyske Capital - rapporter 2020 (2020 - 4674)

Bilag: Rapportering af kapitalforvaltning ved Jyske Capital, Ribe Stift_5093 349910_31.12.2020

Lars Hansson orienterede om følgende:

Tidsvægtet afkast på 1, 45% for de 3 kapitaler. Benchmarken var 0,92.

Obs på at de sidste 3 måneder har givet et dårligt afkast.

Det var godt, at vi kom i gang med erhvervsobligationerne.

 

Drøftelser om investeringer i virksomheder, der udvikler våben. Tolerancetærsklen er nedsat til mellem 0 og 1% af den samlede investering.

 

Der er 3 kapitalforvaltere, som skal i udbud. Den nye periode starter den 1. januar 2022.

 

Regnskabet for stifternes kapitalforvaltning 2020, stiftet betaler 1/10 af udgifterne til administrationen. Regnskabet sendes ud.

 

Ribe Stift har ca. 644 mio. kr. i kapitalerne.

17 - Stiftsrådsmøder 2021

2. møde - 19. maj 2021 kl. 16:00

3. møde - 19. august 2021 kl. 16:00

4. møde - 12. oktober 2021 kl. 15:00 - Budget 2022

Til maj-mødet:

Kirkestatistik.

Temadrøftelse om dannelse med input fra formanden og lederen fra RAMS, Lone Linde og Thomas Risom er udsat fra dette møde til maj- mødet.

18 - EventueltDiætskemaet skal sendes pr. mail. Kan hentes på Ribe Stifts hjemmeside.

Alle bilag kan findes i pdf-filen