Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Referat Ribe Stift – Møder Stiftsrådsmøde den 1. november 2022 - d. 01-11-2022 kl. 15:00 til 19:00
 

Deltagere: Elna Ludvig Jørgensen, Elof Westergaard, Else Marie Riis Madsen, Elsebeth Povlsgaard Nebeling, Elsemarie Lind Dam-Jensen, Erik Juhl, Lars Hansson, Marianne Holm Zeuthen, Mette Hvid-Olsen, Preben Kræn Christensen, Dagmar Warming, Morten Fester Thaysen
Afbud: Erik Nielsen


Velkommen til den nye domprovst Morten Fester Thaysen.
 

Mødepunkt Referat 1 - Hvad optager mig lige nu?
agmar Warming Dagmar Warming fortalte, at hun er optaget af den dårlige trivsel hos yngre præster samt behovet for at rekruttere menighedsrådsmedlemmer til det kommende menighedsrådsvalg.
 

2 - Ribe stifts vision - status Status på arbejdet med implementering af Ribe Stifts vision gennem udvalgsarbejdet (nye og gamle udvalg) - Der afholdes udvalgsmøder med de eksisterende udvalg d. 2. november - vi drøfter her udvalgenes nye fokus og tilretter deres kommissorier. - Der er lavet udkast til kommissorier for de nye udvalg. De er lagt som bilag og ønskes drøftet på stiftsrådsmødet. - De nye udvalg er stadig under etablering, og hjælp meget gerne med at pege på kandidater. Der mangler stadig medlemmer. Sager: Vision for Ribe Stift - implementering - 2022 (2022 - 2843) Vision for Ribe Stift - implementering - 2022 (2022 - 2843) Bilag: Kommissorium til fælles arbejdsmiljøudvalg, Kommissorium til udvalg for rekruttering af menighedsrådsmedlemmer Ane Friis Nielsen orienterede om status på arbejdet med udvalgene og fortalte om mødet den 2. november 2022 med diakoniudvalget, udvalget for unge og kirke (SUK9 og udvalg for kirkelig undervisning. Kommissorier er udarbejdet som skabelon og inspiration. Den åbne kirke: Else Marie vil gerne deltage i udvalget. Der er en vigtig kommunikationsopgave ift. til at opfordre menighedsrådene til at åbne kirken, så man kan gå derind i dagtimerne. Der bør være en eksempel-samling, som kan inspirere til at holde kirken åben. Herunder også lavpraktiske løsninger for hvordan man kan sikre tingene. Bagefter kan den lokale kirke fortælle hvordan kirken er åben. Stiftsrådets repræsentant er Else Marie Dam Jensen. Arbejdsmiljø: Det er vigtigt også at få kirkefunktionærer inddraget. Stiftsrådets repræsentanter er Morten Fester Thaysen, Mette Hvid Olsen og Dagmar Warming. Udvalg for rekruttering af menighedsrådsmedlemmer Stiftsrådets repræsentant er Elsebeth Nebeling. Det mellemkirkelige stiftsudvalg Stiftsrådets repræsentant er Jacob Legarth. Det gamle udvalg mødes med henblik på at komme med et forslag til hvordan udvalget skal arbejde videre. Diakoniudvalget Stiftsrådets repræsentanter er Marianne Zeuthen og Else Marie Riis Massen
 

3 - Afholdelse af fællesmøde med provstiudvalgene Det foreslås, at stiftsrådet i lighed med tidligere år afholder et fællesmøde med alle provstiudvalgene i Ribe Stift ultimo 2023. Der kan være følgende emner: Ribe Stifts vision "Kirken er åben" Behovet for at rekruttere præster til Ribe Stift Behovet for at rekruttere menighedsrådsmedlemmer til det kommende menighedsrådsvalg Stiftsrådet besluttede både at drøfte emnerne rekruttering og fastholdelse af præster samt rekruttering af menighedsrådsmedlemmer til det kommende menighedsrådsvalg med visionen ("Kirken er åben") som ramme. Der var et forslag om, at man på fællesmøde kan spørge alle de læge medlemmer, hvad der gjorde, at de lod sig vælge til et menighedsråd.
 

4 - Ansøgning - Om midler til "24 timer i Ribe Stift" Uddannelseskonsulenten har i lighed med tidligere år ansøgt om støtte til at afvikle projektet "24 timer i Ribe Stift" i februar 2023, som er et tilbud til teologistuderende i henholdsvis Aarhus og København. Budgettet er på ca. 15.200 kr. Formandskabet indstiller, at der afsættes 25.000 kr. til projektet, så man sikrer den nødvendige luft i projektet til prisstigninger og eventuelle ekstraudgifter. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Ny præst - 24-timer i Besluttet som indstillet. Ribe Stift - 2023 (2022 - 30240) Bilag: 24 timer i Ribe Stift 2023 program, 24 timer i Ribe Stift udgifter 2023
 

5 - Ansøgning om midler til arbejdet for åndeligt søgende i Ribe Stift. Formand for bestyrelsen bag præsten for åndeligt søgende i Ribe Stift, provst Christina Rygaard Kristiansen ansøger Ribe Stiftsråd om en forhøjelse af det årlige bidrag til arbejdet, så det samlede årlige bidrag stiger fra kr. 17.000 til kr. 35.000. Ansøgningen om forhøjelse af det årlige bidrag begrundes med ønsket om at kunne tilbyde flere gratis arrangementer. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - 2022 - Midler til arbejdet for åndeligt søgende i Ribe Stift (2022 - 29790) Bilag: Til Stiftsrådet for Ribe Stift, ansøgning om midler til arbejdet for åndeligt søgende i Ribe Stift., 74 Miriam regnskab 2021, Ansøgning om midler til arbejdet med åndeligt søgende i Ribe Stift Det blev besluttet, at imødekomme ansøgningen med den bemærkning, at det er vigtigt, at stiftspræsten kommer rundt i hele stiftet.
 

6 - Ansøgning - Om støtte til 75-års jubilæum for kvindelige præster En gruppe af præster fra Ribe Stift søger om støtte til at fejre 75-året for kvindernes ordination i den danske folkekirke den 28. april 1948. Arrangementet skal foregå den 29. april 2023 og Ribe Katedralskole danner rammen om fejringen. Arbejdsgruppen ansøger om 46.800 kr. til dækning af udgifterne til arrangementet. Sager: Ansøgning til stiftsrådet - Mette Hvid-Olsen - Fejring af 75-året for kvindernes ordination i Den danske folkekirken (2022 - 30890) Bilag: 1. 2022. Ansøgning til Ribe Stiftsråd Mette Hvid-Olsen forlod mødet. Det blev besluttet, at imødekomme ansøgningen med 46.800 kr.
 

7 - Ansøgning - Om støtte til bladet "Åndehullet" til landets fængsler Arresthuspræsterne Ruben Fønsbo, Enner Mark Fængsel og Eva-Maria Schulz, Viborg Arrest søger igen i år om støtte på yderligere 10.000 kr. samt en permanetgørelse af stiftsrådets bevilling, således at man kan sikre den fortsatte udgivelse og udvikling af bladet. Formandskabet indstiller at stiftsrådet imødekommer ansøgningen på de 10.000 kr., men ikke imødekommer ønsket om at gøre bevillingen permanent. Sager: Ansøgning til Stiftsrådet - Fængselsbladet "Åndehullet" - Eva-Maria Schulz (2022 - 30887) Bilag: Ansøgning til stiftsrådet - Åndehullet Besluttet som indstillet. Stiftsrådet anmoder om, at de får et blad tilsendt.
 

8 - Ansøgning - Øget bevilling fra stiftsbidraget til FTC Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift søger om at den årlige bevilling på 350.000 kr. til drift af FTC øges med 30.000 kr i 2023 til 380.000 kr. FTC anmoder ligeledes om, at bevillingen fremover pristalsreguleres. Der ud over søger FTC om en ekstraordinær bevilling på 76.000 kr., hvoraf Skads Provsti skal finansiere halvdelen fordelt over årene 2023 og 2024 til finansiering af den tværkulturelle medarbejders obligatoriske uddannelse som kirke og kulturmedarbejder. Uddannelsen koster 91.600 kr. i alt. Stiftsrådet skal således finansiere i alt 38.000 kr: 19.000 kr. i 2023 og 19.000 kr. i 2024. Formandskabet indstiller, at ansøgningen om at regulere den årlige bevilling fra 350.000 kr. til 380.000 kr. bevilges, men at man ikke imødekommer anmodningen om en årlig pristalsregulering. Formandskabet indstiller ligeledes, at ansøgningen om medfinansiering af uddannelse som kirke- og kulturmedarbejder imødekommes med 19.000 kr. i Besluttet som indstillet med en bemærkning om at bevillingen gælder til og med 2025. henholdsvis 2023 og 2024. Bilag: Ansøgning til Ribe Stiftsråd om øget bevilling fra stiftsbidraget til FTC, 2022-10-07 Ansøgning om øget bevilling fra stiftsbidraget
 

9 - Ansøgning - støtte til udgivelse af bog Elof Westergaard, Elisabeth Aggerbeck og Jens Torkild Bak ansøger om midler til Bogudgivelsen "Troen, teologien og folkekirken. Der er indgået aftale med forlaget EKSISTENSEN. Eget bidrag er kr. 9000, som de gerne vil ansøge stiftsrådet om. Sager: Ansøgning til Ribe Stiftsråd - Støtte til udgivelse af en bog - 2022 (2022 - 31408) Bilag: ansøgning til stiftsrådet, anøsgning bog, stiftsråd Biskoppen og stiftskontorchefen forlod mødet. Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen. Stiftsrådets medlemmer får hver et eksemplar af bogen.
 

10 - Økonomi: Budget og drift 2022 Jette Jepsen gennemgår budget for drift for 2022. Sager: Stiftsbidrag 2022 (2021 - 1950) Bilag: Aktdokument, SKM_C550i22102408000 Jette Jepsen gennemgik det aktuelle forbrug på stiftsbidraget.

11 - Økonomi: Indlån og udlån Jette Jepsen gennemgår oversigten over indlån og udlån. Sager: Stiftsmidlerne - økonomi - indlån og udlån - 2022 (2022 - 2771) Bilag: Aktdokument, SKM_C550i22101113560 Jette Jepsen gennemgik oversigten over ind- og udlån.

12 - Økonomi: Budget 2023 Jette Jepsen gennemgik budgetønsker og budgetforslaget blev herefter godkendt. Jette Jepsen gennemgår budgetønsker til budget 2023.

13 - Orientering fra formanden · Bemærkninger til stiftsmødet den 5. oktober 2022? · Møde mellem formanden, Erik Nielsen og stiftsadministrationen om stiftsrådets lånepolitik og låneskema. Lånepolitikken og låneskemaet opdateres og sættes på stiftsrådets møde som beslutningspunkt i februar. · Konference om decorum den 9. november 2023 i Vejle - en deltager pr. stiftsråd Formanden orienterede om følgende: Evaluering af stiftsmødet 2022 - der faldt følgende bemærkninger: Der var ønsker om at man kunne få kaffe og kage, når man ankommer til stiftsmødet. Stiftsmødet kunne lægges et andet sted f.eks. ift. Ribelunds festsal. Folkekirken 1-1 var godt og det var spændende at høre om lægmandsakademiet. Paneldebatten fungerede ikke så godt. Tidspunktet kl. 14.30 er kræver, at de der er på arbejde skal holde fri. Det betyder, at der er nogen, der ikke deltager i arrangementet. Møde mellem formanden, Erik Nielsen og stiftsadministrationen om stiftsrådets lånepolitik og låneskema. Lånepolitikken og låneskemaet opdateres og sættes på stiftsrådets møde som beslutningspunkt i februar. Indbydelse til Konference om decorum den 9. november 2023 i Vejle - en deltager pr. stiftsråd Der er kommet en indbydelse til det fælles stiftsrådsmøde den 26. november 2022. Der er individuel tilmelding.
 

14 - Orientering fra biskoppen Arbejdsmiljøet i folkekirken Energikrisen og kirkelukninger Status på projektet "Differentieret vedligehold" Orientering om det fælles kommunikationsarbejde : Nyt Intranet og et tværgående Biskoppen orienterede om følgende: Fokus på arbejdsmiljøet i folkekirken Der er mange, der gerne vil arbejde med området. Der har været en sag, hvor der er sket talrige brud på tavshedspligten. Det bliver taget meget alvorligt. Det afspejler flere ting: en mangel på forståelse af embedsmandsforståelsen, viden om hvor man skal rette henvendelse, hvis man har spørgsmål og endelig kan det afspejle et behov for fællesskab, som man ikke får andre steder. Biskoppen drøfter det med provsterne. teamsamarbejde Energikrisen og kirkelukninger Der er kommet ansøgninger på om man må lukke kirkerne på grund af energikrisen. Biskoppen har afvist at lukke kirkerne. I Malt provsti arbejdes der med strukturændringer Der bliver truffet beslutninger om det inden jul. Orientering om præstemanglen ift. §1a: skab hjælp Status på projektet "Differentieret vedligehold" Varde Provsti er del af projektet. Orientering om det fælles kommunikationsarbejde: Nyt Intranet på vej og et tværgående teamsamarbejde: team intra, team presse og team kampangne
 

15 - Orientering fra Kapitalforvaltningen Det er møde i kapitalforvaltningen i næste uge.

16 - Orientering fra møde i Budgetsamrådet Erik Juhl orienterede fra det seneste møde i Budgetfølgegruppen, hvor ansøgningerne til Omprioriteringspuljen blev drøftet.
 

17 - Mødekalender 2023 28. februar 2023 kl. 16:00-19:00 24. maj 2023 kl. 16:00-19:00 29. august 2023 kl. 16:00-19:00 10. oktober 2023 kl. 15:00-19:00 Elsemarie Dam Jensen kan muligvis ikke deltage den 28. februar 2023.

18 - Eventuelt Invitation til fællesmøde for alle stiftsrådsmedlemmer er udsendt i går.

Referat fra den 1. november 2022 - budget 2023