Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning torsdag den 27. august 2020 fra kl. 10.15 – 15.00 i Aarhus Bispegård, Aarhus Stift


Tilstede fysisk til mødet var:
Fra bestyrelsen
Ebbe Balck Sørensen, Jens Pedersen, Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ester Larsen, Ole Pagels og Søren Kallestrup


Fra sekretariatet
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter
Bodil Abildgaard, Viborg Stift
Jette Madsen, Aarhus Stift


Administrator og kapitalforvaltere
Jyske Invest, Finn Beck Alm. Brand Bank, Casper de Vos-Zehngraff
Danske Capital, Henrik Molsgaard Larsen


Deltagelse via Skype var:
John Theil Münster
Nordea Asset Management, Anders Fisker
Nordea Asset Management, Tobias Hallingskog


Afbud fra
Ole Nielsen i stedet deltager Ester Larsen


Jørgen Nielsen bød velkommen til dette lidt anderledes møde og takkede for opmærksomheden.


Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden
Godkendt.


Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat
Eventuel mulighed for køb af aktier er blevet drøftet.


Jette Madsen gennemgik oplæg og knyttede bemærkninger hertil. Kirkeministeriet er undervejs med et udbud i forbindelse med pensionsmidlerne. De overvejer aktier her, og en model er, at afvente hvad de kommer frem til i den forbindelse. En dialog med ministeriet vil være en mulighed. Der sendes et brev til ministeriet herom og spørges til tidsplaner.


Kirsten Vej Petersen henviste til, om det var besluttet, at aktier er en mulighed.


Jørgen Nielsen henviste til at procesplanen lægger op til en undersøgelse, der kan føre frem til en beslutning om aktier. 


Jette Madsen henviste til, at oplægget henviser til at administrator og forvaltere skal spørges.


Ester Larsen spurgte til kapitalejernes holdning. Den kendes ikke; men der er interesse for at få det undersøgt.


Forvaltere, administrator og ministeriet skal spørges og ministeriet først.


Kirsten Vej Petersen efterlyste en procesplan.


Aktieinvestering er ikke besluttet; men der laves en proces, der leder hen til om det skal besluttes eller ej.


Skal der ske ændringer i investeringspolitikken, herunder de etiske retningslinjer, jfr. henvendelsen fra Roskilde Stift
Jørgen Nielsen oplyste, at det der henvises til er en tidligere opgørelse, der er væk igen og i forretningsudvalget er der ikke enighed; men et flertal i forretningsudvalget indstiller, at der ikke sker ændringer i investeringspolitikken, men at de etiske retningslinjer drøftes på baggrund af henvendelsen fra Roskilde Stift.


Kirsten Vej Petersen slog fast, at ingen af forvalterne har overskredet gældende retningslinjer. Det diskuteres meget i Roskilde Stift. Efter hendes opfattelse ligger der noget mellem linjerne. Våben og afledte ting er ikke skilt ad. Hun beder om, at retningslinjerne diskuteres på det sidste møde på året. Hun håber at forvalterne har lyttet til hendes ord om, hvad der ligger mellem linjerne.


Jørgen Nielsen spurgte til om investeringsmulighederne hvis våben rettes til 1% vil se ud. Alm. Brand Bank vil vende tilbage med et svar. 5% er den almindelige grænse, som bruges af screeningsfirmaer. Danske Bank tilsluttede sig det og Nordea ser det også som en udfordring på under 5%. Det har så ikke relevans for Nordea. Der investeres direkte i bestyrelsens mandat.


Jørgen Nielsen foreslå, at en evt. ændring af reglerne sættes på sidste møde i år. Forvalterne undersøger til dette møde og i den forbindelse bør det uddybes om det er entydigt hvad våbenproduktion er.


Finn Beck oplyste, at en definition af våben afhænger af screeningsfirmaerne definition. Denne definition kunne være god at høre.


John Theil Münster støtter forslaget fra Roskilde.


Jørgen Nielsen konkludere at diskussion af Roskildes forslag udskydes til næste møde og der kommer indlæg fra forvalterne her.


Orientering om status for udbud af KAS og GIAS
Jørgen Nielsen oplyste, at processen med KAS er godt i gang, og en leverandør er fundet. Budgettet ser ud til at kunne overholdes. GIAS er ikke i gang endnu.


Jette Madsen oplyste supplerende, at det kører som en agil proces, og det ser godt ud.


Beslutningspunkt – mulighed for investere op til 5% i Cover Bonds
Ønsket kommer fra Nordea. Nordea oplyste supplerende at de 5% er pr. udsteder. For erhvervsobligationer er med max 1% pr. udsteder. De er meget aktive i dette segment; men med en grænse på 1% er de meget begrænsede. Spredningsreglerne på max 5% er overholdt.


Finn Beck henviste til om de 5% er af de 20% eller af de 100%?


Problematikken forelægges Kirkeministeriet som regeludsteder og sættes derefter på dagsordenen.

Beslutningspunkt - forvalterne både opgiver tidsvægtet og pengevægtet afkast (Ebbes forslag)
Finn Beck oplyste, at de opgør efter tidsvægtet afkast og den er den måde man opgør det på nationalt og internationalt og den måde med bliver certificeret på. Der måles i forhold til tidspunkter. Pengevægtet afkast er i forhold til, hvornår pengene er kommet ind og ud. De kan ikke som administrator gøre det pt. Kirsten Vej Petersen henviste til tidsvægtet afkast er nok.


Danske Bank oplyste, at tidsvægtet afkast er det man bruger. De har i deres rapport også det pengevægtede afkast. Alm. Brand Bank og Nordea har ikke det pengevægtede afkast med.

Spørgsmålet har været diskuteret og møder vanskeligheder, og der gås ikke videre med det.


Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator
Overbliksark - oplysning om afkast/renter fra realkreditobligationer og erhvervsobligationer.

Finn Beck gennemgik bilaget.


Udvikling i likviditeten

Finn Beck gennemgik bilaget.

 

A´conto udlodning vedr. 1. halvår 2020

Finn Beck oplyste, at i kapitalerne 1 og 2 udloddes der 0,2% og i Kapitalerne 3 0,4%. Beløbene svarer til ca. 8 millioner kr. og geninvesteres.

 

Halvårsregnskab 2020

Er sendt til Finanstilsynet og er med her til orientering.


Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne
Alm. Brand Bank

Pixiudgave omdelt og gennemgået.
Forventet rente de næste 12 måneder ved uforandret rente– 0,43%


Danske Bank

Pixiudgave omdelt og gennemgået.

Forventet rente de næste 12 måneder ved uforandret rente – 0,31%


Nordea Asset Management

Pixiudgave omdelt og gennemgået.
Forventet rente de næste 12 måneder ved uforandret rente 0,52%


Kapitalforvaltere forlod mødet.


Ad 8. Eventuelt
Næste møde den 20. oktober 2020 kl. 10.15-15.00.