Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

§ 1, Aftalens parter og aftalens grundlag

Samarbejdet er indgået mellem Blåvandshuk Sogns Menighedsråd og Varde Provsti. Det er besluttet på menighedsrådsmødet i Blåvandshuk Menighedsråd 27. juli 2023 og provstiudvalgsmødet i Varde Provsti 22. august 2023.

§ 2, Hjemmel

Aftalen er indgået i henhold til § 42c, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd samt § 17g, stk. 4 i lov om folkekirkens økonomi.

§ 3, Hjemsted

Samarbejdet har hjemsted i Varde Kommune

§ 4, Opgaver og formål omfattet af samarbejdet

Samarbejdet bemyndiger Varde Provsti til at indgå forpagtningsaftaler på vegne af Blåvandshuk Menighedsråd og underskrive kontrakter for disse aftaler.

Opgaven med udbud af jord- og jagtleje for arealer ejet af Blåvandshuk Menighedsråd overgår i kraft af dette samarbejde fra Blåvandshuk Menighedsråd til Varde Provstiudvalg.

Samarbejdet vedrører kun de arealer, hvor den nuværende forpagtningsaftale udløber pr. 31. januar 2024 (matrikelnumre 1r Ho By, Ho, 84,6101 ha; 1u Ho By, Ho, 3,6095 ha; 1a Oksby Enge, 3,008 ha).

Opgaven består i at forberede udbuddet (gennem konsultation af landbrugsrådgivningen hos SEGES) og sørge for annoncering og indhentning af bud.

Endvidere består opgaven i at afgøre, hvilken budgiver, der fremover skal forpagte de enkelte arealer, og udfærdige og underskrive forpagtningskontrakterne.

§ 5, Varighed

Opgaven skal være afsluttet senest 31. januar 2024.

§ 6, Ikrafttræden

Samarbejdet træder i kraft 1. september 2023.

§ 7, Ophør af samarbejdet

Samarbejdet ophører, når nye forpagtningskontrakter for arealerne er underskrevet og trådt i kraft.

§ 8, Finansiering

Udgifter til konsulentbistand (landbrugsrådgivning) og annoncering af udbuddet betales af Blåvandshuk Menighedsråd.

Indtægterne fra de kommende forpagtningsaftaler tilfalder kirkekassen i Blåvandshuk Sogn.

§ 9, Bestyrelse af samarbejdet

Varde Provstiudvalg bestyrer samarbejdet.

§ 10, Optagelse i samarbejdet 

Der kan ikke optages andre menighedsråd i dette samarbejde.

§ 11, Tilsyn

Varde Provsti fører tilsyn med dette samarbejde og med, at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

§ 12, Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådet og provstiet om vilkårene for dette samarbejde søges først løst mellem parterne. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

§ 13, Ændringer i vedtægten

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt begge parter er enige herom.

§ 14, Offentliggørelse

Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside www.ribestift.dk

Vedtægten kan desuden rekvireres fra de samarbejdende parter.

Godkendt på menighedsrådsmøde d.

 

Formand, Blåvandshuk Menighedsråd

Godkendt på provstiudvalgsmøde d.

 

Formand, Varde Provstiudvalg