Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

 1. Aftalens parter og grundlag
  1. Samarbejdsaftalen indgås mellem det udførende menighedsråd: Højer Menighedsråd, og det bestillende menighedsråd: Daler Menighedsråd.
  2. Aftalen er indgået i henhold til § 42a, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.
 2. Formål
  1. Formålet med samarbejdet er: At få flere timer til organister og kirkesangere
 3. Samarbejdets indhold
  1. Dette samarbejde indebærer, at det udførende menighedsråd varetager (fx den samlede organist og kirketjener) funktion i sognene.
 4. Personaleforhold

4.1 Alle medarbejdere omfattet af dette samarbejde ansættes ved det udførende menighedsråd.

4.2 Det udførende menighedsråd har den daglige ledelse og instruktionsbeføjelse af medarbejderne, hvorfor medarbejderne refererer til dette menighedsråds kontaktperson.

5. Finansiering

5.1 Samarbejdets økonomi administreres gennem og afholdes af det udførende menighedsråds kirkekasse.

- De deltagende menighedsråd deler driftsudgifterne mellem sig. De øvrige menighedsråds andel af udgifterne indbetales til det udførende menighedsråd.

5.2 Fordelingen af udgifterne sker ved:

Daler Menighedsråd betaler årligt 60.000 kr. for lån af personale fra Højer Menighedsråd.

5.3 Hvert år i januar måned udarbejder det udførende menighedsråd budget og regnskab for samarbejdet, som foreligges menighedsrådene. Der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til menighedsrådene. Eventuelle løbende tilpasninger af budgettet forudsætter enighed blandt rådene.

6. Tilsyn

6.1 De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

7. Optagelse i samarbejdet

7.1 Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

7.2 Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

8. Uenighed om fortolkning af vedtægten

8.1 Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

9. Ændringer i vedtægten

9.1 Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

10. Udtræden og ophævelse af samarbejdet

10.1 Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 6 måneders varsel (til udgangen af et regnskabsår). Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

10.2 Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet. 

11. Ikrafttræden og offentliggørelse

11.1 Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1. juni 2022.

11.2 Stk. 2. Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside (www.ribestift.dk). Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

 

Vedtægten skal indeholde oplysninger om, hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet, hvad samarbejdet vedrører, finansieringen af samarbejdet, tilsyn, vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet, afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning, vilkår for ophævelse af samarbejdet og om, hvor vedtægten er offentliggjort, og hvorfra den kan rekvireres.