Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

1. Aftalens parter og grundlag

Samarbejdsaftalen indgås mellem det udførende menighedsråd: Ribe Domsogns Menighedsråd, og det bestillende menighedsråd: Seem Menighedsråd.

Aftalen er indgået i henhold til § 42a, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

2. Formål

Formålet med samarbejdet er: At få flere timer til en organist.

3. Samarbejdets indhold

Dette samarbejde indebærer, at det udførende menighedsråd varetager (fx den samlede organist og kirketjener) funktion i sognene.

4. Personaleforhold

Alle medarbejdere omfattet af dette samarbejde ansættes ved det udførende menighedsråd.

Det udførende menighedsråd har den daglige ledelse og instruktionsbeføjelse af medarbejderne, hvorfor medarbejderne refererer til dette menighedsråds kontaktperson.

5. Finansiering

Samarbejdets økonomi administreres gennem og afholdes af det udførende menighedsråds kirkekasse.

Fordelingen af udgifterne sker ved:

Seem Menighedsråd betaler 20 % af lønnen til organisten.

Opgørelse finder sted hver måned.

Hvert år i januar måned udarbejder det udførende menighedsråd budget og regnskab for samarbejdet, som foreligges menighedsrådene. Der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til menighedsrådene. Eventuelle løbende tilpasninger af budgettet forudsætter enighed blandt rådene.

6. Tilsyn

De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

7. Optagelse i samarbejdet

Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

8. Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

9. Ændringer i vedtægten

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

10.Udtræden og ophævelse af samarbejdet

Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel (til udgangen af et regnskabsår). Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet. 

11. Ikrafttræden og offentliggørelse

Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1. juni 2022.

Stk. 2. Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside, www.ribestift.dk Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

 

Dato

Dato

 

 

 

 

 (formand)

 (formand)

 

Vedtægten skal indeholde oplysninger om, hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet, hvad samarbejdet vedrører, finansieringen af samarbejdet, tilsyn, vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet, afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning, vilkår for ophævelse af samarbejdet og om, hvor vedtægten er offentliggjort, og hvorfra den kan rekvireres.