Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Aftalens parter og grundlag

Samarbejdsaftalen indgås mellem Hodde, Tistrup, Horne og Thorstrup Menighedsråd.

Aftalen er indgået i henhold til § 42 i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

Formål

Formålet med samarbejdet er:

  • at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene
  • at styrke det kulturelle menighedsarbejde

Samarbejdets indhold

Dette samarbejde indebærer, at menighedsrådene i fællesskab varetager koordinering og planlægning af højskoledagene

Fællesudvalg

Samarbejdet udmøntes via et fællesudvalg.

Udvalget består af 2 valgte menighedsrådsmedlemmer fra hvert menighedsråd.

Personaleforhold

Alle medarbejdere bevarer deres ansættelse i hvert deres menighedsråd.

Finansiering

Samarbejdets økonomi administreres gennem Tistrup menighedsråds kirkekasse.

Fordelingen af udgifterne sker ved:

  • En fast fordelingsnøgle på 1/7 til Hodde menighedsråd og 2/7 til hhv. Horne, Tistrup og Thorstrup menighedsråd
  • Hvert år udarbejder det fælles udvalg et regnskab for samarbejdet, som foreligges menighedsrådene.
  • Højskoledagene afholdes i Horne og Hodde-Tistrup Hallen på skift.

Tilsyn

De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

Optagelse i samarbejdet

Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

Ændringer i vedtægten

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

Udtræden og ophævelse af samarbejdet

Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet. 

Ikrafttræden og offentliggørelse

Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 28-1-2022.

Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

Vedtægten offentliggøres på:

Dato: 11. oktober 2022

Dato: 11. oktober 2022

Formand for Tistrup menighedsråd

Ellen Margrethe Højberg

Dato: 11. oktober 2022

Formand for Hodde menighedsråd

Inge Maria Seemann

Dato: 11. oktober 2022

Formand for Horne menighedsråd

Hanne Møller Vammen Wolfsberg

Formand for Thorstrup menighedsråd

Anne Merethe Andreasen