Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

1. Deltagere og formål

1.1. Menighedsrådene for Døstrup sogn og Mjolden Sogn har truffet aftale om samarbejde vedrørende

kirkegårdspersonale i de 2 sogne.

1.2. Formålet med samarbejdet er at:

- at sikre en kvalificeret drift og vedligeholdelse af kirkegårdene

- opnå visse driftsmæssige fordele.

2. Samarbejdsperiode

2.1. Samarbejdet gælder i en forsøgsperiode fra den 1. oktober 2020 – 31. december 2022. Inden

udgangen af september 2022 evalueres samarbejdet.

3. Samarbejdets opgaver m.v.

3.1. Hvert menighedsråd har ansat en graver på fuldtid (37 timer gennemsnitligt pr. uge), som hver især

har ansvaret for driften af henholdsvis Døstrup og Mjolden kirkegårde.

3.2. Fordelingen af ressourcer ser således ud:

 I 2020 arbejder Mjoldens graver 10 % af sin arbejdstid i Døstrup, svarende til hver anden onsdag.

 I 2021 arbejder Mjoldens graver 20 % af sin arbejdstid i Døstrup, svarende til hver onsdag.

3.3 Det er hensigten, at graveren ved Mjolden Sogns Menighedsråd på sigt skal arbejde 12 timer

ugentligt ved Døstrup Sogns Menighedsråd.

3.4. Graverne er pligtige til at afløse hinanden efter de i bilag 1 beskrevne retningslinjer.

3.5. Mjolden Sogns Menighedsråd sørger for tidregistrering i stillingen som graver således, at der kan

redegøres for timeforbruget overfor for Døstrup Sogns Menighedsråd.

4. Menighedsrådenes samarbejdsforhold

4.1. Formand og kontaktperson for Døstrup Sogns Menighedsråd og formand og kontaktperson for

Mjolden Sogns menighedsråd drøfter løbende og efter behov spørgsmål vedrørende samarbejdet.

4.2. Senest 1. maj hvert år drøfter de 2 menighedsrådsformænd behovet for fordeling af timer i det

kommende budgetår.

5. Budget, regnskab og revision

5.1 Afregning mellem sognene

 Udgifterne budgetteres i Mjolden Sogns Menighedsråds budget og

 Døstrup Sogns menighedsråd modtager løbende, hvert kvartal, regninger fra Mjolden Sogns

Menighedsråd. Regninger sendes til kasseren for Døstrup Sogns menighedsråd.

5.2. Lønudgifter

 Der faktureres med aktuel kostpris for lønudgifter til den ved Mjolden Sogns Menighedsråd

ansatte graver.

 Afregning af lønudgifter sker efter den i punkt 3.2. nævnte fordeling.

 Udgifter til befordringsgodtgørelse deles ligeligt mellem de 2 sogne.

6. Tilsyn og ophævelse mv.

Døstrup Sogns Menighedsråd og Mjolden Sogns Menighedsråd kan uafhængigt af hinanden træffe

beslutning om ophævelse af samarbejdet.

Meddelelse om udtræden af samarbejdet skal ske skriftligt til det i samarbejdsaftalen andet sogns

menighedsråd inden 1. marts med virkning fra udgangen af kalenderåret.

7. Ikrafttræden mv.

7.1. Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2021

7.2. De berørte sognes beboere kan gøre sig bekendt med samarbejdsaftalen på følgende steder:

Graverkontoret ved henholdsvis Mjolden og Døstrup Kirkegårde.

Bilag 1.

- Ferie aftales indbyrdes mellem de 2 gravere, således, at de afholder den forskudt og dermed kan

afløse hinanden.

- Når Døstrups graver afholder ferie, er Mjoldens graver forpligtiget til at varetage de kirkelige

opgaver, der ligger i ferien i Døstrup Kirke.

- Når Mjoldens graver afholder ferie, er Døstrups graver forpligtiget til at varetage de kirkelige

opgaver, der ligger i ferien i Mjolden Kirke.

- Søndagsfridage aftales indbyrdes mellem de 2 gravere, således, at de kan afløse hinanden.

Graver varetager som udgangspunkt arbejdet med gudstjenester i ”egen kirke”, medmindre man

skal have fri til noget.

- Ved ferie/fridage, hvor man ikke kam stå til rådighed, indtales der en besked på tlf.svarer om,

hvor længe der afholdes ferie/fri, og der oplyses om, hvem man i stedet kan kontakte (den

anden graver)

- Ved sygdom af kortere varighed (max 14 dage) skal graver 1 x ugentligt rive gangene + fjerne

visnede buketter på den andens kirkegård, samt at varetage de kirkelige opgaver

- Ved de 2 årlige udegudstjenester hjælper de 2 gravere hinanden med opstilling og oprydning.

Dvs. de begge deltager i de 2 gudstjenester.

- Ved arbejdsopgaver, hvor der er brug for 2 personer, aftaler de 2 gravere indbyrdes, hvordan de

kan hjælpe hinanden. Dette gælder også for begravelser.

- Ved ikke varslede arbejdsopgaver i kirken. Hvis kirkens egen graver ikke kan, spørges den anden,

dernæst gravermedhjælper. Hvis ingen af de 3 kan kontaktes Ian hurtigst muligt.

- Timer brugt på/i hinandens kirkegård/kirke noteres og videregives 1 x årligt senest den 12.

januar til kontaktpersonen