Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

1. Aftalens parter og grundlag

1.1 Samarbejdsaftalen indgås mellem Hodde Menighedsråd og Tistrup Menighedsråd.

1.2 Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

 

2. Formål

2.1 Formålet med samarbejdet er:

 - at styrke de driftsmæssige og administrative opgaver.

 

3. Samarbejdets indhold

3.1 Dette samarbejde indebærer, at menighedsrådene i fællesskab varetager den samlede præstesekretærfunktion/sekretærfunktion for menighedsrådene i sognene ud fra arbejdsbeskrivelsen. Se bilag 1.

 

4. Daglig ledelse

4.1 Præsten har den daglige ledelse og er kontaktperson for præstesekretæren.

4.2 Præsten holder MUS samtale med præstesekretæren en gang årligt.

 

5. Personaleforhold

5.1 Præstesekretæren er ansat af Tistrup Menighedsråd.

 

6. Finansiering

6.1 Samarbejdets økonomi administreres gennem Tistrup menighedsråds kirkekasse.

- Afregningen foregår over ligningen til Tistrup menighedsråds kirkekasse efter nedenstående fordelingsnøgle,

6.2 Fordelingen af udgifterne sker ved:

- En fast fordelingsnøgle på 66,67 % til Tistrup menighedsråd og 33,33 % til Hodde menighedsråd.

- I regnskabet indgår fx udgifter til løn, timeforbrug og øvrige udgifter.

6.3 Hvert år udarbejder kasserne i fællesskab et budget og et regnskab for samarbejdet, som foreligges menighedsrådene, Kassererne udarbejder halvårlige budgetopfølgninger til menighedsrådene. Eventuelle løbende tilpasninger af budgettet forudsætter enighed blandt rådene.

6.4 Fælles indkøb af kontorfaciliteter og arbejdsredskaber tilhører præstegården. Der føres inventarliste herover.

6.5 Hvis der opstår længerevarende sygdom hos præstesekretæren:

- aftales det, at alle menighedsråd i samarbejdet afholder en del af de ekstra omkostninger jf. udgiftsfordelingen i pkt. 6.2.

 

7. Tilsyn

7.1 De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårerne i denne vedtægt overholdes.

 

8. Optagelse i samarbejdet

8.1 Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

8.2 Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

 

9. Uenighed om fortolkning af vedtægten

9.1 Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårerne for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

 

10. Ændringer i vedtægten

10.1 Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

 

11. Udtræden og ophævelse af samarbejdet

11.1 Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråde kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

11.2 Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet.

11.3 Ved opløsning af samarbejdet:

- tilfalder kontorfaciliteterne og arbejdsredskaberne præstegården.

11.4 Ved et menighedsråd udtræden af samarbejdet:

- tilfalder alle værdier præstegården.

 

12. Ikraftræden og offentliggørelse

12.1 Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1.6.2021.

12.2 Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

12.3 Vedtægten offentliggøres på Ribe Stifts hjemmeside.

 

(Underskrifter findes på pdf.filen på siden)