Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Vedtægt for samarbejde om organist og organist afløser

 1. aftalens parter og grundlag
  1. Samarbejdet indgås mellem Ansager Menighedsråd og Skovlund Menighedsråd.
  2. Aftalen er indgået i henhold til § 42a, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.
 2. Formål
  1. Formålet med samarbejdet er:

At skabe en attraktiv arbejdsplads og opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer til udvikling af kirkerne og sognenes liv.

 1. Samarbejdets indhold
  1. Dette samarbejde indebærer, at det udførende menighedsråd varetager den samlede organistfunktion i sognene med udgangspunkt i kvartalsvide gudstjenesteplanlægningsmøder.
 2. Personaleforhold
  1. Alle medarbejdere omfattet af dette samarbejde ansættes ved det udførende menighedsråd.
  2. Det udførende menighedsråd har den daglige ledelse og instruktionsbeføjelse af medarbejderne, hvorfor medarbejderne refererer til dette menighedsråds kontaktperson.
 3. Finansiering
  1. Samarbejdets økonomi administreres gennem og afholdes af det udførende menighedsråds kirkekasse, efter nedenstående fordelingsnøgle udregnet efter aktiviteter og befolkningsgrundlag.

Fordelingen af udgifterne sker ved en fast fordelingsnøgle på 55 % til Ansager menighedsråd og 45 % til Skovlund Menighedsråd gældende for organistens faste løn. Udgifter til vikarer og kurser dækkes med 50 % til hver kirkekasse.

  1. I forbindelse med fremlæggelse af budget og regnskab tages aftalen op til revision. Anmoder et menighedsråd herom, skal nærværende aftale tages op til behandling inden for 3 måneder.
  2. Hvert år i marts måned udarbejder det udførende menighedsråd budget og regnskab for samarbejdet, som forelægges menighedsrådene. Eventuelle løbende tilpasninger af budgettet forudsætter enighed blandt rådene.
 1. Tilsyn
  1. De deltagende menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og med at vilkårene i denne vedtægt overholdes.
 2. Optagelse i samarbejdet
  1. Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.
  2. Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.
 3. Uenighed om fortolkning af vedtægten
  1. Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.
 4. Ændringer i vedtægten
  1. Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.
 5. Udtræden og ophævelse af samarbejdet
  1. Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 8 måneders varsel. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.
  2. Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet.
 6. Ikrafttræden og offentliggørelse
  1. Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1.1.2021.
  2. Stk. 2. Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside. www.ribestift.dk

Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.