Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

§ 1 Aftalens parter

Aftalen indgås mellem Jerne, Kvaglund og Skads Sognes Menighedsråd, hjemhørende i Skads Provsti, Ribe Stift.

Stk. 2. Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse af lov om menighedsråd, nr. 771 af 24. juni 2013, §42a.

Stk. 3. Med denne aftale sker der ingen begrænsninger i det enkelte menighedsråds kompetencer.

Stk. 4. Kontaktpersonerne for de i samarbejdet deltagende sogne repræsenterer rådene i det daglige. Stedfortræder for kontaktpersonerne er formanden for det råd, hvor kontaktpersonen måtte have forfald.

§ 2 Formål/opgaver

Formålet med denne aftale er at skabe volumen der sikrer professionel opgaveløsning for så vidt angår personregistrering og betjening af kirkekontor.

§ 3 Ledelse

Jerne Sogns Menighedsråd er ansættelsesmyndighed for kordegnen der varetager opgaverne.

Stk. 2. Kordegnen refererer til de kirkebogsførende sognepræster i de tre sogne for så vidt angår personregistreringen. Kontaktpersonen i Jerne Sogn er daglig leder for kordegnen.

§ 4 Finansiering

Jerne Sogn afholder alle udgifter i forbindelse med ansættelsen.

§ 5 Uenighed

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst mellem menighedsrådene. Fortsatte uenigheder kan indbringes for provsten.

§ 6 Ændring, udtræden og ophør

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

Stk. 2. Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 6 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

Stk. 3. Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil opsigelsesperioden er udløbet.

§ 7 Offentliggørelse

Aftalen er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside (www.ribestift.dk).

Aftalen kan endvidere rekvireres fra Jerne Sogns Menighedsråd.

 

Godkendt af Jerne Sogns Menighedsråd

Dato: 17.11.2021

Poul Nørup, formand

Underskrift

Godkendt af Kvaglund Sogns Menighedsråd

Dato: 3.12.2021

Karin Blok Kristensen, formand

Underskrift

Godkendt af Skads Sogns Menighedsråd

Dato: 8.12.21

Jørgen Møller Kristensen, formand

Underskrift