Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

§ 1. Hjemmelsgrundlag

Stk. 1 Samarbejdet etableres i henhold til § 42a i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24/06/2013 om menighedsråd.

§ 2. Deltagende menighedsråd

Stk. 1 Menighedsrådene i Stenderup og Grindsted sogne indgår aftale om samarbejde om lånt kirkegårds-personale.

§ 3. Indhold

Stk. 1Grindsted kirkegård leverer kvalificeret personale til kirkegården i Stenderup og det tilstræbes, at det er de samme medarbejdere, der udfører opgaverne.

Stk. 2 Arbejdet på kirkegårdene aftales, planlægges og tilrettelægges i samarbejde mellem graveren på Stenderup kirkegård og kirkegårdslederen i Grindsted. Timerne fordeles på årets måneder i forhold til opgaverne og årstiderne.

Stk. 3 Menighedsrådet i Stenderup sogn er ansvarlig for at arbejdspladsen på kirkegården opfylder gældende regler for arbejdsmiljø og sikkerhed.

Stk. 4 Menighedsrådet i Grindsted er ansvarlige for at personalet medbringer de nødvendige personlige værnemidler til sikker udførelse af opgaverne.

§ 4. Økonomi

Stk. 1 Grindsted kirkegård afholder alle udgifter vedr. personalet. Stenderup kirkekasse refunderer til Grindsted kirkekasse forbrug af timer i henhold til bilag 1.

Stk. 2 Tidsforbruget er anslået til 440 timer årligt.

Stk. 3 Grindsted kirkegårdskontor fremsender faktura hvert kvartal.

§ 5. Ændring af aftale

Stk. 1 Aftalen skal genforhandles efter anmodning fra et af menighedsrådene. En evt. ændring træder i kraft efter varetagelse på menighedsmøder i Stenderup og Grindsted sogne med 9 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

Stk. 2 Bilag 1. reguleres hvert år (pr. 1. april).

§ 6. Ikrafttræden og ophør af samarbejdet

Stk. 1 Aftalen træder i kraft 01.04.2020 og varer ved indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen fremsendes til Grene Provsti efter godkendelse.

Stk. 2 Aftalen kan opsiges af hver part med 9 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

§ 7. Offentliggørelse

Stk. 1 Aftalen offentliggøres på menighedsrådenes hjemmesider

Stk. 2 Aftalen offentliggøres på Ribe Stifts hjemmeside

§ 8. Underskrifter

Dato: 21. oktober 2020

For Stenderup Sogns Menighedsråd, Tine Bjerre Juul Thomsen, Formand

For Grindsted Sogns Menighedsråd, Lone H. Ovesen, Formand