Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Vedtægt for samarbejde om kirkegårds-personale

§ 1 Hjemmelsgrundlag

Stk. 1. Samarbejdet etableres i henhold til § 42a, i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24/06/2013 om menighedsråd.

 

§ 2 De deltagende menighedsråd

Stk 1 Menighedsrådene i Stenderup og Grindstd sogne indgår aftale om lånt kirkegårds-personale.

 

§ 3 Indhold

Stk. 1. Grindsted kirkegård leverer kvalificeret personale til kirkegården i Stenderup og det tilstræbes, at det er da samme medarbejdere, der udfører opgaverne.

Stk. 2. Arbejdet på kirkegårdene aftales, planlægges og tilrettelægges i samarbejde mellem graveren på Stenderup kirkegård og kirkegårdslederen i Grindsted. TImerne fordeles på årets måneder i forhold til opgaverne og årstiderne.

Stk. 3. Menighedsrådet i Stenderup sogn er ansvarlig for at arbejdspladsen på kirkegården opfylder gældende regler for arbejdsmiljø og sikkerhed.

Stk. 4. Menighedsrådet i Grindsted er ansvarlige for at personalet medbringer de nødvendige personlige værnemidler til sikker udførelse af opgaverne.

 

§ 4 Økonomi

Stk 1. Grindsted kirkegård afholder alle udgifter vedr. personalet. Stenderup kirkekasse refunderer til Grindsted kirkekasse forbrug af timer i henhold til bilag 1.

Stk. 2. Tidsforbruget er anslået til 440 timer årligt.

Stk. 3. Grindsted kirkegårdskontor fremsender faktura hvert kvartal.

 

§ 5 Ændring af aftale

Stk. 1. Aftalen skal genforhandles efter anmodning fra et af menighedsrådene. En evt. ændring træder i kraft efter vedtagelse på menighedsrådsmøder i Stenderup og Grindsted sogne med 9 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

Stk. 2. Bilag 1 reguleres hvert år (pr. 1. april)

 

§ 6 Ikrafttræden og ophør af samarbejdet

Stk. 1. Aftalen træder i kraft 01.04.2020 og varer indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen fremsendes til Grene provsti efter godkendelse.

Stk. 2. Aftalen kan opsigges af hver part med 9 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

 

§ 7 Offentliggørelse

Stk. 1. Aftalen offentliggøres på sognenes hjemmesider.

Stk. 2. Aftalen offentliggøres på Ribe Stifts hjemmeside.