Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

1. Deltagende menighedsråd:

Ballum Sogns Menighedsråd

Brede Sogns Menighedsråd

Sdr. Skast Sogns Menighedsråd

Randerup Sogns Menighedsråd

Hjerpsted Sogns Menighedsråd

Emmerlev Sogns Menighedsråd

Visby Sogns Menighedsråd

 

Formålet med samarbejdet er at:

  • at sikre en kvalificeret drift af kirkegårdene
  • at sikre de nødvendige personalemæssige ressourcer
  • opnår visse driftsmæssige fordele

2. Samarbejdsperiode

Samarbejdet gælder fra den 1. juni 2020

3. Samarbejdets opgaver m.v.

Opgaver i samarbejdet er:

  • Gensidig vikarforpligtelse mellem gravere og gravmedhjælpere ved de deltagende sogne som nævnt i punkt 1.
  • Ekstra hjælp i forbindelse med større opgaver – eks. Jordbegravelser
  • Kirketjeneste i forbindelse med gudstjenester og bisættelser/begravelser
  • Pasning af de 7 kirkegårde

Tilpasning af de 7 kirkegårde vil blive implementeret løbende i forbindelse med ledighed i stillinger som graver eller gravermedhjælper.

Til planlægning af aktiviteter kalendersystemet Kaboo. Der udpeges en medarbejder eller et menighedsmedlem pr. sogn til at være ansvarlig for opdatering i Kaboo vedrørende aktiviteter for netop det sogn. Der skal være personsammenfald i forhold til andre samarbejdsaftaler mellem parterne.

4. Bestyrelse

Der nedsættes et udvalg for samarbejdet bestående af 7 medlemmer. Hvert af de deltagende sogne vælger blandt de valgte medlemmer 1 medlem til udvalget.

Bestyrelsen foretager vurdering af behovet for ressourcer til samarbejdet i forbindelse med ledighed i stillinger. Vurderingen skal finde sted forinden stillinger opslås ledige.

I forbindelse med vurdering af ressourcebehovet aftales at de øvrige sogne leverer nødvendige oplysninger til formålet.

Bestyrelsen sender indstilling om stillingstørrelse til det sogn hvor ansættelsesforholdet har hørt til. Det enkelte sogn træffer derefter afgørelse om stillingens fremtidige størrelse.

 

5. Ressourcer

Der er ved samarbejdsaftalens indgåelse afsat følgende ressourcer til samarbejdet:

Ballum: 1.924 timer graver og 1.100 timers medhjælp

Brede: 1.924 timer graver og 1.943 timers medhjælp

Sdr. Skast 1.534 timer graver

Randerup: 1.638 timer graver

Hjerpsted 1.560 timer graver

Emmerlev: 1.924 timer graver og 900 timers medhjælp

Visby: 1.924 timer graver og 400 timers medhjælp

 

De nævnte timetal er inkl. ferieperioder.

 

6. Økonomi

Der er i stillingerne som graver ved de deltagende menighedsråd indregnet timer til samarbejdet. Der vil derfor ikke ske betaling ud over de i punkt 5 nævnte stillingers størrelse.

Parterne antager, at der er lige stor mængde af arbejde omfattet af denne aftale ved de deltagende sogne. Der vil derfor ikke være noget økonomisk mellemværende mellem deltagerne.

Ved ændringer i ressourcerne sker tilpasning af midler i forbindelse med den årlige budgetlægning. Skulle et sogn få en ledig stilling i løbet af regnskabsåret, afregnes for det nye fastsatte behov for ressourcer til de øvrige sogne.

Ved ledighed i stillinger som graver eller gravmedhjælper aftales. At der sker vurdering af det samlede behov for ressourcer til funktionen som graver i pastoratet – jf. punkt 4.

Parterne i aftalen forpligtiger sig til at foretage nødvendige budgetmæssige tilpasning i forhold til behovet for ressourcer til pasning af kirkegårdene.

 

5. Tilsyn og ophævelse mv.

Hvert af de deltagende menighedsråd kan uafhængigt af hinanden træffe beslutning om udtrædelse af samarbejdet.

Meddelelse om udtræden af samarbejdet skal ske skriftligt til de øvrige deltagende menighedsråd inden 1. marts med virkning fra udgangen af kalenderåret.

 

6. Ikrafttrædelse

Aftalen træder i kraft den 1. juni. 2020.