Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Vedtægt for samarbejde om fælles regnskabsfører

§ 1 Aftalens parter og aftalens grundlag

Stk. 1. Denne aftale indgås mellem menighedsrådene i Skjern og Tarm Sogne, hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern kommune.

Stk. 2. Grundlaget for samarbejdet er § 42a i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 om menighedsråd og § 2 i lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om folkekirkens økonomi.

 

§ 2 Arbejdsopgaver omfattet af aftalen

Stk. 1. Aftalen vedrører fra 1. januar 2020 samarbejde om:

 1. Regnskabsføring for Skjern Kirkekasse i henhold til vedtægten for regnskabsføring.
 2. Skjern kirkekontor og menighedsråd foretager:
 • Anvisning af samtlige regnskabs- og bogføringsbilag.
 • Rettidig betalinger af regninger og pligtige pengeydelser.
 • Orienterer regnskabsføreren om samtlige forhold vedrørende Skjern Sogn, som kan have betydning for udarbejdelse af retvisende budget og regnskab.
 • Udsteder bemyndigelse til regnskabsføreren til at kunne disponere over Menighedsrådets bankkonti.
 1. Tarm Menighedsråd foretager:
 • Betalinger, når det er aftalt med den valgte kasserer.
 • Periodevis bogføring i overensstemmelse med gældende regler.
 • Udarbejde budgetforslag og budget i samarbejde med Skjerns folkevalgte kasserer og på baggrund af menighedsrådet forberedelse.
 • Deltagelse i regnskabsudvalgets møder ved behandling af kvartalsrapporter, budget og regnskab, samt deltagelse i det forberedende og det årlige budgetsamråd.
 • Udarbejdelse af årsregnskab
 • Kvartalsvis budgetopfølgning til menighedsrådet.

Stk. 2. Arbejds- og ansættelsesvilkår for de af samarbejdet omfattede regnskabsførere påhviler og udøves alene af Tarm Menighedsråd

Stk. 3. Samarbejdet udøves i nær kontakt med Skjern menighedsråds folkevalgte kasserer og menighedskoordinator.

 

§ 3 Finansiering af samarbejdet

Stk. 1. Regnskabsføreren ansættes og aflønnes af Tarm Menighedsråd.

Stk. 2. Skjern Menighedsråd betaler til Tarm Menighedsråd et årligt vederlag på kr. 50.000,00 (beløbet udredes excl. Moms.)

Stk. 3. De nævnte beløb er 1. januar 2020-niveau, Beløbet reguleres årligt pr. 1. januar, med den af kirkeministeriet udmeldte fremskrivningsprocent vedrørende budgetlægning af lønninger. Beløbet reguleres første gang pr. 1. januar 2021.

Vederlaget forfalder til betaling kvartalsvis, den sidste hverdag i kvartalet.

Stk. 4. Skjern menighedsråd afholder udgifter til regnskabssystem.

 

§ 4 Uenighed om denne vedtægt

Ved uenighed om fortolkning af denne vedtægt afholdes møde mellem formænd og kassererne for menighedsrådene samt den ansvarlige regnskabsfører. Efterfølgende skal menighedsrådene godkende repræsentanternes forslag til løsning af uenigheden. Kan der ikke findes en løsning forelægges vedtægten stiftsøvrigheden til afgørelse.

 

§ 5 Optagelse af andre menighedsråd i samarbejdet

Hvis andre menighedsråd ønsker at deltage i, oprettes selvstændige vedtægter for dette. Regnskabsføringen vedrørende Skjern Kirkekasse er først og fremmest Skjern Menighedsråds anliggende.

 

§ 6 Varighed og ophævelse af samarbejdet

Stk. 1. Vilkårene i denne vedtægt skal forhandles og godkendes hvert 4. år, næste gang i 2. halvår af 2023.

Stk. 2. Menighedsrådene kan dog hver for sig forlange en forhandling om vedtægtens vilkår. Ved enighed om ændring af vilkårene træder ændringerne i kraft med højest 6 måneders varsel.

Stk. 3. Samarbejdet kan opsiges af et af menighedsrådene med 8 måneders varsel.

 

§ 7 Offentliggørelse

Denne vedtægt offentliggøres på Ribe Stifts hjemmeside, jfr. § 42 a, stk. 2.

Kopi af vedtægten kan rekvireres hos formændene samt ved kirkekontorene ved Skjern og Tarm kirker.