Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Vedtægt for samarbejde med Fælles Regnskabskontor, Varde

Vedtægt for samarbejdsaftale mellem Alslevs Sogns Menighedsråd og Varde Sogns Menighedsråd om udarbejdelse af regnskabsfunktionen på Fælles Regnskabskontor i medfør af § 42 a i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 om menighedsråd.

 

Deltagere og formål

§ 1. Samarbejdet omfatter udførelsen af regnskabsfunktionen på Fælles Regnskabskontor.

For den konkrete vedtægt påtager Varde Menighedsråd sig udførelsen af regnskabsfunktionen for Alslev Sogn.

Regnskabskontorets ydelser fremgår af et ydelseskatalog, som er udleveret til det pågældende menighedsråd. Ydelse ud over dette katalog afregnes særskilt.

Der afholdes årligt mindst ét møde, hvor samarbejdet i det forgangne år drøftes samt hvorledes samarbejdet skal forløbe i det kommende år.

Møder derudover kan indkaldes af hver af parterne.

Varde Menighedsråd er ansvarlig for regnskabskontorets drift og er ansættelsesmyndighed.

Menighedsrådet er oprettet oprettet i Brandsoft-systemet og her dermed adgang til at se egne regnskaber.

Menighedsrådet afleverer løbende attesterede, anviste bilag (faktura, arbejdssedler mv.) til regnskabskontoret hver 14. dag (eller inden for betalingsfristens udløb).

Menighedsrådet udsteder bemyndigelse til at regnskabsføreren kan disponere over/har se-adgang til menighedsrådenes bankkonti.

 

Hjemsted

§ 2. Samarbejdet har hjemsted i Varde Kommune.

 

Samarbejdsperiode

§ 3. Samarbejdet er påbegyndt/påbegyndes 1. marts 2008.

 

Finansiering

§ 4. Samarbejdet finanseres dels af det deltagende menighedsråds kirkekasse med et beløb svarende til kassererhonoraret i Provstiets vejledning om fastsættelse af honorar af 19/6 2015, kr. 39.190,60 for Alslev i 2016, og dels af ligningsmidler indbetalt til Varde Kirkekasse, afsat på budgetsamråd i henhold til budget for Fælles Regnskabskontor.

 

Tilsyn og vilkår for ophævelse

§ 5. Beslutning om ophævelse af samarbejdet kan gensidigt opsiges med 1 års varsel pr 31. december.

§ 6. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt, eller om forholdet mellem deltagerne i denne vedtægt indbyrdes, kan forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse.

 

Vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet

§ 7. Andre menighedsråd i Varde Provsti kan opnå et tilsvarende samarbejde såfremt de har et ønske herom og der er arbejdsmæssige ressourcer på Regnskabskontoret.

 

Ikraftræden

§ 8. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2016.

§ 9. Det berørte sogns beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten ved henvendelse til Varde Menighedsråd. Vedtægten er endvidere offentliggjort på www.ribestift.dk

 

Dato og underskrift

Aftalen er underskrevet af begge parter. Dette fremgår af pdf-filen på siden.