Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Forslag til vielsesliturgi

Liturgi til corona-venlig vielse

Kirkeklokkerne ringer, indtil bruden er på plads

Indgang (præludium) Bruden går ind

Orgel + solosang (2 vers)

Hilsen

Læsning

Orgel + solosang (2 vers)

Tale

Tilspørgsel og erklæring

Forbøn

Orgel + solosang (2 vers)

Fadervor

Velsignelse

Postludium (parret går ud sammen)

 

Corona – opfordring til forsigtighed til de menighedsråd, der ikke er omfattet af de udvidede Covid-19-restriktioner.

Til alle menighedsråd, præster og provster i Ribe Stift

Kære alle

Jeg sendte i går sammen med biskop Henrik Stubkjær et brev ud til alle de menighedsråd i Ribe Stift, der er beliggende i de kommuner, som fra i går kl. 16 blev omfattet af de udvidede Covid-19-restriktioner. Brevet indeholdt en opfordring til at aflyse alle ikke nødvendige arrangementer.

I dag skriver jeg til jer alle med den samme opfordring.

Jeg synes, at situationen med en kraftig stigning i antallet af personer med Covid-19 er så alvorlig, at jeg vil opfordre jer til i hele Ribe Stift at overholde de samme retningslinjer som kirkerne i kommuner med de udvidede Covid-19-restriktioner. Herigennem vil vi aktivt medvirke til, at vi alle omgås færrest mulige mennesker.

Det betyder helt konkret, at jeg opfordrer jer til,

 

 • At lade alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejde hjemmefra.  Det skal dog sikres, at det fornødne personale til at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger er til stede. De medarbejdere, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan fortsat løse disse opgaver.

 

 • At alle kirkelige aktiviteter aflyses eller udskydes. Dette gælder koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe, og ældreaktiviteter mv.

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger kan fortsat holdes med de begrænsninger, vi allerede kender – herunder også begravelser og bisættelser.

Vi har i denne situation samtidig et stort ansvar for at være kirke midt i denne kritiske situation. Der er mange mennesker, som har behov for at komme i kirkens rum for at finde trøst og håb – både ved personlig andagt og ved gudstjenester. Eller for at tale med en præst. Vi har som kirke en stor samfundsopgave ved at være en social ventil – et rum, hvor vi kan mødes midt i alt det usikre og den menneskelig isolation.

Tak for jeres store indsats for, at vi kan være kirke - også her under disse svære forhold.

Tak for al jeres tålmodighed og kreativitet. Vi ved, at I slider i frontlinjen. Tak, fordi I agerer, som de myndighedspersoner I også er, og på den ene side sikrer, at vi er til rådighed som kirke midt i en krisetid, og samtidig er med til at forhindre yderligere smittespredning.

 

Med venlig hilsen

 

Elof Westergaard

Biskop i Ribe Stift

Hilsen fra biskoppen ved genåbning af kirken

Kære alle provster, præster og menighedsråd i Ribe Stift
Sent søndag aften kom de officielle retningslinjer for genåbningen af kirken, og vi kan nu for alvor komme rigtig i gang med arbejdet.
Der er ikke tvivl om, at vi alle kommer til at arbejde med de nye retningslinjer, men jeg vil først og fremmest understrege den store glæde det er, at kunne åbne dørene til kirken igen.
Jeg ved at der vil stor efterspørgsel efter kirkelige handlinger både i form af dåb, vielser og begra-velser, og jeg håber, at det er muligt at imødekomme dette behov. Stil jer til rådighed og vær der – naturligvis med alle de nødvendige forbehold for at mindske smittespredningen.


I forhold til orienteringen jeg udsendte i torsdags, er der et par detaljer, som jeg gerne vil supplere med nedenfor:


Deltagerantal i kirken:
Reglerne for deltagelse ved gudstjenester og andre aktiviteter i kirken er reglerne, som vi kender fra begravelserne.
Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 4 kvm gulvareal, hvortil der er offentlig ad-gang. Er gulvarealet under 4 kvm, må der tillades adgang for 1 besøgende. Gulvarealet i opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Forkynderen samt evt. personale (og frivillige), som medvirker ved gudstjenesterne, tælles ikke med i opgørelsen.

Jeg vil fortsat bede jer om, at slå antallet op på kirkedøren, på kirkens hjemmeside og sende det til orientering til provsten. Der forefindes skabeloner til dette i materialebanken på fol-kekirken.dk, som kan findes her.
Afstandskravet på 1 hhv. 2 m. mellem personer gælder også. Det betyder, at det skal være tyde-ligt, hvor på bænkene folk må sætte sig. Personer der er i daglig kontakt, som f.eks. medlemmer af samme husstand, kan sidde med normal afstand.


Forsamlingsforbud og udendørs aktiviteter:
Udendørs aktiviteter skal fortsat overholde forsamlingsforbuddet, bortset fra begravelser og bisæt-telser. Dette vil med andre ord sige, at friluftsgudstjenester og andre udendørs arrangement kun må afholdes for maksimalt 10 personer.
Jeg ved, at rigtig mange plejer at holde udendørs pinsegudstjenester, som derved ikke vil være muligt i år. Jeg håber derimod, at I fortsat vil afholde pinsegudstjenester indendørs efter de gældende regler jf. ovenfor.


Nadver
Der er udgivet en særskilt vejledning om nadver, der er tilgængelig på DAP her.

Jeg vil gerne appellere til, at der tages stilling til, hvordan I specifikt bedst muligt får gennemført
nadvergangen sundhedsmæssigt forsvarligt.
I nogle tilfælde kan løsningen være, at der ikke afholdes nadver, da dette rent praktisk ikke er foreneligt med kirkerummets indretning.

Hvis I er utrygge ved at holde nadver, er det i orden at udskyde dette til der ikke længere er restriktioner
vedrørende smittespredning af covid-19.

En mulig måde at holde nadver på kunne være:
Der bruges engangsbægre, og brødet lægges i bægeret inden gudstjenesten. Husk at bruge handsker. Bægrene stilles på en bakke i højre side.
Deltagerne tager bægeret og går op til alterskranken. Der holdes god afstand, både på vej op og bed skranken. Man rejser sig først og går op, når der er plads, så der ikke bliver trængsel i midtergangen.
Nadverhandlingen foretages stående, så præsten ikke skal bøje sig over deltagerne.
Deltagerne spiser brødet, og præsten går rundt med vinen.
Uddelingen foregår i tavsheds, så risikoen for dråber og dermed smittespredning mindskes.
Deltagerne går ned i modsatte side. Der kan evt. stå en bakke eller spand til de brugte bægre.

Jeg vil lade denne vurdering være op til jer, men vil samtidig opfordre jer til nøje at overveje mulighederne
og evt. kontakte jeres provsti ved tvivlsspørgsmål og eventuelle løsningsforslag.

Her er det også vigtigt at påpege at alle aftaler omkring nadver skal indgås imellem præster og menighedsråddet.


Transmission
Vi skal fortsat passe på hinanden, hvorfor der vil være nogle faste kirkegængere der fortsat ikke vil kunne komme i kirken på grund af smittefaren. I kan derfor med fordel overveje, om I vil anvende
livetransmission af gudstjenesten eller på anden måde benytte digitale medier.

Der er udgivet vejledning på DAP angående tranmissioner af gudstjenester, som kan læses her.

Jeg vil fortsat udgive streamede prædikener på Ribe Stifts Facebookside, som I er mere end velkomne til at anvende.

Ekstra kirkelige handlinger
Jeg ved, at der vil være et øget pres i forhold til urnenedsættelser, dåb, vielser og eventuelt ekstra gudstjenester.
Hvis I og/eller præsten skønner, at der er behov for ekstra kirkelige handlinger, skal menighedsrå-dene stille personale til rådighed til disse. Bliver det til mange ekstra handlinger, kan det betyde en uventet udgift for kirkekassen, som budgettet ikke har taget højde for. Skulle det var årets udgang og årsregnskabets aflæggelse vise sig, at kirkekassen har fået underskud i kraft af de øgede udgif-ter til ekstra kirkelige handlinger, skal menighedsrådets kontakte provstiudvalget herom.


Møder i menighedsrådene
Efter de nye retningslinjer er det nu muligt at afholde fysiske menighedsrådsmøder som før nedluk-ningen. Jeg skal i denne sammenhæng gøre jer opmærksomme på fortsat at have øget fokus på sundhedsstyrelsens anbefalinger angående hygiejne samt de skærpede krav til formanden om til-rettelæggelse af møderne.


Klokkeringning
I forbindelse med nedlukningen af samfundet, herunder kirkerne, opfordrede vi alle til at aftenringe kl. 17.Da kirken nu igen er åbnet, vil denne opfordring ophøre. Aftenringningen bør derfor fremad-rettet ske kl. 18, ligesom før vi lukkede samfundet ned.

Til sidst vil jeg for god ordens skyld endnu en gang linke til sundhedsmyndighedernes anvisninger her.


Jeg glæder mig til, at vi igen kan åbne kirkedørene for vores menigheder. Der vil være flere tvivls-spørgsmål som opstår undervejs, og her må I endelig ikke tøve med at kontakte jeres provst eller stiftet.


Med venlig hilsen
Biskop Elof Westergaard
Ribe Stift

Vejledning til præster og kirkebetjening

Vejledning til præster og kirkebetjening

Biskopperne har på baggrund af sundheds- og ældreministerens regler for gennemførelse af begravelser og bisættelser i folkekirken, udarbejdet denne vejledning til gennemførelse af begravelser og bisættelser med det overordnede sigte, at undgå smittespredning af COVID-19.

Vejledningens formål er også at sikre, at præsterne og kirkebetjeningen kan arbejde under betryggende forhold, samtidig med at der kan tages en værdig afsked med afdøde.

Regelgrundlaget

Ved begravelser og bisættelser i folkekirken gælder der ikke en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib, og der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand. Dette fremgår af § 5, stk. 2, 1. pkt., jf. § 7 i Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. marts 2020 (om forbud mod større forsamlinger og forbud modadgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i Sundheds- og Ældreministeriets ovennævnte bekendtgørelse.

Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Det skal dog bemærkes, at formuleringen af bekendtgørelsens § 7, nr. 1, ikke i sig selv hindrer, at der kun tillades adgang for et færre antal personer, end det maksimum som kan beregnes efter bestemmelsen.

Det betyder, at der aktivt for den enkelte kirke skal foretages en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke m.v. og under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes generelle anvisninger.

Det er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren. Fastsættelse af antal sker i balancemellem hensynet kirkens indretning og det almene vel, hvor folkekirken som det øvrige samfund skal undgå smittespredning.

 

Forud for begravelsen/bisættelsen

Når begravelsesmyndigheden får meddelelse om et dødsfald, tager præsten telefonisk kontakt til de pårørende.

I samtale med de pårørende orienterer præsten om muligheden for at få foretaget kremering (hvis det var afdødes ønske) først og med efterfølgende jordpåkastelse. En anden mulighed er at udsætte en eventuel mindesammenkomst til den efterfølgende urnenedsættelse.

Præsten oplyser hvor mange personer der efter de lokale forhold kan få adgang til kirken. Ofte vil der allerede på forhånd være taget stilling til det maksimale antal deltagere ved den enkelte kirke, jf ovenfor.

Hvis de pårørende ønsker begravelsen/bisættelsen fortaget med det samme, aftaler præsten en samtale med de pårørende pr. telefon, eller i et større lokale med højst 2 – 3 personer, hvor Sundhedsmyndighedernes anvisninger om smitteminimering kan overholdes.

I kirken

Præsten og kirkebetjeningen skal sikre, at informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Coronavirussygdom, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd opsættes ved kirken. Informationsmaterialer og plakater kan findes på Sundhedsstyrelses hjemmeside www.sst.dk

Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken. Kirkebetjeningen bør bruge engangshandsker

Præsten og kirkebetjeningen skal være i kirken i god tid forud for begravelsen/bisættelsen, og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Ved selve begravelseshandlingen skal præsten og kirkebetjeningen hele tiden holde sig for øje, at der kan være den fornødne afstand mellem deltagerne (over 2 meter).

Det betyder, at præsten og kirkebetjeningen skal sikre, at der ikke kommer flere personer ind i kirken end det antal, der på forhånd er fastsat. Det kan være en mulighed, forud for handlingen, at lave markeringer i kirken, for eksempel hvor deltagerne må sætte sig ved at lægge et salmeark på de bænke der anvendes med god afstand imellem.

Præsten skal som indledning til begravelsen, og igen inden kisten bæres ud, orientere om, hvordan deltagerne skal forlade kirken, når handlingen er slut, så det sikres, at de ikke kommer for tæt på hinanden.

Der bør være ekstra opmærksomhed på afstandskravene ved udbæring af kisten og der bør benyttes en katafalk, hvis det er muligt. Alternativt må kisten bæres ud af bedemanden efterfølgende.

Afslutningsvist skal præsten, inden kisten bæres ud, igen gøre deltagerne opmærksomme på, i hvilken rækkefølge deltagerne forlader kirken, og minde om at holde afstand uden for kirken, selv om det naturlige i situationen er at søge sammen.

 

Uden for kirken

Præsten og kirkebetjeningen skal også udenfor være opmærksom på, at afstandskravene overholdes. Det kan anbefales at man undlader skikken med at følge efter rustvognen, da det er med til at vanskeliggøre afstandskravene, når gruppen igen opløses.

 

Rengøring

Område

Anbefaling

Indgangsdøren

Indgangsdøren til kirken bør stå åben, når deltagerne ankommer for at sikre, at færrest mulige berører døren til kirken.

Hynder på kirkebænke

Såfremt det er muligt fjernes hynder til bænkene og bænkene rengøres efter brug.

Såfremt det ikke er muligt at fjerne hynderne kan disse tildækkes af materiale, som bortskaffes efter hver handling.

Kan hynderne ikke fjernes eller tildækkes kan det, ved flere på hinanden følgende handlinger, være hensigtsmæssigt, at benytte hver anden bænk og skifte, ved den næste handling (række 1,3,5,7 osv. til første handling og række 2,4,6,8 osv. til den næste handling). Dette betyder at rækkerne bør afspærres.

Salmebøger

Der bør ikke benyttes salmebøger men løse salmeark/sanghæfter, som kan bortskaffes efter handlingen.

Katafalk

Benyttes der katafalk, skal de dele som berøres også rengøres.

Udluftning

Der bør i videst muligt omfang ske god udluftning mellem de kirkelige handlinger.

Toiletter

Der skal ske rengøring af toiletter mellem de kirkelige handlinger.

 

Der skal være tid til, mellem de kirkelige handlinger, at personalet kan nå at rengøre låger, bænke, dørhåndtag samt øvrigt materiel som kirkegængerne kan komme i berøring med.

 

Vejledning om transmissioner fra kirken

Efter det store ønske om at kunne transmittere fra de kirkelige handlinger, der foretages i kirken med minimum antal deltagere, er der udarbejdet denne vejledning ang. retningslinjer og regler for transmissioner fra kirken.

Du kan finde vejledningen og samtykkeerklæringer her og på DAP.

Vejledning om begravelsesform ved bisættelser

Biskopperne peger på under den nuværende epidemi undtagelsesvist at anvende begravelsesformen jordpåkastelse efter kremering. En begravelsesform vel og mærke for dem, der ønsker kremering og ikke kistebegravelse. På den måde kan begravelserne udskydes til det igen er sikkert at forsamles, og alle kan deltage i begravelsen med jordfæstelsesritual og tage afsked uden risiko for deres og andres helbred.

Den pågældende begravelsesform omtales på følgende måde i bekendtgørelse nr.593 af 12. januar 1975 om begravelse og ligbrænding §8 stk 2: ”Når en præst i folkekirken medvirker, skal folkekirkens jordpåkastelsesritual følges. Ved ligbrænding skal jordpåkastelsen foregå inden brændingen. Undtagelse herfra kan dog ske, når præsten finder, at omstændighederne taler derfor”.    
 
Som det fremgår, så er det præsten som begravelsesmyndighed, der skal give tilladelse til, at begravelsen undtagelsesvist kan foregå på denne måde. Begravelsesformen kan kun anvendes under helt særlige forhold sådan som det er tilfældet nu, men den skal ikke finde sted under normale forhold. Begravelsesformen må altså ikke danne præcedens, og det skal derfor understreges overfor både efterladte og bedemænd, at der er tale om en undtagelse. Samtidig skal det dog fremhæves, at der er tale om en begravelsesform, der er i den nugældende situation synes at give de bedste muligheder for en begravelse, der bliver en god afsked for alle. 
 
At lade præsten fortage jordpåkastelsen før brænding uden tilstedeværelse af pårørende for så på et senere tidspunkt at holde en mindehøjtidelighed kunne også synes at være en form, der kunne fungere som løsning på den sundhedssrisko, der for nuværende er forbundet med forsamlinger. Denne fremgangsmåde bør dog som hovedregel ikke anvendes. Biskopperne finder videre, at det ud fra et sjælesørgerisk synspunkt er vigtigt at pårørende og andre har mulighed for at bevidne jordfæstelsesritualet, som indeholder en klar forkyndelse for de efterladte af opstandelsens håb. Erfaringer med nøddåb fortæller desuden, at det er vigtigt for de pårørende at have meget konkret viden om, at ritualet har fundet sted, og der er grund til at tro, at det samme gør sig gældende i forhold til begravelsen.

Opdateret vejledning fra biskopperne

Regeringens nye tiltag, der blev præsenteret i går, har også stor betydning for kirkerne. Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet for at håndtere situationen. Vi opfordrer alle til at tage ansvar for at bryde smittekæderne. Læs og følgende

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket er vores og Kirkeministeriets anbefaling.

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand, og at krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det vil sige, at der skal være en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke mv. Vi opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt. Dette er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren.

Kirketjener/graver og præst skal begge stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.

Biskopperne peger på under den nuværende epidemi undtagelsesvist at anvende begravelsesformen ”jordpåkastelse efter kremering” – se dokument om dette.

Vi opfordrer til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

Når der gennemføres begravelser og bisættelser i folkekirken, og hvis der gennemføres dåb og vielser, skal der samtidig opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Corinavirussygdom, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det skal desuden sikres, at folkekirkens medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Endelig skal der så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken.

Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem. Følg sundhedsmyndigheders generelle anbefalinger i forbindelse med besøg i private hjem.

Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte.

Hold jer løbende orienteret. Ved spørgsmål kontakt provst eller biskop.

Konfirmationer: Udskydelse og regler for undervisning

Corona-virus: Konfirmationer til og med påsken 2020 bliver udskudt grundet smitterisiko. Konfirmandundervisning er aflyst, men der er mulighed for fjernundervisning, hvis præsterne skønner det.

Landets biskopper understreger, at når konfirmationer til og med påsken 'bør' udskydes, skal det opfattes som et 'skal', da det i praksis vil være nærmest umuligt at gennemføre konfirmationer og de efterfølgende fester inden for regeringens og Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Om konfirmationer efter påske også bliver aflyst, er der endnu ikke taget stilling til, da man løbende følger regeringens udmeldinger. Præster og konfirmandfamilier bør dog indstille sig på, at det også kan blive nødvendigt at udskyde konfirmationer, som ligger efter påske.

Det vil blive meldt ud hurtigst muligt, hvis der bliver behov for at udskyde yderligere konfirmationer.

Fjernundervisning som mulighed

Konfirmandundervisningen er aflyst landet over. Efter konfirmationsanordningens § 19, kan biskopperne under særlige omstændigheder, som i denne situationen, tillade afvigelser fra de almindelige krav for konfirmandundervisningen. Det betyder i praksis, at de enkelte præster skal vurdere og planlægge resten af undervisningen som fjernundervisning.

På Folkekirkens konfirmandcenter ligger digitale undervisningsforløb, som præster er velkomne til at benytte sig af, da der vil være forskellige behov hos de enkelte konfirmandhold. Det er også en god idé generelt at holde kontakt med sine konfirmander – fx gennem Skype, videosamtaler på messenger eller med et nyhedsbrev.

Link: https://www.konfirmandcenter.dk/

 

Aktuelle regler

§ 19. Biskoppen kan ud over de i §§ 4, 5, 9 og 14 – 16 nævnte tilfælde under særlige omstændigheder give tilladelse til mindre afvigelser fra de i anordningen indeholdte bestemmelser.

§ 13. Antallet af konfirmander på et hold må ikke overstige det for folkeskolens klasser på samme alderstrin gældende. Der tilsigtes en gennemsnitlig holdstørrelse på 22.

Stk. 2. Konfirmanderne forberedes til konfirmation i det skoleår, i hvilket der om foråret afholdes konfirmation. Undervisningsforløbet strækker sig til umiddelbart forud for konfirmationen. Hvor der tillige afholdes konfirmation om efteråret, bør desuden nogle lektioner henlægges til tiden lige forud for denne.

Stk. 3. Undervisningsforløbet omfatter mindst 48 lektioner og så vidt muligt 56 lektioner af 45 minutters varighed. Det foregår i to ugentlige lektioner eller i en kombination af ugelektioner og mere samlede moduler eller halv- eller heldagsundervisning, hvor det tjener undervisningens formål.

Stk. 4. Inden for samme skoledistrikt bør der tilstræbes en ensartet tilrettelæggelse af tiden for konfirmationsforberedelsen.

Folkekirkens Coronatiltag - Vejledning fra biskopperne

I lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne vil vi bede ansatte og menighedsråd i folkekirken om at indrette arbejdet af hensyn til de af vores medborgere, der er mest sårbare over for Corona-smitte og af hensyn til at opretholde et fungerende sundhedsvæsen. Vi skal tage situationen med den alvor, myndighederne lægger op til, så vi mindsker og forebygger en hastig smittespredning i Danmark.

Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de kommende 14 dage. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.

Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst til landets borgere i en krisetid. Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Vi har desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med en præst på internettet.

Folkekirken vil også stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.

Mens vi må undvære den normale gudstjeneste, vil vi både i de enkelte stifter og på landsplan gøre en stor indsats for at udbygge alternativer til kirkernes gudstjenester via radio, tv og internettet.

Den følgende vejledning er udformet med henblik på, at folkekirken bedst muligt kan udføre sin vigtige opgave, også under de aktuelle, vanskelige betingelser.

Det vil i den kommende tid være vigtigt, at vi hjælper hinanden igennem en svær tid. Vi er vant til at have hinanden i tankerne. Det vil vores fællesskab og tillid til hinanden have brug for i den kommende tid, hvor vi ikke kan samles som vi plejer. Vi skal stadig have det familiemedlem, den gode ven og det menneske i tankerne, der har brug for vores hjælp.

Herunder er oplistet en række af kirkens opgaver sammen med biskoppernes vejledning for hvert enkelt punkt. I er altid velkomne til at henvende jer til stiftet eller til jeres provst, hvis I ønsker yderligere vejledning.

I skal også være opmærksomme på, at denne vejledning opdateres løbende.

Gudstjenester

Højmessen og andre gudstjenester aflyses, da de er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Det gælder også alle andre former for gudstjenester som plejehjemsgudstjenester, måltidsgudstjenester og meditationsgudstjenester.

Kirkelige handlinger

Dåb
Dåbshandlinger kan gennemføres under hensyntagen til de særlige forhold

 • Tilbyd først og fremmest dåb på et senere tidspunkt.
 • Hold kun en dåb ad gangen
 • Tal med familierne om at begrænse deltagerantallet. Under ingen omstændigheder må mere end 100 deltage.
 • Begræns antallet af deltagere, så der er god afstand mellem deltagerne – max 100, men vi anbefaler jer, at kirkerne ikke bliver mere end halvt fyldt. Præsten, der har ansvaret for gudstjenestens afholdelse, kan bede en ansat, fx en kirketjener eller en kirkesanger, om at stå ved døren og sikre, at kirkerne ikke fyldes ud over det anbefalede antal kirkegængere
 • Gør opmærksom på Sundhedsstyrelsens vejledning på kirkedøren og fra prædikestolen: Ingen håndtryk, hold afstand, brug håndsprit.
 • Placer håndsprit ved indgangen. Brug salmeark, så smittespredningen derved kan reduceres.
 • Begræns behovet for personale mest muligt

Begravelser

Begravelser gennemføres efter forholdene

 • Tal med de pårørende om at begrænse deltagerantallet – max 100 og helst så få som muligt. Fortæl, at man skal være opmærksom på smittespredning og hensyn i den anledning for at beskytte andre
 • Overvej, hvor meget personale der skal involveres
 • Tal med kapellerne om deres forholdsregler
 • Tag i øvrigt de samme forholdsregler som beskrevet under dåb.
 • Kirkegårdsbestyrelsen er bemyndiget til generelt at udsætte fristen for jordfæstelse og ligbrænding til 14 dage. Det er dog en forudsætning, at den afdøde person opbevares i et lokale med en rumtemperatur på ikke over 4 grader indtil kort tid forud for begravelsen eller ligbrændingen. Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: https://stps.dk/da/tilsyn/ligsyn-og-obduktion/udsaettelse-af-begravelse/.

Vielser
Gennemføres ud fra forholdene

 • Tilbyd at udskyde vielsen
 • Tal med de pårørende om at begrænse deltagerantallet – max 100 og helst så få som muligt. fortæl, at man skal være opmærksom på smittespredning og hensyn i den anledning for at beskytte andre.
 • Overvej, hvor meget personale der skal involveres.

Konfirmation
Konfirmandforberedelsen aflyses i de næste to uger, da skolerne er lukket. Afvent situationen de kommende uger. Forbered jer både på den nuværende situation og på en situation, hvor I er nødt til at udskyde konfirmationen.

 • Begræns deltagerantallet, så kirken kun er halvt fyldt – max 100 deltagere i alt. Vi anbefaler jer, at kirkerne ikke bliver mere end halvt fyldt. Fortæl, at man skal være opmærksom på smittespredning og hensyn i den anledning for at beskytte andre
 • Del eventuelt konfirmandholdet op i mindre hold
 • Overvej, hvor meget personale der involveres
 • Tag i øvrigt de samme forholdsregler som beskrevet under dåb
 • Overvej at gennemføre konfirmationsgudstjeneste på den planlagte dato, men med meget få gæster (den nærmeste familie) pr. konfirmand

Sjælesorg/samtaler, herunder hjemmealtergang
Gennemføres efter forholdene. Følg sundhedsmyndighedernes anvisninger om, hvordan man omgås hinanden og særligt risikogrupper og syge.

 • Tag kontakt til hospice og hospitaler, hvis sjælesorgssamtalen skal finde sted der, for sammen med personalet at afklare, om der er noget, I skal være særligt opmærksomme på
 • Undgå face to face-samtaler med mennesker, der er i karantæne. Brug i stedet telefonsamtaler eller Skype
 • Sygehuspræster skal følge sygehusenes retningslinjer
 • Hvis I er i tvivl, så tag en drøftelse med provst eller biskop om, hvordan I håndterer det i den konkrete situation
 • Der er desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet (sjaelesorg.nu)

Møder
Menighedsrådsmøder og provstiudvalgsmøder, herunder orienterende møder og indstillingsmøder, skal i videst muligt omfang udsættes, medmindre der er uopsættelige spørgsmål til behandling på møderne. I givet fald bør mødet afholdes som et skype- eller telefonmøde. Er dette ikke muligt, skal menighedsrådet/provstiudvalget afvikle mødet med fornøden forebyggelse af smitterisiko i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefaling.

Kirkeministeriet undersøger mulighederne for at udsætte lovbestemte frister om godkendelse af årsregnskab og beslutning om nye fælles menighedsråd, sådan at møder ikke skal afholdes af formelle grunde i løbet af de næste 14 dage.   

Er personalemøder uundgåelige af hensyn til vigtig information og videndeling, skal der holdes god afstand mellem mødedeltagerne. Tilbyd, at man kan deltage på telefon eller Skype, hvis man ønsker det. 

Foredrag og koncerter
Alle koncerter, foredrag, babysalmesang og andre arrangementer i kirken, der ikke er kirkelige handlinger, skal aflyses, da de er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.

Kirkens ansatte
Medarbejderne ansat i sognene bør som udgangspunkt behandles på lige fod med andre offentligt ansatte. Biskoppernes opfordrer menighedsrådene til at indrette kirkernes hverdag med mindst mulig bemanding i kirken og lade kontorpersonalet og lignede arbejde hjemmefra hvis muligt.

Ovenstående vejledning gælder fra dags dato og indtil videre. Følg med under meddelelser på DAP og på stifternes hjemmesider for løbende opdateringer.

Information til folkekirkens menighedsråd og ansatte om coronavirus

Efter statsministerens pressemøde 6. marts 2020 om myndighedernes skærpede tiltag for at forebygge og inddæmme smitte med coronavirus/COVID-19 i Danmark, opdaterer Kirkeministeriet hermed sin information til folkekirkens menighedsråd og ansatte om coronavirus/COVID-19.

Ny hjemmeside med samlet overblik

Myndighederne arbejder løbende på at håndtere coronavirus/COVID-19 i Danmark og har samlet et overblik på siden www.coronasmitte.dk. Her kan man bl.a. finde en oversigt over en række myndigheders telefon-hotlines i forbindelse med coronavirus/COVID-19.

Links til information og råd om coronavirus/COVID-19 på andre hjemmesider:

 

Brug de 5 konkrete råd mod smittespredning

Sundhedsstyrelsen har udgivet en plakat med 5 konkrete råd til at beskytte mod smittespredning.

Plakaten, som kan findes i printbare formater via dette link, er velegnet til ophængning på relevante steder på arbejdspladsen og f.eks. ved indgangen til kirkerummet og i lokaler med offentlig adgang.

Kirkeministeriet opfordrer til efterlevelse af Sundhedsstyrelsens råd – både for at forebygge at man selv smittes, men også for at forebygge smitte af andre, f.eks. ældre og svækkede, som har øget risiko for alvorlige følgevirkninger ved smitte.

Udskyd eller aflys større arrangementer

Som led i den skærpede indsats for at forebygge smittespredning, opfordrer Regeringen til at man udskyder eller aflyser arrangementer med mere end 1.000 deltagere.

Opfordringen gælder foreløbig resten af marts 2020.

Ved arrangementer med mindre end 1.000 deltagere skal arrangøren vurdere smitterisikoen.

Statsministeren har betonet vigtigheden af, at offentlige myndigheder lever op til den skærpede indsats.

Særligt vedr. større arrangementer i folkekirken

Kirkeministeriet opfordrer til, at man i folkekirken løbende holder sig orienteret, og følger de råd og opfordringer, som myndighederne udsender for at forebygge og inddæmme smittespredning.

Kirkeministeriet opfordrer derfor til, at:

 • Præsterne, som ledere af gudstjenester og kirkelige handlinger, i samvirke med menighedsrådene vurderer smitterisikoen ved gudstjenester og kirkelige handlinger med mindre end 1.000 deltagere. Desuden at der ved nadveruddeling er ekstra opmærksomhed på at forebygge smittespredning, f.eks. ved at bruge håndsprit inden nadveruddeling og ved at indsamle nadverbægre umiddelbart efter brug, så brugte og ubrugte nadverbægre ikke kommer i kontakt med hinanden
 • Vurderingen af smitterisikoen bør bl.a. lægge vægt på hensynet til ældre og svækkede, idet de er særligt udsatte for alvorlige følger ved smitte. Desuden kan man opfordre tilstedeværende til så vidt muligt at holde en passende indbyrdes afstand, og efterleve Sundhedsstyrelsens 5 råd (se ovenfor)
 • Menighedsrådene løbende vurderer smitterisikoen ved andre arrangementer (koncerter, foredrag m.v.) med mindre end 1.000 deltagere
 • Såfremt vurderingen af smitterisikoen fører til, at en gudstjeneste eller kirkelig handling eller et andet arrangement udskydes eller aflyses, bør der så vidt muligt på forhånd sikres generel orientering herom, f.eks. via sognets hjemmeside. Efter omstændighederne kan der derudover være behov for at rette henvendelse direkte til enkeltpersoner eller institutioner (f.eks. plejehjem, skoler m.v.)
 • Præsterne opfordres til allerede nu, i samvirke med menighedsrådene, at overveje, hvorledes situationen kan påvirke de kommende konfirmationer, herunder om der evt. skal fastsættes et maksimalt antal gæster, som hver konfirmand kan medtage til konfirmationsgudstjenesten