Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Aftalens parter og grundlag

Samarbejdsaftalen indgås mellem det udførende menighedsråd: Hovborg sogns Menighedsråd, og det bestillende menighedsråd: Lindknud sogns Menighedsråd.

Aftalen er indgået i henhold til § 42a, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

Formål

Formålet med samarbejdet er:

  • at styrke de driftsmæssige og administrative opgaver,
  • at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene
  • at skabe en attraktiv arbejdsplads, med et højt fagligt niveau og mulighed for faglig sparring, og/eller
  • at reducere de nuværende udgifter til vikardækning

Samarbejdets indhold

Dette samarbejde indebærer, at det udførende menighedsråd (Hovborg) varetager den samlede organist og kirkesangerfunktion i sognene.

Personaleforhold

Alle medarbejdere omfattet af dette samarbejde ansættes ved det udførende menighedsråd (Hovborg)

Det udførende menighedsråd (Hovborg) har den daglige ledelse og instruktionsbeføjelse af medarbejderne, hvorfor medarbejderne refererer til dette menighedsråds kontaktperson.

4.3      Det årlige medarbejdermøde ledes af Hovborg sogns menighedsråd. Begge kontaktpersoner er fælles om mødeindkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Kontaktpersonerne har ansvar for at der skrives referat, og dette udsendes til begge sognes menighedsråd og medarbejdere.

4.4    Organisten sørger selv for at finde vikar til funktionen ved behov. Ved sygdom gives besked til kontaktpersonen i Hovborg.

4.5      APV udarbejdes for hvert menighedsråd.

Finansiering

Samarbejdets økonomi administreres gennem og afholdes af det udførende menighedsråds (Hovborg) kirkekasse.

  • De deltagende menighedsråd deler driftsudgifterne mellem sig. Vikar betales af hver kasse.
  • Ved anmodning om lønforhandling høres de deltagende menighedsråd og træffer beslutning i fællesskab.
  • Ved ønske om relevante kurser og efteruddannelse høres de deltagende menighedsråd og træffer beslutning i fællesskab.

Fordelingen af udgifterne sker ved: 50% til Hovborg sogns menighedsråd og 50 % til Lindknud sogns menighedsråd.

  • Fordelingen sker på baggrund af det årlige regnskab hvert kvartal. I regnskabet indgår fx udgifter til løn, timeforbrug og øvrige udgifter i forbindelse med de fælles medarbejdere eks. kørsel, uddannelse mv..

Tilsyn

Begge menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

Optagelse i samarbejdet

Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

 

Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

Uenighed om fortolkning af vedtægten

Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

Ændringer i vedtægten

Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

Udtræden og ophævelse af samarbejdet

Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Et menighedsråd kan udtræde af samarbejdet med kortere varsel, såfremt de øvrige menighedsråd samtykker heri.

Et udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet. 

Ikrafttræden og offentliggørelse

Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1.1.2022

 

Stk. 2. Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside www.ribestift.dk . Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

 

Dato 22. september 2022

Dato 27. september 2022

 

 

 (formand)

Doris Irene Jepsen

Hovborg Menighedsråd

 (formand)

Susanne Voss Hansen

Lindknud Menighedsråd