Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Aftalens parter og grundlag

1.1 Samarbejdsaftalen indgås mellem Bække Menighedsråd og Veerst Menighedsråd.

1.2 Aftalen er indgået i henhold til § 42a, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd.

 

Formål

2.1 Formålet med samarbejdet er:

At skabe en attraktiv arbejdsplads med et større antal arbejdstimer (2 sogne)

        At udnytte de fælles ressourcer bedre                             

       

Samarbejdets indhold

3.1 Dette samarbejde indebærer, at organisten ansat af Bække Sogns Menighedsråd varetager funktionen i begge sogne i denne aftale.

 

Personaleforhold

4.1 Organisten ansættes i Bække Sogn, og er forpligtet til også at spille for Veerst Menighedsråd.

4.2 Bække Sogns menighedsråd har den daglige ledelse og instruktionsbeføjelse af organisten, hvorfor denne refererer til Bækkes menighedsråds kontaktperson.

 

Finansiering

5.1 Samarbejdets økonomi administreres gennem det Bække Sogns kirkekasse.

Samarbejdet finansieres ved, at Veerst Sogns menighedsråd afsætter midler i budgettet og indbetaler til Bække Sogns kirkekasse, hvor samarbejdets økonomi administreres fra.

5.2 Fordelingen af udgifterne sker ved:

En fast fordelingsnøgle på 2/3 til Bække Menighedsråd og 1/3 til Veerst Menighedsråd

5.3 Der udarbejdes kvartalsvise opgørelse på delte omkostninger til Veerst Menighedsråd.

 

Tilsyn

6.1 Veerst Menighedsråd fører tilsyn med dette samarbejde og at vilkårene i denne vedtægt overholdes.

 

Optagelse i samarbejdet

7.1 Øvrige menighedsråd i provstiet kan optages i samarbejdet, såfremt de samarbejdende menighedsråd er enige om det.

7.2 Ved menighedsråds optagelse i samarbejdet udarbejdes et tillæg til vedtægten.

 

 

Uenighed om fortolkning af vedtægten

8.1 Eventuelle uoverensstemmelser opstået mellem menighedsrådene om vilkårene for dette samarbejde søges først løst i samarbejde mellem menighedsrådene. Uenigheder kan indbringes for biskoppen.

 

Ændringer i vedtægten

9.1 Der kan foretages ændringer i vedtægten, såfremt de deltagende menighedsråd er enige herom.

 

Udtræden og ophævelse af samarbejdet

10.1 Et menighedsråd kan opsige sin deltagelse i samarbejdet med 12 måneders varsel (til udgangen af et regnskabsår).

10.2 Det udtrædende menighedsråd vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af de samlede udgifter på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet. 

 

Ikrafttræden og offentliggørelse

11.1 Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1/1-2022

11.2 Stk. 2. Vedtægten er tilgængelig på Ribe Stifts hjemmeside www.ribestift.dk Vedtægten kan rekvireres fra de samarbejdende menighedsråd.

 

Dato

Dato

 

 

 

 

Formand

Formand