Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

1. Deltagende menighedsråd:

Ballum Sogns Menighedsråd

Brede Sogns Menighedsråd

Sdr. Skast Sogns Menighedsråd

Randerup Sogns Menighedsråd

Hjerpsted Sogns Menighedsråd

Emmerlev Sogns Menighedsråd

Visby Sogns Menighedsråd

 

Formålet med samarbejdet er at:

  • at sikre en kvalificeret musikalsk ledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger
  • at sikre de nødvendige personalemæssige ressourcer
  • opnår visse driftsmæssige fordele

2. Samarbejdsperiode

Samarbejdet gælder fra den 1. juni 2020

 

3. Samarbejdets opgaver m.v.

Opgaver i samarbejdet er:

  • Gensidig vikarforpligtelse mellem organister ansat ved de deltagende sogne som nævnt i punkt 1.
  • Musikalsk ledsagelse i forbindelse med gudstjenester og bisættelser/begravelser
  • Korarbejde
  • Andre musikalske opgaver jf. organisternes arbejdsbeskrivelser

Behovet for organist vil blive vurderet løbende i forbindelse med ledighed i stillingen som organist

Til planlægning af aktiviteter kalendersystemet Kaboo. Der udpeges en medarbejder eller et menighedsmedlem pr. sogn til at være ansvarlig for opdatering i Kaboo vedrørende aktiviteter for netop det sogn. Der skal være personsammenfald i forhold til andre samarbejdsaftaler mellem parterne.

4. Bestyrelse

Der nedsættes et udvalg for samarbejdet bestående af 7 medlemmer. Hvert af de deltagende sogne vælger blandt de valgte medlemmer 1 medlem til udvalget.

Bestyrelsen foretager vurdering af behovet for ressourcer til samarbejdet i forbindelse med ledighed i stillinger. Vurderingen skal finde sted forinden stillinger opslås ledige.

I forbindelse med vurdering af ressourcebehovet aftales at de øvrige sogne leverer nødvendige oplysninger til formålet.

Bestyrelsen sender indstilling om stillingstørrelse til det sogn hvor ansættelsesforholdet har hørt til. Det enkelte sogn træffer derefter afgørelse om stillingens fremtidige størrelse.

5. Ressourcer

Der er ved samarbejdsaftalens indgåelse afsat følgende ressourcer til samarbejdet:

Ballum: ingen fastansat

Brede: 26 timer gennemsnitlig pr. uge

Sdr. Skast: ingen fastansat  

Randerup: 4 timer gennemsnitlig pr. uge

Hjerpsted: ingen fastansat 

Emmerlev: fælles med Visby

Visby: 14 timer gennemsnitlig pr. uge

De nævnte timetal er inkl. ferieperioder.

6. Økonomi

Der er i stillingerne som organist ved de menighedsråd der stiller organist til rådighed for samarbejdet indregnet timer til samarbejdet.

Der vil derfor ikke ske betaling ud over de i punkt 5 nævnte stillingers størrelse.

De sogne som ikke stiller organist til rådighed for samarbejdet, nedjusterer deres budget med de udgifter der er hensat til organistbetjening.

Ved ledighed i stillinger som organist aftales, at der sker vurdering af det samlede behov for ressourcer til funktionen som graver i pastoratet – jf. punkt 4.

Parterne i aftalen forpligtiger sig til at foretage nødvendige budgetmæssige tilpasning i forhold til behovet for ressourcer til pasning af kirkegårdene.

5. Tilsyn og ophævelse mv.

Hvert af de deltagende menighedsråd kan uafhængigt af hinanden træffe beslutning om udtrædelse af samarbejdet.

Meddelelse om udtræden af samarbejdet skal ske skriftligt til de øvrige deltagende menighedsråd inden 1. marts med virkning fra udgangen af kalenderåret.

6. Ikrafttrædelse

Aftalen træder i kraft den 1. juni. 2020.