Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

§ 1. Hjemmelsgrundlag

Stk. 1 Samarbejdet etableres i henhold til § 42a i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24/06/2013 om menighedsråd.

§ 2. Deltagende menighedsråd

Stk. 1 Menighedsrådene i Grene og Grindsted sogne indgår med denne aftale samarbejde om kordegnefunktionen.

§ 3. Ansættelsessted og tjenestesteder

Stk. 1 Den til enhver tid værende kordegn er ansat Grindsted Sogn, med Grindsted sogn menighedsråd og som arbejdsgiver og med pligt til tjeneste ved de deltagende sognes kirkekontorer.

Stk. 2 I forbindelse med ansættelse nedsætter de to menighedsråd et ad hoc ansættelsesudvalg med deltagelse af to medlemmer fra hver menighedsråd samt administrationsleder ved Grindsted Kirkekontor.

Stk. 3 Ved ansættelse af kordegn kræves samtykke fra de deltagende menighedsråd. Kan enighed ikke opstås, ophører aftalen.

§ 4. Tjenestetid

Stk. 1 Kordegnens tjenestetid er ved ansættelsen 28 timer pr. uge, fordelt med gennemsnitlig 50% på Billund Kirkekontor og 50% på Grindsted Kirkekontor.

Stk. 2 Tjenestetiden ved de to kirker kontorer søges planlagt således, at kordegnen så vidt muligt ikke gør tjeneste på mere end et kontor pr. dag. Der tilstræbes en ordning, hvor kordegnen er to dage sammenhængende dage på hvert kontor på én almindelig arbejdsuge (fem arbejdsdage).

Stk. 3 Kordegnene i de to sogne koordinerer arbejdstids-planlægningen, således at kirkekontorene, så vidt muligt, betjenes i åbningstiden hele året, uanset ferie eller andet fravær. Opstår der en situation, hvor dette ikke er muligt kan begge kirkekontorer betjenes fra Grindsted kirkekontor ved videre-stilling af telefonen på Billund kirkekontor samt henvisning af borgere til Grindsted.

§ 5. Tilsyn

Stk. 1 Tilsyn med kordegnefunktionen og medarbejderudviklingssamtalen varetages af administrationslederen jf.  §3.

Stk. 2 Administrationslederen er forpligtet til at orienterer menighedsrådenes kontaktpersoner om forhold, der har indflydelse på samarbejdet og økonomien herunder trivsel og arbejdsglæde, efteruddannelse, arbejdstider m.m. (listen er ikke udtømmende).

Stk. 3 Kordegnen modtager arbejdsrelaterede anvisninger fra de to deltagende sognes menighedsråd. Ved divergerende anvisninger træffer administrationslederen afgørelse under hensyntagen til parternes interesser og deadlines.

§ 6. Økonomi

Stk. 1 Grindsted menighedsråd afholder løbende udgifter til løn, pension, kurser mv. til kordegnen.

Stk. 2 Grindsted menighedsråd refunderes af Grene sogn kvartalsvist bagud ved fremsendelse af faktura. Udgifterne opgøres procentvis jf. § 4 stk.1

Stk. 3 Ved nyansættelse deles udgifter til stillingsopslag, annoncerig mv. med 50% til hver sogn.

Stk. 4 Har den tidsmæssige fordeling af kordrengen arbejdstid ved årets udløb adskilt sig væsentligt fra udgangspunktet på 50/50%, jf. § 4 stk. 1, tages der ved refusionen højde herfor. Vurderes det, at ændringen er permanent revideres samarbejdsaftalen.

§ 7. Tvister

Stk. 1 Enhver tvist om forståelse og fortolkning af denne aftale kan af de to deltagende menighedsråd forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse.

§ 8. Offentliggørelse

Stk. 1 Aftalen offentliggøres på menighedsrådenes hjemmesider

Stk. 2 Aftalen offentliggøres på Ribe Stifts hjemmeside

Stk. 3 Aftalen offentliggøres på Kirkeministeriets hjemmeside, jf. gældende regler.

§9. Ikrafttræden og ophør af samarbejdet

Stk. 1 Aftalen træder i kraft 1. oktober 2018 og varer ved indtil den opsiges af en af parterne.

Stk. Aftalen kan opsiges af hver part med et varsel svarende til kordegnens opsigelsesvarsel på opsigelsestidspunktet.

Stk. 3 Aftalen fremsendes til Grene Provsti efter godkendelse.

§ 10. Underskrifter

Dato: 5. oktober 2020

For Grene Sogns Menighedsråd, Else Marie Riis Madsen, Formand

For Grindsted Sogns Menighedsråd, Lone H. Ovesen, Formand