Legater
 

Afvikling af Det Betzerske Legat i 2017

Bestyrelsen har med Civilstyrelsens tilladelse besluttet at nedlægge Det Betzerske Legat.

Det betyder at hovedstolen opgøres og sidste uddeling foretages i 2017, hvorefter legatet ophæves.

Det kan derfor forventes, at de enkelte legatportioner vil være større end ved hidtidige uddelinger.
Der uddeles ikke legat midler i 2016.

Fundats oplysninger til Det Betzerske Legat – Ansøgningsoplysninger.
Fondens formål er efter bestyrelsens beslutning at yde støtte i form af kontante legatportioner til ansøgere, der skal opfylde en af følgende betingelser: 

  • Ansøgeren skal være værdig trængende enke eller datter af en mand, der er afskediget på grund af alder eller svagelighed fra et skolelærerembede i det gamle Ribe Amt, eller som er død, medens han endnu var i et sådant embede. Det er en betingelse, at ansøger ikke er i et ægteskab.
  • Efterkommere af etatsråd, grosserer Hans Puggaard.
  • Studerende fra det gamle Ribe Amt. 

Det gamle Ribe Amt består af følgende kommuner efter sammenlægningen i 2007:
Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner.

Ansøgningsskema

Ansøgninger bedes være Ribe Stift i hænde senest den 1/12-2016.

De ansøgere, som allerede har søgt i 2016, vil blive taget i betragtning, uden at det er nødvendigt at indgive en ny ansøgning.

Tildeling og udbetaling af legatet vil finde sted ultimo marts 2017

Bestyrelse:

Stiftsøvrigheden + domprovsten

Formue: (cirkabeløb)
Kr. 570.000,-

Bemærkninger
Er reelt en sammenlægning af von Støckens og H. Puggards legater. Mindst 2/3 skal tilfalde lærerdøtre/enker


Det sønderjyske Salmelegat

Hvert år uddeles tilskud fra Det sønderjyske Salmelegat, der har til formål at fremme kærligheden og kendskabet til den danske salmeskat først og fremmest ved at give tilskud til udgivelse af sognepræst Anders Mallings salmehistoriske værker, så disse kan blive billigere i handelen og derved komme flere til gode.

Herudover kan der ydes tilskud til andre værker om danske salmer også uden for det sønderjyske. Der kan eventuelt ydes bidrag til salmehistoriske studier alt efter bestyrelsens bestemmelse.

Bestyrelsen er:
biskoppen over Ribe Stift, Elof Westergaard
provst for Tønder provsti, Thala Holm
et medlem valgt af Brøns menighedsråd, Bent F. Petersen

Ca. legatkapital kr. 730.000,-         

Ansøgning indsendes til (senest den 31. maj 2017)

Det sønderjyske Salmelegat, Sekretariatet, Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller på mail kmrib@km.dk


Anna C.A.K. Bramsens mindelegat

Formål:
Biskoppen kan frit udele beløb til rekreation eller studieophold i ind- og udland, til præster i Ribe Stift

Bestyrelse:
Biskoppen

Formue: (cirkabeløb)
Kr. 117.000,-


Det Mathurinske Legat

Formål:
Uddele livsvarig portioner til (fattige) i Ribe Stift, p.t. giver vi ca. 11 portioner.

Bestyrelse:
Stiftsøvrigheden

Formue: (cirkabeløb)
Kr. 220.000,- + landbrugsarealer

Bemærkninger:
1/3 af udlodningen fra Tredelingen under Det Mathurinske Legat tilfalder dette legat til uddeling.

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk